نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.276820.1334

چکیده

جهت برطرف کردن خلأ تحقیقاتی در خصوص بکارگیری شاخصی جامع که دربردارنده تمامی ابعاد آلودگی محیط زیست باشد، با استفاده از 6 شاخص محیط‌زیستی مربوط به دو گروه از کشورهای منتخب OPEC و OECD طی دوره زمانی 2008 تا 2019 و با بکارگیری سه روش تحلیل مؤلفه‌ اصلی، تحلیل مؤلفه اصلی کرنل و تحلیل مؤلفه اصلی مبتنی بر منطق فازی، ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش FRPCA نسبت به سایر روش‌ها به دلیل داشتن کمترین معیارهای خطا، از کارایی و توانایی بیشتری در وزن‌دهی شاخص‌های محیط زیستی برخوردار است. لذا با استفاده از این روش شاخص ترکیبی محاسبه گردید. در پایان، با استفاده از این شاخص ترکیبی روند رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست به صورت نموداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که همگام با روند صعودی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب OPEC، کیفیت محیط زیست از یک روند نزولی و در کشورهای منتخب OECD از یک روند صعودی تبعیت می‌کند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادات سیاستی و همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادات جدیدی برای مطالعات آینده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Insight into Development of Environmental - Economic Model Based on a Composite Environmental Quality Index: An Application of Principal Components Analysis

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Fakher 1
  • Mostafa Panahi 2
  • Karim Emami 3
  • Kambiz Peykarjou 3
  • Seyed Yaghoub Zeraatkish 4

1 Department of Environmental Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Energy Engineering and Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Agriculture Economics, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to fill the research gap regarding the use of a comprehensive index that includes all dimensions of environmental pollution, using 6 environmental indicators related to two groups of selected OPEC and OECD countries for the period 2008 to 2019 and using three methods including principal component analysis, kernel-based principal component analysis, fuzzy robust principal component analysis, the creation of a composite environmental quality index is examined. The results showed that FRPCA method has more efficiency and ability in weighting environmental indicators than other methods due to having the lowest error criteria. Therefore, using this method, the composite index was calculated. Finally, using this combined index, the economic growth trend and environmental quality were analyzed graphically. The results showed that along with the upward trend of economic growth, the quality of the environment follows a downward trend in OPEC countries and an upward trend in OECD countries. Based on the results, policy recommendations as well as new perspectives and suggestions for future studies are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental quality indicators
  • Principal component analysis
  • Kernel-based principal component analysis
  • Fuzzy robust principal component analysis