نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

3 گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

هدف: پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی اعتباری با در نظر گرفتن مطالبات معوق بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌حساب می‌آید. در خصوص تسهیلات بانکی می‌توان گفت احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی یکی از موضوعات مهم می‌باشد. با شناسایی عوامل مختلفی که در عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی تأثیرگذار است، می‌توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات، بهبود حاصل کرد. هدف این مقاله بررسی ارتباط کارایی و ریسک در سیستم بانکداری است.
روش‌شناسی تحقیق: در این پژوهش یک نمونه 24 تایی از مهم‌ترین مشتریان حقوقی 11 شعبه بانک ملی شهر اراک موردمطالعه قرارگرفته است. 18 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری در این مقاله شناسایی شد که از بین متغیرهای موجود درنهایت با بهره بردن از تکنیک تجزیه‌وتحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 6 متغیر انتخاب شد که 3 تای آن‌ها ورودی‌ها و 3 تای آن‌ها خروجی‌ها را تشکیل دادند.
یافته‌ها: با کمک مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها کارایی و رتبه شرکت‌های حقوقی به دست آمد و سپس با استفاده از اطلاعات موسسه فیچ و کارایی مشتریان حقوقی رتبه اعتباری هر یک از شرکت‌های حقوقی معین و تحلیل کیفی آن‌ها بیان شد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: بر این اساس به کمک روش تحلیل پوششی داده‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط موسسه رتبه‌بندی فیچ، ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملی شهر اراک مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Hybrid Approach Based on Fitch Ranking and Data Envelopment Analysis to Evaluate the Credit Performance of the Bank's Legal Clients

نویسندگان [English]

  • Mohammad Izadikhah 1
  • Mohadeseh Shamsi 2
  • Abbas Sheikhsn 3
  • Fariba Ghafouri 3

1 Department of Mathematics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

3 Department of Industrial Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Implementing a credit rating system considering banks' deferred claims is one of the most important means of controlling credit risk in banks and financial institutions. In the case of banking facilities, the possibility of non-repayment of facilities is one of the most important issues. By identifying various factors that affect the non-repayment of bank facilities, it is possible to provide a framework for reducing and controlling the credit risk of banks and improving the crediting process. The purpose of this paper is to examine the relationship between efficiency and risk in the banking system.
Methodology: In this research, a sample of 24 companies from the most important legal customers of 11 branches of the Melli Bank of the city of Arak has been studied. 18 variables affecting credit risk were identified in this paper. Among the variables available, 6 variables were selected using the Factor Analysis Technique and Expert judgment (Delphi method), of which 3 were inputs and 3 were formed the outputs
Findings: The efficiency and rank of legal firms were obtained with the help of Data Envelopment Analysis models, and then using the Fitch Institute's data and the efficiency of legal clients, the credit rating of each of the legal firms and their qualitative analysis was expressed.
Originality/Value: Accordingly, using the method of data envelopment analysis and data provided by the Fitch Ratings Institute, the credit risk of Arak's Melli Bank's legal customers is assessed and ranked

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit rating
  • Credit risk
  • Credit rating institutions
  • Data envelopment analysis
  • Efficiency
Aliheidari Bioki, T., & Khademizare, H. (2015). Improvement of DEA approach for clustering credit rating of customer in banks. Journal of modeling in engineering13(41), 59-74. (In Persian). DOI: 10.22075/jme.2017.1727
Alinezhad, A., & Kashanifar, S. (2019). Credit rating of customers using data envelopment analysis and discriminant analysis in fuzzy environment (case study: a private banking leasing company). Iranian journal of insurance research34(1), 43-64. (In Persian). DOI: 10.22056/jir.2018.132227.2302
Alirezaee, M. R., Rakhshan, F., & Banaye Khoyi, B. (2018). Application of DEA-cross efficiency in portfolio selection of 20 reputable companies in the Iranian stock market. Journal of decisions and operations research3(1), 24-40. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2018.63751.
Alvani, A., Jandaghi, J., & Raeis Safari, R. (2012). Measuring efficiency of sepah bank branches and determining inefficiency factors (case study in Tehran province). Journal of public administration, 4(11), 1-18. (In Persian). DOI: 10.22059/jipa.2012.35529
Amiri, M., & Biglari Kami, M. (2013). Credit rating companies with multi-criteria decision-making models and artificial neural network model. Journal of basic and applied scientific research, 3(5). 536-546. https://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%203(5)536-546,%202013.pdf
Andersen, P., & Petersen, N. C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis. Management science39(10), 1261-1264. https://doi.org/10.1287/mnsc.39.10.1261
Arabmazar, A., & Roueintan, P. (2006). Determinants of credit risk among bank clients a case study; Agricultural Bank of Iran.  Journal of economic essays, 3(6), 45-82. (In Persian). http://iee.rihu.ac.ir/article_302.html
Asli, S. (2011). Credit risk management by borrowing the pattern of payment of facilities in other countries. Risk research and control department of Sepah Bank of Iran, 1-34. (In Persian). https://www.banksepah.ir/upload/modules/articles/pdfs/76.pdf
Daneshvar, M., Azar, A., & Zali, M. R. (2006). Designing a performance evaluation model for insurance branches using DEA technique (DANA insurance case study). Journal of executive management, 6.1(23), 37-62. (In Persian). http://jem.journals.umz.ac.ir/article_226.html?lang=fa
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research2(6), 429-444. https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8
Chen, W. H., & Shih, J. Y. (2006). A study of Taiwan's issuer credit rating systems using support vector machines. Expert systems with applications30(3), 427-435. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.10.003
Danesh Shakib, M., & Fazli, S. (2009). Ranking of Tehran stock exchange cement companies using the combined approach (TOPSIS-AHP). Management perspective, 32, 109-129. (In Persian). http://ensani.ir/fa/article/219772/
Ebrahimi, M., & Daryabor, A. (2012). Credit risk management in the banking system-A comparative approach of data envelopment analysis and neural network and logistic regression. Journal of investment knowledge1(2), 35-62. (In Persian). https://jik.srbiau.ac.ir/article_7396.html
Eini, A. (2019). Optimal credit risk management. MIEAOI, 7(25), 67-96. (In Persian). http://mieaoi.ir/article-1-768-fa.html
Erza, A. H., Peymany, M., & Seifi, F. (2017). Calculation of credit risk and its effect on return in Tehran stock exchange. Journal of management and accountin school, 14(55), 169-196. (In Persian). DOI: 10.22054/qjma.2017.24590.1655
Fallah Shamsi, M. (2005). Credit risk measurement models in banks and credit institutions. New journal of economics, 109, 22-33. (In Persian). https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/584852/
Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). Delphi technique theoretical framework in qualitative research. The international journal of engineering and science3(4), 8-13.
Hajiha, Z., & Qilavi, M. (2012). Using data envelopment analysis technique to measure the performance of manufacturing companies listed on the Tehran stock exchange using a model based on financial management. Journal of financial engineering and securities management, 3(12), 111-130. (In Persian). http://fej.iauctb.ac.ir/article_511717.html
Halkos, G. E., & Salamouris, D. S. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment analysis approach. Management accounting research15(2), 201-224. https://doi.org/10.1016/j.mar.2004.02.001
Dahooie, J. H., Hajiagha, S. H. R., Farazmehr, S., Zavadskas, E. K., & Antucheviciene, J. (2021). A novel dynamic credit risk evaluation method using data envelopment analysis with common weights and combination of multi-attribute decision-making methods. Computers & operations research129, 105223. https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105223
Isazade, S., & Oryani, B. (2010). Credit risk rating of the bank’s customers by data envelopment analysis: case study the branches of Keshavarzi Bank. Journal of economic research and policies18(55), 59-86. (In Persian). http://qjerp.ir/article-1-230-en.html
Karami, Gh. R., Moradi, M. T., Moradi, F., & Mosallanejad, A. (2007). Study of linear and nonlinear relationships between financial ratios and stock returns in Tehran stock exchange. Accounting and auditing reviews, 13(4), 19-36. (In Persian). https://acctgrev.ut.ac.ir/article_18466.html
Karbasi Yazdi, H., Fathi Hafshjani, K., & Aminzadeh, S. (2011). Ranking of Iran Khodro public joint stock companies using TOPSIS model. Financial accounting and auditing research, 3(9), 139-166. (In Persian). http://faar.iauctb.ac.ir/article_510627.html
Kayedppour, F., Sayadmanesh, S., Salmani, Y., & Sadeghi, Z. (2021). Measuring the efficiency and productivity of cement companies in Tehran stock exchange by data envelopment analysis and malmquist productivity index in gray environment. Innovation management and operational strategies, 1(4), 363-382. (In Persian). DOI: 10.22105/imos.2021.276467.1038
Khajavi, S., Salimifard, A., & Rabieh, M. (2005). Application of data envelopment analysis (DEA) in determining the portfolio of the most efficient companies listed on the Tehran stock exchange. Journal of social sciences and humanities, 2(43), 75-89. (In Persian). https://mri.modares.ac.ir/article-19-1712-fa.html
Khosh-sima, R., & Shahiki-Tash, M. N. (2013). The impact of credit, operational and liquidity risks on the efficiency of banking system in Iran. The journal of planning and budgeting17(4), 69-95. (In Persian). http://jpbud.ir/article-1-750-en.html
Kiyani Ghalehno, R., Didekhani, H., & Mahmoodirad, A. (In Peress). A multi-objective formulation for portfolio optimization of credit institutions branches: case study of Keshavarzi Bank of Sistan and Baloochestan. Journal of decisions and operations research. (In Persian). DOI: 10.22105/DMOR.2021.257591.1260
Kumar, K., & Haynes, J. D. (2003). Forecasting credit ratings using an ANN and statistical techniques. International journal of business studies11(1), 91-108.
Lartey, T., James, G. A., & Danso, A. (2021). Interbank funding, bank risk exposure and performance in the UK: a three-stage network DEA approach. International review of financial analysis75, 101753. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101753
Liang, G.S., Liu, C.F., Lin, W.C., & Yeh, C.H. (2006), A data development analysis of shipping industry band ratings, Tamkang journal of science and engineering, 9(4), 403-408. DOI: 10.6180/JASE.2006.9.4.12
Mahmoud Abadi, H., & Ghayouri Moghaddam, A. (2011). Credit rating in terms of financial ability to pay the principle and interest on debts, using data envelopment analysis techniques (case study: companies listed in Tehran stock exchange). Journal of knowledge accounting2(4), 125-145. (In Persian). DOI: 10.22103/jak.2011.37
Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of banking & finance34(3), 621-632. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.08.023
 
Mashayekh, S., Bazrafshan, A., & Aref Manesh, Z. (2015). Credit rating institutions: roles, benefits, criticisms and supervision. Accounting knowledge and research, 40, 32-52. (In Persian). https://iranianaa.com/publication
Mashayekh, S., & Shahrokhi, S. S. (2016). Identifying determinants of corporate credit rating. Journal of investment knowledge5(19), 25-52. (In Persian). https://jik.srbiau.ac.ir/article_9323.html?lang=en
Masihabadi, A., & Vahedian, M. (2009). Corporate performance based on data envelopment analysis (DEA) techniques and debt-ability. Accounting and auditing research, 1(4), 184-200. (In Persian). DOI: 10.22034/iaar.2009.105191
Mehrara, M., Mosaei, M., Tasavori, M., & Hassanzadeh, A. (2011). Credit ranking of Parsian Bank legal customers. Economic modeling quarterly, 3(10), 121-150. (In Persian). http://eco.iaufb.ac.ir/article_555598.html
Mehregan, M. R. (2004). Performance evaluation of organizations: a quantitative approach using data envelopment analysis. University of Tehran press. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/1356402
Min, J. H., & Lee, Y. C. (2008). A practical approach to credit scoring. Expert systems with applications35(4), 1762-1770. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.08.070
Mohammadi, A. (2007). Applications of mathematical planning techniques for analyzing financial statements of pharmaceutical companies. Accounting advances, 26(1), 117-135. (In Persian). DOI: 10.22099/JAA.2007.3561
Mousavi Shiri, M., & Tabarestani, M. R. (2009). Predicting financial distress using data envelopment analysis. Accounting and auditing research, 1(2), 157-187. (In Persian). DOI: 10.22034/iaar.2009.105211
MurciaI, F. C. D. S., Dal-Ri Murcia, F., Rover, S., & Borba, J. A. (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR-Brazilian administration review11(2), 188-209. 10.1590/S1807-76922014000200005
Namazi, M., & Rostami, N. (2006). Study of the relationship between financial ratios and stock return rates of companies listed on the Tehran stock exchange. Accounting and auditing reviews, 13(2). (In Persian). https://acctgrev.ut.ac.ir/article_18485.html
Panahian, H., & Abyak, H. (2013). The effects of risk on the efficiency of Iranian banks based on DEA method. Accounting and auditing research5(17), 68-85. (In Persian). DOI: 10.22034/iaar.2013.104554
Parvizian, K., Zakavat, S.M., Mahammadian, M. (2009). Internal ranking of bank customers using logit regression models. Economic research journal, 6(bank special issue), 61-89. (In Persian). http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=129209
Rostami, M., Nabizade, A., & Shahi, Z. (2018). Factors affecting credit risk of commercial banks of Iran with emphasis on banking and macroeconomic specific factors. Journal of asset management and financing6(4), 79-92. (In Persian). DOI: 10.22108/AMF.2018.105889.1156
Rostamy-Malkhalifeh, M., Bagheri mazraeh, N., & Varzi, M. (In Press). A comparison of super-efficiency through data envelopment analysis technique and financial ratios in Iranian stock exchange banks. Decisions and operations research. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2021.236731.1163
Safaei Qadiklaei, A., & Yahya Zadehfar, M. (2007). Measuring the efficiency of investment companies using data envelopment analysis in Tehran stock exchange organization. Humanities and social sciences research (management), 7.1(25), 97-120. (In Persian). http://journals.umz.ac.ir/article_223.html
Safari, S., Ebrahimi Shaghaghi, M., & Sheikh, M. J. (2010). Credit risk management of legal clients in commercial banks with the approach of data envelopment analysis (credit rating). Management research in Iran, 14(4), 137-164. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=145313
Safari, S., Ebrahimi Shaghaghi, M., & Taherifard, M. (2011). Credit risk management in the banking system, a comparative approach to data envelopment analysis and neural network. Scientific journal of business strategies, 9(47), 121 -140. (In Persian). http://cs.shahed.ac.ir/article_2188.html
Samreen, A., Zaidi, F. B., & Sarwar, A. (2013). Design and development of credit scoring model for the commercial banks in Pakistan: forecasting creditworthiness of corporate borrowers. International journal of business and commerce2(5), 1-26. https://ijbcnet.com/2-5/IJBC-12-2314.pdf
Setayesh, M. H., & Ghayouri, M. A. (2009). Determining the optimum capital structure at industrial level by using data envelopment analysis (DEA) case study: listed companies in Tehran stock exchange (TSE). Journal of financial accounting research, 1(1-2), 33-52. (In Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=172666  
Vaezi, E., & Memarpour, M. (2018). Evaluation of the performance and ranking of the efficiency of Tehran branches of a private bank using two-stage data envelope analysis and borda ranking technique. Journal of decisions and operations research2(2), 116-129. (In Persian). DOI: 10.22105/dmor.2018.55774