نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22105/dmor.2021.265922.1296

چکیده

در این مقاله مدلی ارائه گردید که با حذف مفروضات غیرواقعی و لحاظ نمودن واقعیت‌های پروژه نسبت به مدل‌های ارائه شده در این زمینه به واقعیت نزدیک‌تر بوده و در عمل کاربرد بیشتری نیز داشته باشد. مدل ارائه شده، یک مدل موازنه زمان – هزینه – کیفیت با سه تابع هدف، کمینه کردن زمان ختم پروژه، کمینه کردن هزینه کل پروژه و بیشینه کردن کیفیت کل انجام فعالیت‌ها در یک شبکه PERT با فعالیت‌های چندحالته می-باشد. بعد از ارائه مدل ریاضی مناسب، بر اساس طراحی آزمایشات، سطوح ممکن هر متغیر تصمیم تعیین گردید. سپس با استفاده از فرایند شبیه‌سازی، مقادیر تصادفی متغیرهای تصمیم و متغیرهای پاسخ در هر بار اجرا حاصل و با به کارگیری شبکه‌های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برقرار نمودیم. برای حل این مدل، از دو الگوریتم NSGA-II و MOPSO استفاده گردید. برای ارزیابی کارایی مدل، مدل طراحی شده در بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فولادسازی آبتین اردکان پیاده‌سازی و اجرا گردید. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شده که الگوریتم NSGA-II کارایی بهتری نسبت به الگوریتم MOPSO دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a time-cost-quality Trade-off model in a multimode Pert network using simulations and evolutionary algorithms

نویسندگان [English]

  • ahmad Yousefi Hanoomarvar 1
  • maghsoud amiri 2
  • laya olfat 2
  • alireza naser sadrabadi 3

1 Ph.D. Student in Operation Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

2 Prof. of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Economics, Management and Accounting Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

In this paper, a model was presented that by eliminating unrealistic assumptions and taking into account the realities of the project is closer to reality than the models presented in this field and has more application in practice. The proposed model is a time-cost-quality trade off model with three objective functions: minimizing project completion time, minimizing total project cost, and maximizing total quality of activities in a PERT network with multi-mode activities. After presenting the appropriate mathematical model, based on the design of the experiments, the possible levels of each decision variable were determined. Then, using the simulation process, random values ​​of decision variables and response variables were obtained each time, and by using neural networks, we established a neural network model. To solve this model, two algorithms NSGA-II and MOPSO were used. To evaluate the efficiency of the model, the designed model was implemented and implemented in the maintenance department of Abtin Ardakan Steel Company. According to the results, it is found that the NSGA-II algorithm has better performance than the MOPSO algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolutionary algorithms
  • PERT Network
  • Neural Network
  • project management
  • Time-Cost-Quality trade-off