نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار ،دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ایران

10.22105/dmor.2021.276092.1332

چکیده

مدیریت تولید و کنترل موجودی دز دارویی نقش بسیار مهمی در مراکز تصویربرداری پزشکی ایفا می‌کند. در این مطالعه سناریوهای ممکن برای مدیریت تولید پرتوداروهای حاصل از عنصر تکنسیم-99 در یک مرکز تصویربرداری مولکولی پیشنهاد می‌گردد. تکنسیم-99 در 80 درصد رویه‌های تصویربرداری مولکولی (حدود 30 میلیون اسکن در سال) در سراسر جهان استفاده می‌شود. ابتدا معادله‌ی بازگشتی مبتنی بر دینامیک واپاشی تکنسیم-99 اثبات شده و سپس مدل بیشینه‌سازی ریاضی بر اساس این معادله جهت استخراج حداکثر این عنصر تدوین می‌شود. در ادامه شرایط بهینگی مدل بررسی شده و مدل با توجه به محدودیت‌های کلینیکی حل می‌شود. نتایج بدست آمده گویای این حقیقت است که پیاده‌سازی شرایط بهینگی و سناریو‌های تولید شده در محیط کلینیکی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Mathematical Model for Production and Inventory Management of Time-sensitive Pharmaceutical in a Molecular Imaging Center

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namakshenas 1
  • mahdavi mazdeh Mohammad 2

1 Iran University of Science and Technology

2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Production and inventory management of pharmaceutical dosages plays a vital role in medical imaging centers. This study proposes plausible scenarios to manage the production cycle of radio-pharmaceuticals derived from radio-isotope Technetium-99m. Technetium-99m is used in 80 percent of the medical imaging, especially molecular imaging (approximately 30 million procedures in a year). First, we prove a recursive function to imitate the decay dynamics of Technetium-99m. Then, we develop a mathematical model based on the recursive function to maximize throughput. Moreover, we analyze the optimality conditions and solve the model based on clinical constraints. Finally, we discuss the possibility of implementing deducted scenarios regarding clinical considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematical model
  • Optimality conditions
  • Pharmaceutical management
  • molecular imaging