نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد نیشابور، دانشگاه ازاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت ­بندی استراتژی ­های ورود به بازارهای بین­ المللی در صنعت پلاستیک است.
روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق این پژوهش، روش اکتشافی- توصیفی می­باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان شرکت­ های کوچک و متوسط در صنعت پلاستیک می­باشد که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد هستند. روش نمونه ­گیری تحقیق، روش گلوله برفی و روش هدفمند بوده و حجم نمونه برابر با 19 نفر می­ باشد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه است که روایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از مکانیزم نرخ ناسازگاری تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ­ها، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، استراتژی ­های ورود به بازارهای بین­ المللی در صنعت پلاستیک مشتمل بر هفت استراتژی صادرات، اعطای امتیاز، قرارداد مدیریتی، تولید قراردادی، پروژه­ های اجرایی کلید در دست، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و پیمان­ های استراتژیک و معیارهای انتخاب استراتژی ­های مذکور شامل چهار دسته عوامل مربوط به کشور هدف، عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به شرکت و عوامل مربوط به کشور مادر، می­ شوند. به‌علاوه، نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل مربوط به شرکت، مهم‌ترین معیار در انتخاب استراتژی­ های ورود به بازارهای بین ­المللی بوده و بهترین استراتژی ورود به بازارهای بین­ المللی، صادرات است.
اصالت/ارزش افزوده علمی: یافته ­های این تحقیق به مدیران کمک می­ کند تا استراتژی­ های ورود به بازارهای بین ­المللی را با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به‌صورت اثربخش و کارآمد ارزیابی، اولویت­ بندی و انتخاب نمایند.کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing international markets entry strategies in plastics industry using analytic hierarchy process

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Delbari 1
  • Alireza Davoodi 2
  • Niloofar Firozeh 1

1 Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

2 Department of Mathematics, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to identify and prioritize international markets entry strategies in plastics industry.
Methodology: The research method of the study is explorative-descriptive and its statistical population includes managers and officers working in small and medium-sized enterprises in the plastic industry, which are the members of the Bojnord Chamber of Commerce, Industries, and Mines. The sampling method of the study consists of snowballing sampling and purposive sampling, and the sample size is equal to 19 experts. Data collection instrument was questionnaire, which its validity and reliability were confirmed using content validity ratio and inconsistency ratio mechanism, respectively. To analyze data, Analytic Hierarchy Process (AHP) technique was used.
Findings: The findings indicate that international markets entry strategies in plastics industry consists of seven strategies, including export, license, management contract, contract manufacturing, turnkey operation, foreign direct investment and strategic alliances, and criteria to select these strategies include four categories of factors related to host country, factors related to product, factors related to company, and factors related to home country. Furthermore, the research findings indicate that the most important criterion to select international markets entry strategies is factors related to company and the best international markets entry strategy is export.
Originality/Value: The findings of this research help managers to evaluate, prioritize, and select international markets entry strategies using AHP technique in an effective and efficient manner.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • International markets
  • Analytic hierarchy process
A'arabi, S. M., & Dehghan, N. A. (2014). International marketing strategy. Mahkameh publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book/11397214
Agarwal, S., & Ramaswami, S. N. (1992). Choice of foreign market entry mode: Impact of ownership, location and internalization factors. Journal of international business studies23(1), 1-27. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490257
Ahmed, Z. U., Johnson, J. P., Ling, C. P., Fang, T. W., & Hui, A. K. (2002). Country‐of‐origin and brand effects on consumers’ evaluations of cruise lines. International marketing review, 19(3), 279-302. https://doi.org/10.1108/02651330210430703
Albaum, G., Duerr, E. and Strandskov, J. (2002) International marketing and export management. Financial Times Prentice Hall, Harlow.
Aldrich, H., & Auster, E. R. (1986). Even dwarfs started small: liabilities of age and size and their strategic implications. Research in organizational behavior, 8, 165–198. https://psycnet.apa.org/record/1988-12412-001
Baena, V. (2013). Insights on international franchising: Entry mode decision. Latin American business review, 14(1), 1-27. https://doi.org/10.1080/10978526.2013.780453
Bagheri, A., Bamdad Soufi, J., & Entezari, R. (2013). Identifying and prioritizing the effective factors on choosing entry modes to international markets (case study of Iran’s grand automakers). Journal of technology development management, 1(2), 111-134. (In Persian). https://jtdm.irost.ir/article_35_19dc2190f3e144fe477d7da3423cc63a.pdf
Barney, J. B. (2014). Gaining and sustaining competitive advantage. Pearson Higher Ed.
Bastié, F., Cieply, S., & Cussy, P. (2013). The entrepreneur’s mode of entry: the effect of social and financial capital. Small business economics, 40(4), 865-877. https://www.jstor.org/stable/43552836
Braga, V., & Queirós, T. (2017). SMEs' international markets entry: testing the theory with Portuguese evidence. International journal of entrepreneurship and small business, 32(3), 338-363. https://ideas.repec.org/a/ids/ijesbu/v32y2017i3p338-363.html
Brouthers, K. D., & Nakos, G. (2004). SME entry mode choice and performance: a transaction cost perspective. Entrepreneurship theory and practice, 28(3), 229-247.
Buckley, P. J. (1989). Foreign direct investment by small-and medium-sized enterprises: the theoretical background. In The multinational enterprise (pp. 24-45), Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11026-1_2
Cahen, F. R. (2015). Internationalization of state-owned enterprises through foreign direct investment. Revista de administração de empresas, 55(6), 645-659.
Chadwick, B. A., Bahr, H. M., & Albrecht, S. L. (1984). Social science research methods. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. https://www.worldcat.org/title/social-science-research-methods/oclc/557715110
Contractor, F. J., & Kundu, S. K. (1998). Modal choice in a world of alliances: analyzing organizational forms in the international hotel sector. Journal of international business studies, 29(2), 325-356.
Decker, R., & Zhao, X. (2004). SMEs' choice of foreign market entry mode: a normative approach. International journal of business and economics, 3(3), 181-200.
Dehghan, N. A. (2007). Investigating, classifying, and selecting international markets entry strategies. Proceedings of 2nd international conference on strategic management. Tehran, Iran. Cicvilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/43263/
Dominguez, N. (2018). SME internationalization strategies: innovation to conquer new markets. John Wiley & Sons.
Dubey, V. K., Chavas, J. P., & Veeramani, D. (2018). Analytical framework for sustainable supply-chain contract management. International journal of production economics200, 240-261. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.003
Ekeledo, I., & Sivakumar, K. (2004). International market entry mode strategies of manufacturing firms and service firms: a resource‐based perspective. International marketing review, 21(1), 68-101. https://doi.org/10.1108/02651330410522943
Esmaeil Pour, H. (2015). International marketing management. Negah Danesh Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
Fazeli, P., & Taherikia, F. (2016). Evaluation, classification and selection of marketing strategies to enter international markets by using SWOT method (case study of takhte jamshid petrochemical company). The first international conference of new paradigms of business and organizational intelligence management. Civilica. (In Persian). https://civilica.com/doc/500473/
Fuchs, M., & Köstner, M. (2016). Antecedents and consequences of firm’s export marketing strategy: an empirical study of Austrian SMEs (a contingency perspective). Management research review39(3), 329-355. https://doi.org/10.1108/MRR-07-2014-0158
Ge, G. L., & Ding, D. Z. (2011). Determinants of internationalisation strategies: a study of Chinese multinational enterprises. International journal of business and emerging markets3(2), 137-157. https://doi.org/10.1504/IJBEM.2011.039405
Gençturk, F. E. (2005). Foreign market entry modes; a sequentially embedded decision approach. In Jain, S. C. (Eds.), Handbook of research in international marketing. Edward Elgar Publishing, Inc.
Ghaffarian, V., & Kiani, Gh. (2013). Effective strategy. Fara Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
Gripsrud, G., & Benito, G. R. (2005). Internationalization in retailing: modeling the pattern of foreign market entry. Journal of business research58(12), 1672-1680. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.11.003
Harrigan, K. R. (2017). Joint ventures and global strategies. In International business (pp. 329-338). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315199689-22/joint-ventures-global-strategies-kathryn-rudie-harrigan
Hashai, N., Asmussen, C. G., Benito, G. R., & Petersen, B. (2010). Technological knowledge intensity and entry mode diversity. Management international review50(6), 659-681. https://doi.org/10.1007/s11575-010-0059-7
Hise, R., & Choi, Y. T. (2011). Are US companies employing standardization or adaptation strategies in their international markets? Journal of international business and cultural studies4, 1-29.
Hitt, M. A., Li, D., & Xu, K. (2016). International strategy: from local to global and beyond. Journal of world business, 51(1), 58-73.
Hsiao, Y. C., & Chen, C. J. (2013). Branding vs contract manufacturing: capability, strategy, and performance. Journal of business & industrial marketing, 28(4), 317-334. https://doi.org/10.1108/08858621311313910
IRNA. (2019). A view to the problems of good export in North Khorasan. (In Persian). Retrieved from https://www.irna.ir/news/83523612
Javidi Zargari, M. (2005). International marketing strategies. Knakash Danesh Publications. (In Persian). https://www.gisoom.com/book
Kaplan, R. S., Kaplan, R. E., & Norton, D. P. (2004). Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes. Harvard Business Press.
Kärkkäinen, A. (2005). Selection of international market entry mode. Seminar in business strategy and international business. Helsinki, Finland: Helsinki University of Technology.
Kioko, V. M. (2015). Application of strategic alliances in foreign market entry by banks in Kenya (Doctoral Dissertation, University of Nairobi). Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/94716
Koch, A. J. (2001). Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one? Marketing intelligence & planning, 19(1), 65-75. https://doi.org/10.1108/02634500110366120
Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing (11th Ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.   
Laufs, K., & Schwens, C. (2014). Foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: A systematic review and future research agenda. International business review, 23(6), 1109-1126. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.03.006
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.
Li, T. (2003). Reviving traditions in research on international market entry. In Reviving traditions in research on international market entry (pp. 1-8). Emerald Group Publishing Limited, Bingley. https://doi.org/10.1016/S1474-7979(03)14001-X
Liang, X., Musteen, M., & Datta, D. K. (2009). Strategic orientation and the choice of foreign market entry mode: an empirical examination. MIR: management international review, 49(3), 269-290. https://www.jstor.org/stable/40658315
Lin, F. J., & Ho, C. W. (2019). The knowledge of entry mode decision for small and medium enterprises. Journal of innovation & knowledge, 4(1), 32-37. https://doi.org/10.1016/j.jik.2018.02.001
Lin, Y. H., Tsai, K. M., Shiang, W. J., Kuo, T. C., & Tsai, C. H. (2009). Research on using ANP to establish a performance assessment model for business intelligence systems. Expert systems with applications, 36(2), 4135-4146. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.03.004
López-Duarte, C., & Vidal-Suárez, M. M. (2010). External uncertainty and entry mode choice: cultural distance, political risk and language diversity. International business review, 19(6), 575-588. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.03.007
Lu, J. W., & Beamish, P. W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. Strategic management journal, 22(6‐7), 565-586.
Maekelburger, B., Schwens, C., & Kabst, R. (2012). Asset specificity and foreign market entry mode choice of small and medium-sized enterprises: the moderating influence of knowledge safeguards and institutional safeguards. Journal of international business studies, 43(5), 458-476. https://doi.org/10.1057/jibs.2012.12
Mazorenko, O. V. (2019). The criteria for choosing an export strategy of enterprise. Бизнес информ, (8), 253-258.
Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Swoboda, B. (2010). Decades of research on market entry modes: what do we really know about external antecedents of entry mode choice? Journal of international management, 16(1), 60-77. https://doi.org/10.1016/j.intman.2009.09.002
Musteen, M., Datta, D. K., & Herrmann, P. (2009). Ownership structure and CEO compensation: implications for the choice of foreign market entry modes. Journal of international business studies, 40(2), 321-338. https://doi.org/10.1057/jibs.2008.63
Pan, Y., & Tse, D. K. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of international business studies, 31(4), 535-554. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490921
Pehrsson, A. (2008). Strategy antecedents of modes of entry into foreign markets. Journal of business research, 61(2), 132-140. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.09.032
Ra, W. (2020). Determinants of the choice of combined modes for foreign market entry: the case of Korean firms entering into Uzbekistan. Journal of eastern European and central Asian research (JEECAR), 7(1), 83-94. DOI: https://doi.org/10.15549/jeecar.v7i1.380
Rexhepi, G. (2015). Entering new markets: strategies for internationalization of family businesses. In Family businesses in transition economies (pp. 293-303). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14209-8_14
Rosado-Serrano, A. (2017). Franchising as strategy for internationalization of family firms: an exploratory study. Newmann business review, 3(1), 145-165. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3120671
Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation (decision making series). Mcgraw-Hill (Tx). https://www.amazon.com/Analytic-Hierarchy-Process-Planning-Allocation/dp/0070543712
  Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83-98.
 Sanchez-Peinado, E., & Pla-Barber, J. (2006). A multidimensional concept of uncertainty and its influence on the entry mode choice: an empirical analysis in the service sector. International business review, 15(3), 215-232. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2006.02.002
Sarkis, J., & Sundarraj, R. P. (2006). Evaluation of enterprise information technologies: a decision model for high-level consideration of strategic and operational issues. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, part C (applications and reviews), 36(2), 260-273.
Sharma, V. M., & Erramilli, M. K. (2004). Resource-based explanation of entry mode choice. Journal of marketing theory and practice, 12(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/10696679.2004.11658509
Slangen, A. H., & Van Tulder, R. J. (2009). Cultural distance, political risk, or governance quality? towards a more accurate conceptualization and measurement of external uncertainty in foreign entry mode research. International business review, 18(3), 276-291. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2009.02.014
 Slangen, A., & Hennart, J. F. (2007). Greenfield or acquisition entry: a review of the empirical foreign establishment mode literature. Journal of international management, 13(4), 403-429. https://doi.org/10.1016/j.intman.2007.08.001
Suh, T., Yi, H. C., & Houston, M. B. (2011). Reassessing firm size in international marketing research. Journal of global marketing, 24(1), 85-99.
Tsai, H. T., & Eisingerich, A. B. (2010). Internationalization strategies of emerging markets firms. California management review, 53(1), 114-135. https://doi.org/10.1525/cmr.2010.53.1.114
Tsang, E. W. (2005). Influences on foreign ownership level and entry mode choice in Vietnam. International business review, 14(4), 441-463. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2005.03.001
Tse, D. K., Pan, Y., & Au, K. Y. (1997). How MNCs choose entry modes and form alliances: the China experience. Journal of international business studies, 28(4), 779-805. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490119
Turnbull, P. W., & Paliwoda, S. (2013). Research in international marketing (RLE international business). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203076255
Wilkinson, I. F., & Nguyen, V. (2003). A contingency model of export entry mode performance: the role of production and transaction costs. Australasian marketing journal (AMJ), 11(3), 44-60. https://doi.org/10.1016/S1441-3582(03)70134-7
Zarco-Jasso, H. (2009). Determinants of entry modes choice in developing countries: bargaining between host states and MNCs. Emerging markets finance & trade, 41(2), 5-24.https://www.jstor.org/stable/27750436
Zekiri, J., & Angelova, B. (2011). Factors that influence entry mode choice in foreign markets. European journal of social sciences, 22(4), 572-584.                    
Elango, B. (2005). The influence of plant characteristics on the entry mode choice of overseas firms. Journal of operations management, 23(1), 65-79.
Zhu, M. (2008). Examination of key factors influencing international franchisor's entry mode choice in China. University of Northumbria at Newcastle (United Kingdom).