نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: گستردگی کاربرد و اهمیت موجود صنعت جوش و فرصت‌های اقتصادی این صنعت نیازمند به تدوین استراتژی‌های مناسب جهت زمینه‌سازی رشد اقتصادی به عنوان صنعتی استراتژیک به همراه مزیت رقابتی پایدار است. هزینه بالای فرایند جوش قوسی تنگستنی گاز محافظ در صنعت جوش در قبال مزایای کیفیت جوش ممتاز و پیچیدگی کم این فرایند نیازمند مدیریت است. از این‌رو مطالعه و ارزیابی دقیق در استفاده صحیح از منابع مالی فرایندGTAWبسیار ضروری به نظر می‌رسد. مدل‌سازی موجب تصمیم‌گیری کارا به همراه مزیت رقابتی در برنامه‌ریزی استراتژیک می‌شود. امروزه با برنامه‌ریزی می‌توان علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی، اهداف و ملاحظات پایداری را نیز کسب نمود.
روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی خطی برای مساله کمینه‌سازی هزینه فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ با توجه به شرایط متفاوت اتوماتیک یا دستی توسط اپراتور یا جوشکار ماهر ارایه می‌شود. برای حل مساله و صحه‌گذاری مدل پیشنهادی از نرم‌افزار GAMS استفاده می‌شود. در نهایت جهت بررسی کاربردی بودن مدل به حل و تشریح چهار سناریو مطالعه موردی به همراه تحلیل حساسیت پرداخته می‌شود.
یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه اقتصادی، مدل ارایه شده می‌تواند موجب کاهش هزینه، افزایش بازدهی و رضایت مشتریان ‌شود. رویکرد ارایه شده به بهبود فرایندجوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ و افزایش بینش مدیریت منتج می‌شود.
اصالت/ارزش افزوده علمی:  مدل‌سازی ریاضی هزینه می‌تواند به تجزیه‌وتحلیل جامع تصمیم‌های مدیریت بپردازد. مدل کمینه‌سازی هزینه به مدیران کمک می‌نماید تا ساختار و رفتار هزینه را درک نمایند. با توجه به گستره کاربرد جوش، کمینه نمودن هزینه‌های این فعالیت منجر به کاهش در هزینه کل یک صنعت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling to Minimize Costs of the Gas Tungsten Arc Welding Process

نویسندگان [English]

  • Nazila Adabavazeh 1
  • Mehrdad Nikbakht 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2

1 Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Extent of an application and importance of a welding industry and economic opportunities of this industry need to develop appropriate strategies to pave the way for the economic growth as a strategic industry with sustainable competitive advantage. The high cost of the gas tungsten arc welding (GTAW) process in a welding industry due to the advantages of excellent welding quality and low complexity of this process requires management. Therefore, careful study and evaluation in the correct use of the GTAW process with financial resources seems to be very necessary. Modeling leads to efficient decision making along with competitive advantage in strategic planning. Today, by planning, sustainability goals and considerations can also be achieved in addition to achieving economic goals.
Methodology:  In this study, a linear programming model for the problem of minimizing the cost of the GTAW process according to different automatic or manual conditions is presented by a skilled welding operator. GAMS software is used to solve the problem and validate the proposed model. Finally, to evaluate the applicability of the model, four scenarios of the case study are solved and explained as well as sensitivity analysis.
Findings: The results show that from an economic point of view, the proposed model can reduce costs and increase efficiency and customer satisfaction. The proposed approach leads to the improvement of the shielded tungsten arc welding process and the increase of management insight.
Originality/Value:  Mathematical cost modeling can provide a comprehensive analysis of management decisions. The cost minimization model helps managers to understand the cost structure and behavior. Considering the scope of welding application, minimizing the costs of this activity will lead to a reduction in the total cost of an industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical model
  • Minimization
  • Cost
  • Gas tungsten arc welding process
Al-Naser, K. H. Y., & Mohamed, R. (2017). The integration between strategic cost management techniques to improve the performance of Iraqi manufacturing companies. Asian journal of finance & accounting9(1), 210-223. https://repo.uum.edu.my/id/eprint/22409/
Bandarian, R. (2019). Benchmarking of COCOMO to estimating size, time and cost of engineering projects for tender pricing. Journal of decisions and operations research4(1), 54-73. (In Persian). http://www.journal-dmor.ir/article_84308.html?lang=en
Chayoukhi, S., Bouaziz, Z., & Zghal, A. (2008). Cost estimation of joints preparation for GMAW welding process using feature model. Journal of materials processing technology199(1-3), 402-411. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.08.024
Chen, F. F., Xiang, J., Thomas, D. G., & Murphy, A. B. (2020). Model-based parameter optimization for arc welding process simulation. Applied mathematical modelling81, 386-400. https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.12.014
Colosimo, B. M., Cavalli, S., & Grasso, M. (2020). A cost model for the economic evaluation of in-situ monitoring tools in metal additive manufacturing. International journal of production economics223, 107532. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107532
Hashemi Belmiri, S., Darfshan, GH., & Wahabi Shokrloo, A. (2015). Strategic cost management: concept, process objectives and tools. Monthly of management and accounting research, 2(15), 92-109. (In Persian). https://civilica.com/doc/948626/
Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2016). Strategic cost management and performance: the case of environmental costs. The British accounting review48(2), 269-282. https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.01.001
Hosseini Kolvarzi, A. (2017). Strategic cost management in welding activities. 2nd national conference on economics, management and accounting (pp.1-15), Ahvaz, Iran (In Persian). https://elmnet.ir
Hsu, S. H., & Qu, S. Q. (2012). Strategic cost management and institutional changes in hospitals. European accounting review21(3), 499-531. https://doi.org/10.1080/09638180.2012.658152
Karami Khorramabadi, M., Yarahmadi, M., & Ghiyasi, M. (2020). Cost efficiency evaluation via data envelopment analysis approach for undesirable outputs based on the weak disposability axiom (case study: 56 electricity producing thermal power plants in Iran). Journal of operational research and its applications, 16(4), 109-131. (In Persian).  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=498461
Karimi, Z. (2014). New approaches in strategic cost management. Exchange magazine, 116, 93-105. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1327595
Kaviani, M., & Fakhrehosseini, S. F. (2018). Application of operations research techniques in financial research. Journal of decisions and operations research3(2), 164-177. (In Persian). http://www.journal-dmor.ir/article_67216_en.html
Khurana, A., & Adlakha, V. (2015). On multi-index fixed charge bi-criterion transportation problem. Opsearch52(4), 733-745. https://doi.org/10.1007/s12597-015-0212-y
Kim, J., Kang, C., & Hwang, I. (2012). A practical approach to project scheduling: considering the potential quality loss cost in the time–cost tradeoff problem. International journal of project management30(2), 264-272. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.05.004
Labbafi, M., Darabi, R., & Sarraf, F. (2021). Modeling of asset-liability management in Bank Melli Iran under uncertainty: fractional programming model approach. Journal of decisions and operations research5(4), 446-461. (In Persian). http://www.journal-dmor.ir/article_121696.html?lang=en
Mansourkhaki, A., Moosavi, S., & Rezaee-Arjrodi, A. (2017). Calculation of functional costs reduction in economic evaluation of roads rehalibitation (case study: Fasa-Zahedshahr Main Road). Amirkabir journal of civil engineering, 49(1), 165-174. (In Persian). https://ceej.aut.ac.ir/article_573.html?lang=en
Matroud, F., & Tohidi, G. (2016). The proposed cost and profit models in presence of flexible measures. Journal of new researches in mathematics2(7), 43-50. (In Persian).  https://jnrm.srbiau.ac.ir/article_9783_1688.html
Matz, A. (2006). Industrial accountant (planning and control). Audit Organization Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com
Meyer, W. L., & Shaffer, L. R. (1963). Extensions of the critical path method through the application of integer programming (Vol. 2). Department of Civil Engineering, University of Illinois.
Mohammadi, J., & Mohammadi, E. (2016). Savings with a cost management approach in the bank. The third international conference on new research in management, economics and humanities, Batumi – Georgia. (pp. 15-30). (In Persian). https://www.sid.ir/fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=61044
Monghasemi, S., Nikoo, M. R., Fasaee, M. A. K., & Adamowski, J. (2015). A novel multi criteria decision making model for optimizing time–cost–quality trade-off problems in construction projects. Expert systems with applications42(6), 3089-3104. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.11.032
Monteiro, D. B., Moreira, J. M. L., & Maiorino, J. R. (2019). A new management tool and mathematical model for decommissioning cost estimation of multiple reactors site. Progress in nuclear energy114, 61-83. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2019.03.004
Norouzi, G., Heydari, M., Noori, S., & Bagherpour, M. (2014). Developing of new mathematic approaches based on fuzzy Delphi and ahp methods to estimate projects activities duration & cost in R&D organizations. Journal of operational research and its applications (journal of applied mathematics), 11(2), 51-74. (In Persian).  https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=400942
Osmani, M. GH. (2002). Identification of capital cost model and factors affecting it (Master thesis, Allameh Tabatabaei University). Retrieved from https://www.sid.ir/FileServer/JF/4026013925001.pdf
Razavyan, Sh. (2016). Centralized resource allocation with minimal cost and maximal profit and revenue in the presence of variable and uncertain prices in DEA. Journal of operational research and its applications, 12(4), 117-136. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269986
Saif, A., Abbas, S., & Fayed, Z. (2015). The PDBO algorithm for discrete time, cost and quality trade-off in software projects with expressing quality by defects. Procedia computer science65, 930-939. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.09.065
Salari, M., Bagherpour, M., Taghizadeh, K., & Monem, H. (2013). Incorporation of fuzzy sets and earned value management into a cost-time trade-off model. Production and operations management, 4(2), 23-40. (In Persian). https://jpom.ui.ac.ir/article_19798.html
Shabahang, R. (2007). Management accounting. Audit Organization Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com
Shahriari, M. (2015). Solving redundancy allocation problem with repairable components using Genetic algorithm and simulation method. Journal of new researches in mathematics, 1(3), 91-102. (In Persian). https://jnrm.srbiau.ac.ir/article_8712.html?lang=en
Shirazi, N., Seyyed Esfahani, M., & Soleimani, H. (2015). Modeling and solving a three-stage fixed charge transportation problem considering stochastic demand and price. Journal of industrial engineering and management studies2(1), 27-40. http://jiems.icms.ac.ir/article_11726_0.html
Shoul, A., & Keshavarz, E. (2018). Modelling and solving the project time-cost-quality trade off problem on condition of the dependence of quality on time and cost. Industrial management studies, 16(50), 125-157. . (In Persian). https://jims.atu.ac.ir/article_9109.html?lang=en
Talbot, F. B. (1982). Resource-constrained project scheduling with time-resource tradeoffs: the nonpreemptive case. Management science28(10), 1197-1210. https://doi.org/10.1287/mnsc.28.10.1197
Tavana, M., Abtahi, A. R., & Khalili-Damghani, K. (2014). A new multi-objective multi-mode model for solving preemptive time–cost–quality trade-off project scheduling problems. Expert systems with applications41(4), 1830-1846. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2013.08.081