نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمی‎در برنامه‎ریزی استراتژیک بانک‎ها محسوب می‎گردد و می‎تواند به عنوان یک مسئله بهینه‎سازی در جایی دیده شود که بانک‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینه‎سازی دارایی‎ها و بدهی‎های بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامه‎ریزی کسری فازی طی دوره 10 ساله (97 -88) است. جهت دستیابی به هدف فوق 14 اقلام موجود در دارایی‎ها و بدهی‎های ترازنامه این بانک برای محاسبه 9 متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج بدست آمده از حل مدل برنامه‎ریزی کسری فازی در محیط نرم‎افزار لینگو بیانگر آن است که مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‎های آتی با توجه به شرایط سال‎های گذشته، داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با درنظر گرفتن بهینه‎سازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی می‎تواند به نسبت کفایت سرمایه مطلوب دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling of asset-liability management in Bank Melli Iran under uncertainty: fractional programming model approach

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Labbafi 1
  • Roya Darabi 2
  • fatemeh sarraf 3

1 Phd Student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Asset- Liability Management (ALM) is an important activity in strategic planning of banks and it can be seen as an optimization issue where banks want to achieve their specific goals. The main purpose of this study is to provide a mathematical model for optimizing the assets and liabilities of Bank Melli Iran under conditions of uncertainty with fuzzy fractional programming model over a period of 10 years (2009-2018). In order to achieve the above goal, 14 items in the assets and liabilities of the bank's balance sheet have been extracted to calculate the 9 variables used in the model and finally, the results obtained from solving the fuzzy fractional programming model in Lingo software environment indicate that the proposed model of the article is able to provide the optimal values ​​of each of balance sheet items for future years according to the conditions of previous years and the value of the objective function for Bank Melli can achieve the desired capital adequacy ratio by considering optimization in asset and liability management decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Asset
  • Liability
  • Uncertainty
  • Fractional programming
Ankhbayar, C., & Enkhbat, R. (2018). A fractional programming problem for bank asset and liability managemen. iBusiness, 10, 119-127. https://doi.org/10.4236/ib.2018.103007
Chambers, D. & Charnes, A. (1961). Inter-temporal analysis and optimization ofbank portfolios. Management science, 7, 393-410.https://doi.org/10.1287/mnsc.7.4.393
Eppen, G. D., & Fama, E. F. (1971). Three asset cash balance and dynamic portfolioproblems. Management science, 17, 311-319.https://doi.org/10.1287/mnsc.17.5.311
Escudero, L. F., & Garin, A. (2009). On multistage stochastic integer programming for incorporating logical constraints in asset and liability management under uncertainty. Computer management science, 6, 307-327. https://doi.org/10.1007/s10287-006-0035-7
Giokas, D., & Vassiloglou, M. (1991). A goal programming model for bank assetsand liabilities.
European journal of operations research, 50, 48-60. https://doi.org/10.1016/0377-2217(91)90038-W
Izadbakhsh, H., Soleymanzadeh, A., Davari Ardakani, H., & Zarinbal, M. (2017). A systematic approach for asset liability management of pension funds in a fuzzy. Journal of economic modeling research, 8(29(, 201-239.(In Persian).https://doi.org/10.29252/jemr.8.29.201
Izadinia,N., Ghandehari,M. Abedini,A.& Abedini Naeini,M.(2017). Asset-liability management of banks using goal programming model and fuzzy anp (case study: Tejarat Bank. Asset management & financing, 5(4), 155-165. (In Persian). https://doi.org/10.22108/amf.2017.21178
Markowitz, H. M. (1959). Portfolio selection, efficient diversification of investments.John Wiley & Sons, New York. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1bh4c8h
Merton, R. C. (1969). Lifetime portfolio selection under certainty: continuous timecase. Review of economics and statistics, 3, 373-413.https://doi.org/10.2307/1926560
Naghshineh, N., Hanifi, F., & Kordlouie, F. (2013). Management of bank assets and liabilities with the help of planning. Financial engineering and portfolio management, 4(14), 61-81. (In Persian). Retrieved from http://fej.iauctb.ac.ir/article_511700.html
Naji Azimi, Z., & Omrani, M.(2016). Assets and liabilities management modeling, with liquidity risk management approach in the banking system using fuzzy goal programming. Journal of economic modeling research, 7 (25), 91-128.(In Persian). https://doi.org/10.18869/acadpub.jemr.7.25.91
Puria, K. P. (2011). Solving asset liabilities management problem using evolutionary multi-objective optimization (Master thesis, Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur). Retrieved from https://www.idrbt.ac.in/assets/alumni/PT-2011/KeshavPPuria_SALM_2011.pdf
Salimi Khazri, B., Dehghan, A., & Aslizadeh, A. (2018). Design and optimization of the asset and liability model based on the multiple-objective decision-making view. Industrial engineering & management systems, 17(2), https://doi.org/311-317. 10.7232/iems.2018.17.2.311
Samuelson, P. (1969). Lifetime portfolio selection by dynamic stochastic programming.Review of economics and statistics, 8, 239-246. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-780850-5.50044-7
Schultz, R., & Tiedemann, S. (2003). Risk aversion via excess probabilities in stochastic programs with mixed-integer recourse. SIAM journal on optimization14(1), 115-138.
Setayesh, M., & Fatheh, M. (2017). Examining the effects of healthy banking indicators in determining the asset-liability management (ALM) strategy by focusing on capital adequacy ratio (CAR) index. Journal of investment knowledge, 6(24), 139-150. (In Persian). http://jik.srbiau.ac.ir/article_11356.html?lang=en
Sheikh, R., & AmeriRad Gheysari, B. (2016). Portfolio optimization with clustering methods. Journal of asset management and financing, 4(4), 61-78. (In Persian). https://doi.org/10.22108/amf.2016.21113
         Zeng, Y. & Li, Z. (2011). Asset liability management under benchmark andmean-variance criteria in a jump diffusion market. Journal of systems science and complex, 24, 317-327.https://doi.org/10.1007/s11424-011-9105-1