نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- مدلسازی سیستم‌های کلان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کنسرسیوم‌های نفتی در ایران یکی از مهم­ترین رویکردهای اجرای پروژه­های عظیم صنعت پتروشیمی به شمار می­آیند؛ اما در این میان انتخاب شرکایی لایق یکی از گلوگاه­های بسیار حیاتی در چنین شبکه­های همکاری است. هدف از این مقاله ارائه راه­حلی کاربردی و درعین‌حال ساده است. تا تصمیم­گیرندگان بتوانند انتخاب شایسته­ای از میان کاندیدها به عمل‌آورند. بدین منظور مدل سه مرحله­ای طراحی‌شده است که در مرحله نخست ابتدا شاخص­های تأثیرگذار بر انتخاب شریک از دیدگاه خبرگان و مرور ادبیات گردآوری و با کمک روش سوارا وزن دهی شد. در مرحله بعد رتبه­بندی شرکا (6 شرکت داخلی و 4 شرکت خارجی) بر اساس مجموعه­ای از روش­های تصمیم­گیری همچون کوپراس، ویکور، وزن دهی تجمعی ساده، تاپسیس، آراس، مورا و مولتی مورا صورت گرفت. در مرحله نهایی به ادغام نتایج رتبه­بندی بر اساس کپ­لند پرداخته شد. در پایان، توانایی مالی و نسبت بدهی و توان بازپرداخت به‌عنوان مهم­ترین شاخص و زیر شاخص معرفی شدند. هم­چنین شریک 3 به‌عنوان برترین کاندید از سوی کپ­لند انتخاب شد. درنهایت، به­منظور سنجش عملکرد ادغام نتایج از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و نتایج قرابت بالای آزمون و ادغام نتایج حاصل شد، بنابراین می­توان گفت رویکرد مورداستفاده عملکرد مطلوبی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Partner selection in strategic alliances using a combination of Multiple Attribute Decision making methods (Case study: an oil consortium)

نویسندگان [English]

  • Zahra Shoaei Naeini 1
  • Parastoo Mohammadi 2
  • Ali Husseinzadeh Kashan 3

1 MSc of Industrial Engineering-Economic Systems Planning, Faculty of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Assisstant Profossor of Department of Socio-Economic Systems, Faculty of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Associate Profossor of Department of Socio-Economic Systems, Faculty of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The oil consortium in Iran is one of the most important approaches to implementing the huge projects of the petrochemical industry. But the selection of suitable and expert partners is one of the most common bottlenecks in such cooperation networks. The purpose of this paper is to provide a practical, yet simple, solution for the decision makers to be able to choose the right candidate from the selected candidates. For this purpose, a three-stage model has been designed. In the first stage, the criteria affecting the choice of partner from the perspective of experts and reviewing the literature were first collected and weighed with the help of SWARA method. In the next stage, the ranking of partners (6 domestic and 4 foreign companies) was based on a set of decision-making methods such as COPRAS, VIKORA, SWA, TOPSIS, ARAS, MOORA, and multi-MOORA. The final stage integrated the ranking results based on the Copeland. In the end, financial capability and debt ratio and repayment potential were introduced as the most important criteria and sub-criteria. Also, partner 3 was selected as the best candidate by Copeland. Finally, in order to measure the performance of the integration of results, the Spearman correlation coefficient was used and the results of high test affinity and integration of results were obtained. Therefore, it can be said that the approach used has performed well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic alliance
  • Partner selection problem
  • SWARA
  • MADM
  • Copeland
Azar, A., & Vafaee, F. (2009). Ranking multi-index decision making techniques using multi- criteria decision making in fuzzy environment and comparsion with DEA ranking. Commercial strategies, 17, 23-38. (In Persian). Retrieved from http://cs.shahed.ac.ir/article_2021.html
Esmailpour, R., Azar, A., & Malekzadeh, M. (2017). Providing a combined model of green business partner selection and green supply chain management. The second internaional conference on industrial management. Babolsar, Mazandaran University. (pp. 1-22). (In Persian). Retrieved from https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=78587
Asgarpour, M.J.(2017). Multiple criteria decision making. University of Tehran press. (In Persian). Retrieved from https://www.adinehbook.com/gp/product/9640332208
Montazer, G.A., & Nourianfar, K. (2016). Selecting partner in the airline industry using combination of FANP and FCOPRAS methods. Sharif journal of industrial engineering & management, 32‌(1), 117-129. (In Persian). Retrieved from http://sjie.journals.sharif.edu/journal/about?lang=en
Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. Control and cybernetics, 35, 445-469. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT5-0011-0039
Brauers, W. K. M., & Zavadskas, E. K. (2012). Robustness of MULTIMOORA: a method for multi-objective optimization. Informatica, 23(1), 1-25.  https://doi.org. 10.15388/Informatica.2012.346
Büyüközkan, G., & Görener, A. (2015). Evaluation of product development partners using an integrated AHP-VIKOR model. Kybernetes, 44(2), 220-237.https://doi.org/10.1108/K-01-2014-0019
Camarinha-Matos, L. M., Afsarmanesh, H., Galeano, N., & Molina, A. (2009). Collaborative networked organizations–Concepts and practice in manufacturing enterprises. Computers & industrial engineering, 57(1), 46-60.https://doi.org/10.1016/j.cie.2008.11.024
Camarinha-Matos, L. M., Afsarmanesh, H., & Ollus, M. (2005). ECOLEAD:A holistic approach to creation and management of dynamic virtual organizations. Working conference on virtual enterprises, (pp. 3-16). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/0-387-29360-4_1
Das, T. K., & Teng, B. S. (2000). Instabilities of strategic alliances: An internal tensions perspective. Organization science, 11(1), 77-101. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2640406
Das, T. K., & Teng, B. S. (2000). A resource-based theory of strategic alliances. Journal of management, 26(1), 31-61.https://doi.org/10.1016/S0149-2063(99)00037-9
Ding, J. F., & Liang, G. S. (2005). Using fuzzy MCDM to select partners of strategic alliances for liner shipping. Information sciences, 173(1-3), 197-22.  https://doi.org/10.1016/j.ins.2004.07.013
Dong, J. Y., & Wan, S. P. (2016). Virtual enterprise partner selection integrating LINMAP and TOPSIS. Journal of the operational research society, 67(10), 1288-1308. https://doi.org/10.1057/jors.2016.22
Drissen-Silva, M. V., & Rabelo, R. J. (2009). A collaborative decision support framework for managing the evolution of virtual enterprises. International journal of production research, 47(17), 4833-4854. https://doi.org/10.1080/00207540902847389
Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679. https://doi.org/10.2307/259056
Eisenhardt, K. M., & Schoonhoven, C. B. (1996). Resource-based view of strategic alliance formation: Strategic and social effects in entrepreneurial firms. Organization science, 7(2), 136-150. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2634977
Franco, M., & Haase, H. (2015). Interfirm alliances: a taxonomy for SMEs. Long range planning, 48(3), 168-181.https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.08.007
Govindan, K., Jha, P., Agarwal, V., & Darbari, J. D. (2019). Environmental management partner selection for reverse supply chain collaboration: A sustainable approach. Journal of environmental management, 236, 784-797. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.088
Grant, R. M., & Baden‐Fuller, C. (2004). A knowledge accessing theory of strategic alliances. Journal of management studies, 41(1), 61-84. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00421.x
Han, G. y., Chen, W., Feng, Z. j., & Qin, Y. (2012). Study on selection of partner selection on enterprise's cooperative innovation–Based on PSO fixed weight and ameliorated TOPSIS method. 2012 international conference on management science & engineering 19th annual conference proceedings. Dallas, TX, USA: IEEE. 10.1109/ICMSE.2012.6414400
Hitt, M. A., Dacin, M. T., Levitas, E., Arregle, J.-L., & Borza, A. (2000). Partner selection in emerging and developed market contexts: Resource-based and organizational learning perspectives. Academy of management journal, 43‌(3), 449-467. https://doi.org/10.2307/1556404
Hsu, C. C., Liou, J. J., & Chuang, Y. C. (2013). Integrating DANP and modified grey relation theory for the selection of an outsourcing provider. Expert systems with applications, 40(6), 2297-2304. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.10.040
Huang, M., Jiang, G., Liu, Z., Ip, W. H., & Wang, X. (2006, May). Research on SA/CPM/Markov integrated programming of dynamic risk of virtual enterprise. 1st IEEE conference on industrial electronics and applications (pp. 1-6). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICICIC.2008.454
Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: a state of the art survey. Lecture notes in economics and mathematical systems, 186 (1). https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9
Jianbing, L., Zhiming, L., & Hong, R. (2009). Model on selecting the strategic partner for construction project owners. 2009 Asia-pacific conference on information processing (pp. 229-232). https://doi.org/10.1109/APCIP.2009.192
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11(2), 243-258. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.12
Keshavarz-Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2018). An extended step-wise weight assessment ratio analysis with symmetric interval type-2 fuzzy sets for determining the subjective weights of criteria in multi-criteria decision-making problems. Symmetry, 10(4), 91. https://doi.org/10.3390/sym10040091
Koza, M., & Lewin, A. (2000). Managing partnerships and strategic alliances: raising the odds of success. European management journal, 18(2), 146-151. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(99)00086-9
Lin, X.Y., Zhang, Q. P., & Luo, H. Y. (2008). Partners selection for strategic technological innovation alliance from the knowledge perspective. 2008 international conference on management science and engineering 15th annual conference proceedings.Long Beach, CA: IEEE. https://doi.org/10.1109/ICMSE.2008.4669092
Liou, J. J., Tzeng, G.-H., Tsai, C. Y., & Hsu, C. C. (2011). A hybrid ANP model in fuzzy environments for strategic alliance partner selection in the airline industry. Applied soft computing, 11(4), 3515-3524. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2011.01.024
Lummus, R. R., & Vokurka, R. J. (1999). Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines. Industrial management & data systems, 99(1), 11-17. https://doi.org/10.1108/02635579910243851
Mela, K., Tiainen, T., & Heinisuo, M. (2012). Comparative study of multiple criteria decision making methods for building design. Advanced engineering informatics, 26(4), 716-726. https://doi.org/10.1016/j.aei.2012.03.001
Mikhailov, L. (2002). Fuzzy analytical approach to partnership selection in formation of virtual enterprises. Omega, 30(5), 393-401. https://doi.org/10.1016/S0305-0483(02)00052-X
Mousavi-Nasab, S. H., & Sotoudeh-Anvari, A. (2017). A comprehensive MCDM-based approach using TOPSIS, COPRAS and DEA as an auxiliary tool for material selection problems. Materials & design, 121, 237-253. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.041
Nikghadam, S., Sadigh, B. L., Ozbayoglu, A. M., Unver, H. O., & Kilic, S. E. (2016). A survey of partner selection methodologies for virtual enterprises and development of a goal programming–based approach. The international journal of advanced manufacturing technology, 85(5-8), 1713-1734. https://doi.org/10.1007/s00170-015-8068-0
Opricovic, S. (1998). Multicriteria optimization of civil engineering systems. Faculty of civil engineering, Belgrade, 2(1), 5-21.
Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European journal of operational research, 156(2), 445-455. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00020-1
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2002). Multicriteria planning of post‐earthquake sustainable reconstruction. Computer‐aided civil and infrastructure engineering, 17(3), 211-220. https://doi.org/10.1111/1467-8667.00269
Prakash, C., & Barua, M. (2016). An analysis of integrated robust hybrid model for third-party reverse logistics partner selection under fuzzy environment. Resources, conservation and recycling, 108, 63-81. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.12.011
Saari, D. G., & Merlin, V. R. (1996). The Copeland method. Economic theory, 8(1), 51-76.https://doi.org/10.1007/BF01212012
Salah, S. B., Yahia, W. B., Ayadi, O., & Masmoudi, F. (2017).Definition and classification of collaborative network: MCDM approaches for partner selection problem. International conference design and modeling of mechanical systems (pp. 733-744). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66697-6_71
Sullivan Mort, G., & Weerawardena, J. (2006). Networking capability and international entrepreneurship: How networks function in Australian born global firms. International marketing review, 23(5), 549-572.https://doi.org/10.1108/0265133061703445
Velasquez, M., & Hester, P. T. (2013). An analysis of multi-criteria decision making methods. International journal of operations research, 10(2), 56-66.
Wittstruck, D., & Teuteberg, F. (2012). Integrating the concept of sustainability into the partner selection process: a fuzzy-AHP-TOPSIS approach. International journal of logistics systems and management, 12(2), 195-226.  Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/275960103
Wu, C., Zhang, Y., Pun, H., & Lin, C. (2020). Construction of partner selection criteria in sustainable supply chains: A systematic optimization model. Expert systems with applications, 158, 113643. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113643
Wu, W. Y., Shih, H. A., & Chan, H. C. (2009).The analytic network process for partner selection criteria in strategic alliances. Expert systems with applications, 36(3), 4646-4653. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.06.049
Wulan, M., & Petrovic, D. (2012). A fuzzy logic based system for risk analysis and evaluation within enterprise collaborations. Computers in industry, 63(8), 739-748. https://doi.org/10.1016/j.compind.2012.08.012
Zarbakhshnia, N., Soleimani, H., & Ghaderi, H. (2018). Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence ofrisk criteria. Applied soft computing, 65, 307-319. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.01.023
Zavadskas, E., & Kaklauskas, A. (1996). Determination of an efficient contractor by using the new method of multicriteria assessment. International symposium for the organization and management of construction. Shaping theory and practice (pp. 94-104). London. Retrieved from https://www.tib.eu/de/suchen/id/TIBKAT:221775331/International-Symposium-for-the-Organization-and?cHash=e668f38df4f853de760eb397577e0dc4
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and economic development of economy, 16(2), 159-172. https://doi.org/10.3846/tede.2010.10
Zolfani, S. H., & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Engineering economics, 24(5), 408-414.https://doi.org/10.5755/j01.ee.24.5.4526