نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

گروه ریاضی کاربردی و صنعتی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.279861.1352

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت شاخص بهره ­وری در اقتصاد، در این مقاله رویکردهای مختلفی که برای اندازه­ گیری بهره­ وری جزئی و کل عوامل تولید استفاده می ­شوند را مطرح می ­کنیم.
روش‌شناسی پژوهش: در کلیه سازمان ­ها و نظام ­های اقتصادی و اجتماعی مفهوم بهره ­وری از اهمیت بسیاری برخوردار است و با استفاده از رویکردهای مختلفی موردبررسی قرار می­ گیرد. بدون هـدف بهـره­ وری، هیـچ کسب‌وکاری جهـت مناسـبی پیـدا نخواهـد کـرد و بــدون اندازه ­گیــری بهــره ­وری، هیــچ کنترلــی بــر روی کسب‌وکار وجــود نخواهــد داشــت. اندازه ­گیــری، اولیــن قــدم بــه ســمت کنتــرل و درنهایت بهبــود می ­باشــد. بهره­ وری را می ­توان به دو دسته، بهره ­وری جزئی و کل عوامل تولید تقسیم کرد. بهره­ وری کل عوامل تولید در اقتصاد، در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد.
یافته‌ها: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده برای شاخص مالم­کوئیست بخش صنعت در سال 1390، رشد بهره ­وری کل عوامل تولید مطلوبی داشته است، اما بهره ­وری در بخش استخراج معدن بیشترین کاهش را داشته است. رشد بهره ­وری کل عوامل تولید اقتصاد در سال 1390 تقریبا یکنواخت می ­باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با استفاده از داده ­های واقعی سال 1390 ایران به محاسبه بهره ­وری جزئی و کل عوامل تولید با رویکردهای مختلف می ­پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring partial and total factor productivity of the country's economic sectors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhshi
  • Zahra Cheraghali

Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, General Campus, Evin, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Due to the importance of productivity index in the economy, in this article we will discuss the different approaches that are used to measure partial and total factor productivity.
Methodology: In all economic and social organizations and systems, the concept of productivity is very important and is examined using different approaches. Without the goal of productivity, no business will find a suitable direction, and without measuring productivity, there will be no control over business. Measurement is the first step towards control and ultimately improvement. Productivity can be divided into two categories, partial and total factor productivity. Total factor productivity in the economy has a significant impact on increasing GDP growth.
Findings: According to the results obtained for the Malmquist index of the industrial sector in 2011, the productivity growth of total factor productivity has been desirable, but productivity in the mining sector has had the greatest decrease. The productivity growth of total factor productivity of the economy in 2011 is almost uniform.
Originality/Value: By using the real data of Iran in 2011 calculate partial and total factor productivity with different approaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics
  • Partial and total factor productivity
  • Data envelopment analysis
Abbasian, E., & Mehregan, N. (2007). Total factor productivity (TFP) in Iranian economic sectoral: a DEA approach. Tahghighat-E-eghtesadi, 1(78), 153-176. (In Persian). DOI:https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=101861
Amirteymouri, S., & Khalilian, S. (2010). The growth of total factors productivity in Iran's important sectors during the first, the second and the third development plans. Agricultural economics and development, 18(71), 141-162. (In Persian). DOI: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=250062
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2006). Introduction to data envelopment analysis and its uses: with DEA-solver software and references. Springer Science & Business Media. https://link.springer.com/content/pdf/bfm:978-0-387-29122-2/1
Dizaji, m. (2018). Forecast of total factor productivity in the economy. Economic strategy, 7(25), 45-70. (In Persian). DOI: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=713634
Dezaji, M., & Ketabforosh Badri, A. (2014). The effects of human development on labor productivity in selected OECD countries. The journal of productivity management8(4 (31)), 125-140. (In Persian). https://jpm.tabriz.iau.ir/article_519515.html?lang=en
Färe, R., & Grosskopf, S. (1992). Malmquist productivity indexes and Fisher ideal indexes. The economic journal102(410), 158-160. https://doi.org/10.2307/2234861
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society: series A (General)120(3), 253-290. https://doi.org/10.2307/2343100
Isazadeh, S., & Soufimajidpour, M. (2018). TFP growth, technological progress, efficiency changes: empirical evidence from Iranian manufacturing industries. Economical modeling11(40), 29-48. (In Persian). https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_604864.html?lang=en
Jahanshahloo, G. R., Hosseinzadeh Lotfi, F., & Nikomaram, H. (2011). Data envelopment analysis and its applications. Asare Nafis. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
Mahmodi, N., Hosseinpoor, A., & Rezaei, M. (2019). Analysis of total factor productivity in selected sectors with the economic sanctions index. Tahghighat-E-eghtesadi, 45(3), 659-693. (In Persian). https://jte.ut.ac.ir/article_72776.html
Mehrara, M., & Ahmadzadeh, E. (2009). The impacts of total factor productivity (TFP) on the growth of the Iran's main economy sectors. Tahghighat-E-eghtesadi, 44(87), 209-232. (In Persian). DOI: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=176784
Mirhasani, S. A. (2012). Data envelopment analysis. Amirkabir University of technology, Tehran Polytechnic Press. https://taati.ir/BookView.aspx?Bookid=1714465
Mohamadzadeh, P., Akbare fard, H., Akbari, A., & Atapour, S. (2013). Productivity and economic growth in selected developing countries. The journal of productivity management, 7(1(24)), 15-33. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/487964/fa
Rahmani, T., & Motamedi, S. (2018). The impact of foreign direct investment on capital formation, productivity and economic growth in developing countries. Economic growth and development research8(30), 117-132. https://egdr.journals.pnu.ac.ir/article_2732.html?lang=en
 Nadali, M., Rezaee, J., & Salahmanesh, A. (2012). The relationship between total factor productivity and oil growth. Journal of quantitative economics (quarterly journal of economics review), 9(1 (32)), 113-131. (In Persian). DOI: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=317174
Norozi, F., Nonejad, M., Ebrahimi, M., & Khodaparast Shirazi, J. (2021). Investigation of productivity growth factors in Iran using artificial neural networks algorithm. Quarterly journal of economic growth and development research, 11(42), 58-35. (In Persian). DOI: 10.30473/egdr.2019.48433.5378
Norozi, F., Nonejad, M., Ebrahimi, M., & Khodaparast Shirazi, J. (2021). Investigation of productivity growth factors in Iran using artificial neural networks algorithm. Economic growth and development research11(42), 58-35. (In Persian). https://journals.pnu.ac.ir/article_6234.html
Ten Raa, T., & Shestalova, V. (2011). The Solow residual, domar aggregation, and inefficiency: a synthesis of TFP measures. Journal of productivity analysis36(1), 71-77. https://doi.org/10.1007/s11123-010-0205-z
Ray, S. C. (2004). Data envelopment analysis: theory and techniques for economics and operations research. Cambridge university press.
Sobhani, H., & Aziz Mohammad Lou, H. (2008). Comparative analysis of the factor productivity in Iran's large manufacturing. Tahghighat-E-eghtesadi, 43(82), 87-119. (In Persian). https://www.sid.ir/paper/11571/en
Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of economics and statistics, 39(3)312-320. https://doi.org/10.2307/1926047
Tang, D., Tang, J., Xiao, Z., Ma, T., & Bethel, B. J. (2017). Environmental regulation efficiency and total factor productivity—effect analysis based on Chinese data from 2003 to 2013. Ecological indicators73, 312-318. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.08.040
Zare Joneghani, S., & Karami, M. (2019). Estimating the growth of total productivity of production factors in the period of 1380-1390. Economic development policy7(1), 87-106. (In Persian). https://ieda.alzahra.ac.ir/article_4486_864.html?lang=en