نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22105/dmor.2021.254819.1257

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه طراحی یک مدل زنجیره تأمین خون استوار که شامل مراحل جمع آوری، فرآوری و توزیع خون و محصولات خونی با درنظر گرفتن طول عمر و سن تقاضا، بوده است، که مدل پیشنهادی به دنبال کاهش هزینه های متحمل بر زنجیره تأمین و نیز کاهش کمبود و اتلاف محصولات خونی می باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق از روش برنامه نویسی ریاضی غیر خطی به منظور مدل سازی مسأله تحقیق استفاده شده و به منظور مواجه با عدم قطعیت در پارامترهای مسأله نیز روش برنامه ریزی استوار امکانی-منعطف مختلط مبتنی بر داده های فازی پیشنهاد شده است. مدل طراحی شده ابتدا به منظور اعتبارسنجی با مثال های عددی در سایز کوچک و بزرگ و با استفاده از داده های واقعی در یک مطالعه موردی در نرم افزار گمز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته‎ها: یافته های تحقیق چه در بخش اعتبار سنجی و چه در بخش مطالعه موردی، بیانگر کارایی مدل پیشنهادی می باشد. همچنین خروجی مدل انعطاف پذیری مورد قبولی در مقابل عدم قطعیت مشاهده شده در پارامترهای تحقیق داشته است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این تحقیق به جهت کاهش کمبود فرآورده های خونی درشرایطی که محصول خونی هم گروه با محصول خونی مورد تقاضا موجود نباشد، از اصل تطبیق پذیری ABO-RH به منظور جایگزین نمودن تقاضای واصله با موجودی قابل تطبیق استفاده شده است و همچنین به منظور مقابله با عدم قطعیت در پارامتر های غیر قطعی در زنجیره تأمین یک راهکار مبتنی بر بهینه سازی استوار امکانی-منعطف پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A robust possibilistic programming approach to design a comprehensive blood supply chain based on the ABO-RH index

نویسندگان [English]

  • taher kouchaki tajani 1
  • Ali Mohtashami 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Reza Ehtesham Rasi 4

1 Ph.D. Student in Industrial Management, Department of Industrial management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Associate Professor of Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Industrial department, Management and accounting faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor of Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Purpose: This paper aimed to design a Robust blood supply chain model that includes the stages of collection, processing and distribution of blood and blood products taking into account the lifespan and age of demand, which seeks to reduce supply chain costs and reduce the shortage and waste of blood products.
Methodology: In this paper , MINLP method is used to model the research problem and in order to face the uncertainty in the problem parameters, the MPFRP method based on fuzzy data is proposed. The designed model was first evaluated for validation with numerical examples in small and large size and using real data in a case study in GAMS software.
Findings: Using numerical examples and real data, the output indicates the performance of the proposed model. The output also had acceptable flexibility in the face of uncertainty in the parameters of the research model.
Originality/Value: In this study, in order to reduce the shortage of blood products in situations where blood product is not available in the same group as the requested blood product, the ABO-RH adaptability principle has been used to replace the received demand with a compatible inventory. and also, to deal with Uncertainty in uncertain parameters in the supply chain A solution based onMixed possibilistic-flexible robust programming is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust Programming
  • Robust Possibilistic Programing
  • Mixed Integer Non-Liner Programing. Blood Supply Chain