نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ریاضی کاربردی و صنعتی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه ریاضی کاربردی و صنعتی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.279861.1352

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت شاخص بهره وری در اقتصاد، در این مقاله رویکردهای مختلفی که برای اندازه گیری بهره وری جزئی و کل عوامل تولید استفاده می شوند را مطرح می‌کنیم.
روش‌شناسی پژوهش: در کلیه سازمان ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی مفهوم بهره وری از اهمیت بسیاری برخوردار است و با استفاده از رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد. بدون هـدف بهـره وری، هیـچ کسـب و کاری جهـت مناسـبی پیـدا نخواهـد کـرد و بــدون اندازه گیــری بهــره وری، هیــچ کنترلــی بــر روی کســب و کار وجــود نخواهــد داشــت. اندازه گیــری، اولیــن قــدم بــه ســمت کنتــرل و در نهایــت بهبــود می باشــد. بهره‌وری را می توان به دو دسته، بهره وری جزئی و کل عوامل تولید تقسیم کرد. بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد، در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد.
یافته‎ها: با توجه به نتایج بدست آمده برای شاخص مالم‌کوئیست بخش صنعت در سال 1390، رشد بهره وری کل عوامل تولید مطلوبی داشته است، اما بهره وری در بخش استخراج معدن بیشترین کاهش را داشته است. رشد بهره وری کل عوامل تولید اقتصاد در سال 1390 تقریبا یکنواخت می باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: با استفاده از داده‌های واقعی سال 1390 ایران به محاسبه بهره وری جزئی و کل عوامل تولید با رویکردهای مختلف می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the partial and total factor productivity of the country's economic sectors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhshi 1
  • Zahra Cheraghali 2

1 Associate Professor, Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, General Campus, Evin, Tehran, Iran

2 Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, General Campus, Evin, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: Due to the importance of productivity index in the economy, in this article we will discuss the different approaches that are used to measure partial and total factor productivity.
Methodology: In all economic and social organizations and systems, the concept of productivity is very important and is examined using different approaches. Without the goal of productivity, no business will find a suitable direction, and without measuring productivity, there will be no control over business. Measurement is the first step towards control and ultimately improvement. Productivity can be divided into two categories, partial and total factor productivity. Total factor productivity in the economy has a significant impact on increasing GDP growth.
Findings: According to the results obtained for the Malmquist index of the industrial sector in 2011, the productivity growth of total factor productivity has been desirable, but productivity in the mining sector has had the greatest decrease. The productivity growth of total factor productivity of the economy in 2011 is almost uniform.
Originality/Value: By using the real data of Iran in 2011 calculate partial and total factor productivity with different approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Partial and Total Factor Productivity
  • ِ Data Envelopment Analysis
  • Economics