نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

10.22105/dmor.2021.268783.1304

چکیده

هدف: تشابه ریسک یکی از مدل­های انتخاب سبد سهام می­باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 موردتوجه بسیار قرارگرفته است. فلسفه این مدل اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی­های تشکیل‌دهنده آن می­باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف معرفی می­شود. تغییر رژیم مارکوف کمک می­کند تا ماتریس کواریانس موجود در تابع هدف مدل تشابه ریسک به کمک تحلیل عاملی وابسته به متغیر حالت برآورد شود. بر این اساس در ابتدای هر دوره سرمایه­گذاری متغیر حالت مشخص و بر اساس آن ماتریس کواریانس دارایی­ها محاسبه می­شود و در مدل تشابه ریسک مورداستفاده قرار می­گیرد.
یافته ‎ها: سبد سهام نمونه­ای پژوهش متشکل از 8 صنعت (به‌عنوان دارایی­های سبد) از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390 تا 1399 نشان می­دهد که مدل ترکیبی پژوهش نسبت به مدل­های متداول میانگین-واریانس و برابری وزن، نسبت شارپ بالاتری دارد و درافت‌های بازار نسبت به دو مدل مذکور مقاوم­تر است و زیان کمتری تولید می­کند.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نوآوری و اهمیت پژوهش در استوار سازی سبد سهام تشابه ریسک به‌وسیله پارامتر ماتریس کواریانس با رویکرد تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف می‌باشد. بدین‌صورت انتظار می‌رود تا در حالات مختلف بازار، انتظارات از سبد سهام با واقعیت تطابق بیشتری داشته و در ریزش‌های بازار ضرر کمتری تولید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Portfolio selection using risk parity and factor analysis under markov regime-switching prope

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mirmohammadi 1
  • Mehdi Madanchi Zaj 2
  • Hossein Panahian 1
  • Hossein Jabbary 3

1 Department of Management, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.

2 Department of Financial Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Risk parity is one of the stock portfolio selection models that has received a lot of attention since the US national financial crisis in 2008. The philosophy of this model is to allocate an equal amount of portfolio risk between the assets. In the present study, the portfolio selection model is introduced which is a combination of risk parity portfolio and factor analysis with the Markov regime-switching framework.
Methodology: The portfolio selection model is introduced which is a combination of risk parity portfolio and factor analysis with the Marko. Regime-switching framework approach. Markov regime switching helps to make the covariance matrix in the objective function of the risk equality model dependent on the state variable and increase the stability of the portfolio. At the beginning of each investment period, the state variable is determined and the asset covariance matrix is calculated based on it and used in the risk equality model
Findings: The research portfolio consisting of 8 industries from the Tehran Stock Exchange in the period 1390 to 1399 shows that this portfolio has a higher sharp ratio than the mean-variance and equally weighted portfolios in market declines, it is more durable and produces less damage.
Originality/Value: The innovation and importance of research is robustness of risk parity portfolio by considering the covariance matrix parameter with factor analysis in Markov regime-switching framework. Thus, it is expected that in different market situations, expectations from the stock portfolio will be more consistent with reality and less losses will be produced in market declines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio optimization
  • Risk parity portfolio
  • Markov regime-switching
  • Factor analysis
Bai, X., Scheinberg, K., & Tutuncu, R. (2016). Least-squares approach to risk parity in portfolio selection. Quantitative finance16(3), 357-376. https://doi.org/10.1080/14697688.2015.1031815
Bellini, F., Cesarone, F., Colombo, C., & Tardella, F. (2021). Risk parity with expectiles. European journal of operational research291(3), 1149-1163. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.10.009
Caporin, M., Jannin, G. M., Lisi, F., & Maillet, B. B. (2014). A survey on the four families of performance measures. Journal of Economic Surveys, 28(5), 917-942.
Chaves, D., Hsu, J., Li, F., & Shakernia, O. (2011). Risk parity portfolio vs. other asset allocation heuristic portfolios. The journal of investing20(1), 108-118. DOI: https://doi.org/10.3905/joi.2011.20.1.108
Costa, G., & Kwon, R. H. (2019). Risk parity portfolio optimization under a Markov regime-switching framework. Quantitative finance19(3), 453-471. https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1486036
Davallou, M., Moloudy, H. F., & Taherkhani, A. S. (2021). Stock allocation strategy with equal risk contribution. Journal of financial management strategy9(1), 25-53. (In Persian). DOI: 10.22051/jfm.2020.22745.1818
DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy?. The review of financial studies22(5), 1915-1953. https://doi.org/10.1093/rfs/hhm075
Gambeta, V., & Kwon, R. (2020). Risk return trade-off in relaxed risk parity portfolio optimization. Journal of risk and financial management13(10), 237.  https://doi.org/10.3390/jrfm13100237
Kritzman, M., Page, S., & Turkington, D. (2012). Regime shifts: implications for dynamic strategies (corrected). Financial analysts journal68(3), 22-39. https://doi.org/10.2469/faj.v68.n3.3
Lee, W. (2011). Risk-based asset allocation: a new answer to an old question? 37(4), 11-28. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2011.37.4.011
Maillard, S., Roncalli, T., & Teïletche, J. (2010). The properties of equally weighted risk contribution portfolios. The journal of portfolio management36(4), 60-70. DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2010.36.4.060
Molyboga, M. (2020). A modified hierarchical risk parity framework for portfolio management. The journal of financial data science2(3), 128-139. DOI: https://doi.org/10.3905/jfds.2020.1.038
Qian, E. (2005). Risk parity portfolios: efficient portfolios through true diversification. Retrieved from https://www.panagora.com/assets/PanAgora-Risk-Parity-Portfolios-Efficient-Portfolios-Through-True-Diversification.pdf
Roncalli, T. (2013). Introduction to risk parity and budgeting. CRC Press.
Roncalli, T., & Weisang, G. (2016). Risk parity portfolios with risk factors. Quantitative finance16(3), 377-388.