نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش پیش­رو  هدف دارد تا چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پروژه­های کلان بر اساس ابعاد پایداری و با رویکرد چابکی با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها، ‌ارائه نماید.
روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور، شاخص‌های پایداری، چابکی در مدیریت پروژه و عوامل اصلی موفقیت در مدیریت‌پروژه، شناسایی می‌شود. با محاسبه‌ی عدد کارایی پروژه‌های کلان در هر یک از ابعاد پایداری شامل رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، کارایی هر پروژه در رویکرد پایداری و با رسم نمودار ناحیه‌بندی شده مبتنی بر کارایی پروژه‌ها در رویکرد چابکی و عوامل اصلی موفقیت در مدیریت پروژه، عملکرد پروژه‌ها در این دو رویکرد بررسی می‌گردد. روش ارائه شده، در شهرداری اصفهان و برای پروژه‌های کلان حل شده است.
یافته ها: نمودار و نتایج کارایی در رویکرد پایداری نشان می‌دهد تنها 3 پروژه از 27 در هر سه رویکرد کارا است. علاوه بر آن، تحویل محصول/خدمت در کمترین زمان، تحویل ارزش به مشتری با توسعه‌ چابکی در مدیریت‌پروژه است. همچنین، برای حفاظت از منابع برای نسل‌های آتی، مدیر پروژه با تخصیص منابع مالی و اجتماعی، آثار زیست‌محیطی پروژه را در جهت توسعه‌ ‌پایدار کنترل نموده که به معنای پاسخ‌گویی موثر و کارا به مشتری در عین پیروی از الزامات توسعه‌ پایدار است.
اصالت/ارزش افزوده علمی:  پروژه به‌عنوان یک سازمان موقت باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن انطباق با تغییرات و چابک بودن در پاسخ­گویی، دامنه­ی زمان، هزینه و کیفیت را نیز برای تحویل محصول یا خدمت ایجادشده حفظ نماید. چابکی به‌عنوان یک رویکرد برای تحقق، دست­یابی و حفظ رقابت­پذیری، در محیط متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی مطرح‌شده است و بر تأمین نیاز مشتری تأکید دارد، درحالی‌که پایداری بر کاهش آثار نامطلوب ناشی از تأمین خواسته­های مشتریان متمرکز است. ادغام این دو مفهوم در بحث مدیریت پروژه، منجر به کارایی و توفیق پروژه در ابعادی فراگیر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of large projects based on sustainability dimensions and with an agility approach using data envelopment analysis; case study of large projects of Isfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Tahanian 1
  • Hasan Haleh 2
  • Farhad Etebari 1
  • Behnam Vahdani 1

1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Department of Industrial Engineering, Golpayegan University of Technology, Golpayegan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The current study aims to provide a framework for evaluating the large projects based on the sustainability dimensions and with agility approach using data envelopment analysis.
Methodology: To this end, sustainability indicators, agility indices in project management and project management critical success factors are identified. By calculating the large projects efficiency numbers in each of attitudes include financial, social and environmental, three dimensions of sustainability and by drawing a regional graph based on the projects’ efficiency numbers in both attitudes of agiliy and project management critical success factors, the project performance is studied in both attitudes. 
Findings: Graphs and efficiency results in sustainability attutudes show that among 27 projects, just three projects are efficient in all three attitudes. In addidtion, to deliver product/service in the shortest time is the meaning of delivering value to the customer with extending the agility in project management. Also, to protect the resources for the next generation, project manager can dedicate the financial and social resources in order to control the environmental impacts of the projects in parallel with the sustainable development principles which which can be translated to be responding efficiently and effectively to the customers while meeting the requirements of the sustainable development. 
Originality/Value: The project as a temprory organization should be managed in such a way that while adapting to the changes and being agile in responsiveness, it also keeps the time range, cost and qulity for delivering the created product/service. Agility has been proposed as an approach to gain and keep the competitiveness in a changing and unpredictable environment and it focuses on meeting customers needs while sustainability attitude does focus on the reduction of the udesireable affects of the meeting customers demands. To integrate these two concepts in the field of project management leads to the efficiency and success of the project, comprehensively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project management
  • Agility
  • Sustainability
  • Data envelopment analysis
Abdulrahman, B. A., & Abdallah, F. A. N. (2014). Critical success factors (CSFS) in project management: critical review of secondary data. International journal of scientific & engineering research5(6), 325-331.
Abou-Hafs, H., & Bellihi, H. (2013). Project management performance: the success factors of project management for events—case of the wedding projects in Marrakech, Morocco.
Ahmadabadi, A. A., & Heravi, G. (2019). The effect of critical success factors on project success in public-private partnership projects: a case study of highway projects in Iran. Transport policy73, 152-161.
Alias, Z., Zawawi, E. M. A., Yusof, K., & Aris, N. M. (2014). Determining critical success factors of project management practice: a conceptual framework. Procedia-social and behavioral sciences153, 61-69.
Amiril, A., Nawawi, A. H., Takim, R., & Latif, S. N. F. A. (2014). Transportation infrastructure project sustainability factors and performance. Procedia-social and behavioral sciences153, 90-98.
Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index a benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain. Benchmarking-an international journal23(6), 1472-1499.
Banihashemi, S., Hosseini, M. R., Golizadeh, H., & Sankaran, S. (2017). Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries. International journal of project management35(6), 1103-1119.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science30(9), 1078-1092.
Bennett, M., and P. James (1999), Key themes in environmental, social and sustainability performance evaluation and reporting. In M. Bennett and P. James (Eds.), Sustainable measuresevaluation and reporting of environmental and social performance (pp. 29-74). Sheffield: Greenleaf Publishing.
Brent, A., & Labuschagne, C. (2006). Social indicators for sustainable project and technology life cycle management in the process industry (13 pp+ 4). The international journal of life cycle assessment11(1), 3-15.
Carboni, J., Gonzalez, M., & Hodgkinson, J. (2013). The GPM reference guide to sustainability in project management. Green Project Management (GPM).
Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.
Chawla, V., Chanda, A., Angra, S., & Chawla, G. (2018). The sustainable project management: a review and future possibilities. Journal of project management3(3), 157-170.
Chow, T., & Cao, D. B. (2008). A survey study of critical success factors in agile software projects. Journal of systems and software81(6), 961-971.
Ciccullo, F., Pero, M., Caridi, M., Gosling, J., & Purvis, L. (2018). Integrating the environmental and social sustainability pillars into the lean and agile supply chain management paradigms: a literature review and future research directions. Journal of cleaner production172, 2336-2350.
Conboy, K., & Morgan, L. (2011). Beyond the customer: opening the agile systems development process. Information and software technology53(5), 535-542.
Crocitto, M., & Youssef, M. (2003). The human side of organizational agility. Industrial management & data systems, 103(6), 388-397.
Daneshpour, H. (2015). Integrating sustainability into management of project. International journal of environmental science and development, 6(4), 321-325.
De Reyck, B. (2010). Effective project planning: making the most of project planning tools. Production and inventory management journal46(2), 10-25.
Dobrovolskienė, N., & Tamošiūnienė, R. (2016). An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case. Sustainability8(1), 14-24.
Dodin, B., & Elimam, A. A. (2008). Integration of equipment planning and project scheduling. European journal of operational research, 184(3), 962-980.
Dvir, D., Raz, T., & Shenhar, A. J. (2003). An empirical analysis of the relationship between project planning and project success. International journal of project management, 21(2), 89-95.
Felipe, C. M., Roldán, J. L., & Leal-Rodríguez, A. L. (2016). An explanatory and predictive model for organizational agility. Journal of business research, 69(10), 4624-4631.
Fernandez, D. J., & Fernandez, J. D. (2008). Agile project management—agilism versus traditional approaches. Journal of computer information systems, 49(2), 10-17.
Gaziulusoy, A. I. (2015). A critical review of approaches available for design and innovation teams through the perspective of sustainability science and system innovation theories. Journal of cleaner production107, 366-377.
Harraf, A., Wanasika, I., Tate, K., & Talbott, K. (2015). Organizational agility. Journal of applied business research, 31(2), 675.
Hass, K. B. (2007). The blending of traditional and agile project management. PM world today9(5), 1-8.
Heravi, G., Fathi, M., & Faeghi, S. (2015). Evaluation of sustainability indicators of industrial buildings focused on petrochemical projects. Journal of cleaner production, 109, 92-107.
Hesampour, A., Nikbakht, M., & Shirouyehzad, H. (2014). Proposing a framework to identify project management success factors based on sustainability attitude. Second national conference on industrial engineering & sustainable management. Isfahan, Iran. (In Persian). https://civilica.com/doc/322180/
Huang, W., Jhong, C., & Ding, J. (2013). Key factors influencing sustainable development of a green energy industry in Taiwan. Mathematical problems in engineering, 1-10. https://doi.org/10.1155/2013%2F791896
Ihuah, P. W., Kakulu, I. I., & Eaton, D. (2014). A review of critical project management success factors (CPMSF) for sustainable social housing in nigeria. International journal of sustainable built environment3(1), 62-71.
Kavacık, M., Zafer, S., Yıldız, A., & Karaman, D. (2012). Sustainable development in aviation industry and the case of turkish airlines. Journal of animal and veterinary advances9(3), 547-550.
Leybourne, S. A. (2009). Improvisation and agile project management: a comparative consideration. International Journal of managing projects in business, 2(4), 519-535.
Lu, Y., & Ramamurthy, K. (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility: an empirical examination. MIS quarterly, 931-954.
Martens, M. L., & Carvalho, M. M. (2017). Key factors of sustainability in project management context: a survey exploring the project managers' perspective. International journal of project management, 35(6), 1084-1102.
Mavi, R. K., & Standing, C. (2018). Critical success factors of sustainable project management in construction: a fuzzy DEMATEL-ANP approach. Journal of cleaner production, 194, 751-765. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.120
Maylor, H. (2001). Beyond the Gantt chart: project management moving on. European management journal19(1), 92-100.
Munns, A. K., & Bjeirmi, B. F. (1996). The role of project management in achieving project success. International journal of project management14(2), 81-87.
Nahod, M. M., & Radujković, M. V. M. (2013). The impact of ICB 3.0 competences on project management success. Procedia-social and behavioral sciences74, 244-254.
Naoum, S. H. A. M. I. L., Fong, D. A. N. I. E. L., & Walker, G. A. R. Y. (2004, November). Critical success factors of project management. International symposium on globalization and construction (pp. 827-838). Bangkok, Thailand. https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/87qz9
Ofori, D. F. (2013). Project management practices and critical success factors-A developing country perspective. International journal of business and management8(21), 14.
Shen, L., Wu, Y., & Zhang, X. (2011). Key assessment indicators for the sustainability of infrastructure projects. Journal of construction engineering and management, 137(6), 441-451
Sherehiy, B., Karwowski, W., & Layer, J. K. (2007). A review of enterprise agility: concepts, frameworks, and attributes. International journal of industrial ergonomics37(5), 445-460.
Shirouyehzad, H., Shahin, A., & Dayani, M. (2015). Identifying effective criteria in Agile project management and ranking projects regarding the employer and the contractor’s perception using TOPSIS method; the case of Foolad technique co. Journal of applied research on industrial engineering2(2), 97-110.
Silvius, A. G., & Schipper, R. (2010). A maturity model for integrating sustainability in projects and project management. The journal of modern project management. https://www.journalmodernpm.com/index.php/jmpm/article/view/112
Silvius, A., & van den Brink, J. (2014). Taking responsibility: the integration of sustainability and project management. Retrieved from https://www.internationalhu.com/research/publications/taking-responsibility-the-integration-of-sustainability-and-project-management
Stare, A. (2014). Agile project management in product development projects. Procedia-social and behavioral sciences119, 295-304.
Thi, C. H., & Swierczek, F. W. (2010). Critical success factors in project management: implication from Vietnam. Asia pacific business review16(4), 567-589.
Yang, H. H., & Chen, Y. L. (2000). Finding the critical path in an activity network with time-switch constraints. European journal of operational research120(3), 603-613.