نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی‌ و ‌مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

 این پژوهش، یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته اقلام دارویی شامل یک دارو­سازی، مرکز توزیع، مرکز بازیافت و تعدادی داروخانه مدنظر است که در آن دو نوع مسیریابی انجام می­گیرد. نوع اول شامل مسیریابی وسایل نقلیه بین مرکز توزیع و داروخانه­هاست و نوع دوم به مسیریابی وسایل نقلیه مرکز بازیافت و کلیه مراکز مرتبط می­گردد. در این مسئله داروهای یخچالی و غیریخچالی در نظر گرفته شده است که مرکز توزیع می­تواند با توجه به میزان تقاضا­های متفاوت برای دوره­های متفاوت تخفیفاتی را در نظر بگیرد. علاوه بر این، مرکز توزیع دارو می­تواند به دلایلی نظیر وقوع بحران­هایی مثل زلزله، سیل و ... یا شیوع بیماری­های مسری همچون کرونا از طریق اجاره انبارهای بیشتر، ظرفیت خود را افزایش دهد. همچنین، این مسئله شامل دو هدف حداقل کردن هزینه­ها و کاهش میزان آلایندگی­های زیست‌محیطی ناشی از انتشار دی­اکسید کربن است. مسئله موردنظر در بعد کوچک با روش اپسیلون محدودیت و در بعد بزرگ با دو الگوریتم هیبریدی فرا­ابتکاری به نام­های فوردیس­وبستر- ژنتیک مرتب­سازی نامغلوب نوع 2(NSGAII-FW) و شبیه­سازی تبرید چند­هدفه (MOSA) حل شده است و توسط معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که الگوریتم هیبریدی فرا­ابتکاری NSGAII-FW برمبنای الگوریتم ابتکاری فوردیس وبستر برای مسائل موجودی و الگوریتم فراابتکاری ژنتیک مرتب­سازی نامغلوب نوع 2 (معمولاً مناسب برای مسائل چند­هدفه) ابداع شده است. نتایج محاسباتی و مقایسات نشان می­دهند که الگوریتم NSGA II-FWکاراتر از الگوریتم MOSA است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multi-objective dynamic recycling-routing-inventory for different pharmaceutical items with considering discount in a closed-loop supply chain

نویسندگان [English]

  • Samira Kiani 1
  • Parvaneh Samouei 2

1 Msc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

In this paper, a closed-loop supply chain for pharmaceutical items consists of a pharmacy, a distribution center, a recycling center and several pharmacy sites is considered in which two types of routing are performed. The first involves the routing of vehicles between the distribution center and the pharmacies, and the second involves the routing of vehicles to the recycling center and all nodes. Two types of pharmaceutical items are considered for this purpose, and their demand varies for different periods. The distribution center can offer discounts depending on the pharmacy orders. In addition, the distribution center can increase its capacity by renting more warehouses. Also, we have two objective functions: minimizing costs and environmental pollutants caused by carbon dioxide emissions. This problem is solved in the small-sized problem by the Epsilon constraint method and in the large cases by two hybrid algorithms based on the Fordyce-Webster algorithms and NSGAII-FW and MOSA and evaluated by different criteria. The computational results show that the NSGAII-FW algorithm is more efficient than the MOSA algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop supply chain
  • Discount
  • Recycling-routing-inventory NSGA-II-FW
  • MOSA
Azadeh, A., Hosseinebadi, M., & Nasirian, B. (2017). A genetic Algorithm-Taguchi based approach to inventory routing problem of a single perishable product with transshipment. Computers & industrial engineering, 104, 124-133. https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.12.019
Babaee Tirkolaee, E., Hadian, S., Weber, G., & Mahdavi, I. (2020). A robust green traffic-based routing problem for perishable products distribution. Computational intelligence, 36, 80-101. https://doi.org/10.1111/coin.12240
Balamurugan, T., karunamoorthy, L., Arunkumar, N., & Santhosh, D. (2018). Optimization of inventory routing problem to minimize carbon dioxide emission. International journal of simulation modelling, 17(1), 42-54. https://doi.org/10.2507/IJSIMM17(1)410
Bouziyane, B., Dkhissi, B., & Cherkaoui, M. (2020). Mutiobjective optimization in delivering pharmaceutical products with disrupted vehicle routing problem. International journal of industrial engineering computations, 11, 299-300. https://doi.org/10.5267/j.ijiec.2019.7.003
Cheng, C., Qi, M., Wang, X., & Zhang, Y. (2016). Multi-period inventory routing problem under carbon emission regulations. International journal production economics, 182, 263-275. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.001
Fatemi Qomi, S., M. T. Arabzadeh, A., & Karimi, B. (2016). A multi period routing and scheduling optimization model for home health. Quarterly journal of industrial management studies, 16 (48), 1-30. (In Persian). Retrieved from https://jims.atu.ac.ir/article_8364.html?lang=en
Feng, Y.­, Zhang, R., & Jia, G. (2017). Vehicle routing problems with fuel consumption and stochastic travel speeds.  Mathematical problems in engineering, 6329203, 1-16. https://doi.org/10.1155/2017/6329203
Hadian, H., Eshraghniaye Jahromi, S., & Soleimani, M. (2018). Order allocation in a multiple-vendor and quantity discount environment: a multi-objective decision making approach. Management science letters, 8, 975-990. https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.7.003
Haghverdi, M. (2013). Model development and solving the routing problem of perishable goods and transportation with time windows and simultaneous receipt and harvesting (Master thesis,Bu-Ali Sina University). (In Persian).  Retrieved from https://www.virascience.com/thesis/657009/
Hu, W., & Toriello, A. (2018). Integrated inventory-routing and freight consolidation for perishable goods. European journal of operational research, 271(2), 548-560. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.05.034
Imran, M., Changwook, K., & Babar Ramzan, M. (2018). Medicine supply chain model for an integrated healthcare system with uncertain product complaints. Journal of manufacturing systems, 46, 13-28. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2017.10.006
Imran, M., Salman Habib, M., Hussain, A., Ahmed, N., & Al-Ahmari, A. (2020). Inventory routing problem in supply chain of perishable products under cost uncertainty. Mathematics, 8, 382, 1-29. https://doi.org/10.3390/math8030382
Jafarnejad, A., & amoozad Mahdirji, H. (2016). Supply chain design and control (quantitative approach (. Tehran Publications, Mehraban Publishing Institute. (In Persian). Retrieved from https://www.adinehbook.com/gp/product/6005823424
Jemai, J., Zekri, M., & Mellouli, K. (2012). An NSGA-II algorithm for the green vehicle routing problem. In European conference on evolutionary computation in combinatorial optimization (pp. 37-48). Springer, Berlin, Heidelberg.‏ https://doi.org/10.1007/978-3-642-29124-1_4
 Kalantari, M., & Pishvaei, M. (2016). a robust possibilistic programming approach to drug supply chain master planning. Journal of industrial engineering research in production systems, 7, 49-67. (In Persian). https://doi.org/10.22084/ier.2016.1568
Kiani, S. (2019). Multi-objective routing-inventory of pharmaceutical items with consideration of discount in the green supply chain. (Master thesis, Bu-Ali Sina University). (In Persian).  Retrieved from http://ie.eng.basu.ac.ir/NewsDetail.aspx?newsid=19321
Macrina, G., & Guerriero, F. (2018). The green vehicle routing problem with occasional drivers. International conference on optimization and decision science (pp. 10-13). Taormina. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00473-6_38
Manavizadeh, N., Shaabani, M., & Aghamohammadi-Bosjin, S. (2020). Designing a green location routing inventory problem considering transportation risks and time window: a case study. Journal of industrial and systems engineering, 4, 27-56. Retrieved from http://www.jise.ir/article_96020.html
Najafi, A., & Fazeli Sabzevar., E. (2014). A bi-objective portfolio rebalancing model for index traking problem under transaction costs and solving it using meta-heuristic. Financial knowledge of securities analysis, 7(24), 79-95. (In Persian). Retrieved from https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=416547
Pahlavani, P., & Ghaderi, F. (2017). Multimodal multi-objective route planning using non-dominated sorting genetic algorithm-II and TOPSIS method. Engineering journal of geospatial information technology, 4 (4), 123-142. (In Persian). Retrieved from http://jgit.kntu.ac.ir
Rabbani, M., Farrokhi-Asl, H., & Asgarian, B. (2017). Solving a bi-objective location routing problem by a NSGA-II combined with clustering approach: application in waste collection problem. Journal of industrial engineering international, 13(1), 13-27.‏ https://doi.org/10.1007/s40092-016-0172-8
Rahimi, M., Baboli, A., & Rekik, Y. (2016). Sustainable inventory routing problem for perishable products by considering reverse logistic. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 949-954. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.898
Rashid, T. A., Hassan, M. K., Mohammadi, M., & Fraser, K. (2019). Improvement of variant adaptable LSTM trained with metaheuristic algorithms for healthcare analysis. In advanced classification techniques for healthcare analysis (pp. 111-131). https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7796-6.ch006
Rastegar, A., Mansoorian, A., Talei, M., Yari, D., & Beheshtifar, S. (2014). Power transmission line routing using NSGA-II algorithm. Iranian journal of remote sensing & GIs, 6(4), 55-69. (In Persian). https://www.magiran.com/paper/1581747/?lang=en
Salehi Sarbijan, M., & Behnamian, J. (2020). Modeling and solving of bi-objective multi-product production routing problem with outsourcing and accident risk in transportation. Modern research in decision making, 5(2), 137-163. (In Persian). Retrieved from http://journal.saim.ir/article_40547.html?lang=en
Shafeian, Sh., & Etebari, F. (2015). Supplier selection in a multi-cycle routing-existence problem with a green approach. 8th international conference of operations research, ferdowsi university of Mashhad (pp. 118- 120). (In Persian). Retrieved from https://www.sid.ir/Fa/Seminar/ViewPaper.aspx?ID=31720
Shirmohammadi, A. (2012). Principles of planning and control of production and inventories. Pillars of Knowledge.  (In Persian). Retrieved from https://www.adinehbook.com/gp/product/9642591200
Sousa, R., Shah, N., & Papageorgiou, L. (2011). Global supply chain network optimization for Pharmaceuticals. European symposium on computer aided process engineering, 20, 1189-1194. https://doi.org/10.1016/S1570-7946(05)80040-9
Soysal, M., Bloemhof-Ruwaard, J. M., Haijema, R., & van der Vorst, J. G. (2015). Modeling an inventory routing problem for perishable products with environmental considerations and demand uncertainty. International journal of production economics, 164, 118-133. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.03.008
Susarla, N., & Karimi, I. A. (2012). Integrated supply chain planning for multinational Pharmaceutical enterprises. Computers and chemical engineering, 42, 168-177. https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2012.03.002
Timajchi, A., Seyed M.J.M, Rekik, Y. (2019). Inventory routing problem for hazardous and deteriorating items in the presence of accident risk with transshipment option. International journal of productioneconomics, 209, 302-315. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.01.018
Vakili, P., Hosseini-Motlagh, S., Gholamian, M., & Jokar, A. (2017). A developed model and heuristic algorithm for inventory routing problem in a cold chain with pharmaceutical products. Industrial management journal, 9(2), 383-40. (In Persian). https://doi.org/10.22059/imj.2017.127742.1006884
Wicaksono, P. A., Pujawan, I. N., Widodo, E., & Izzatunnisa, L. (2018). Mixed integer linear programming model for dynamic supplier selection problem considering discounts. Matec web of conferences, 154, 01071. EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/matecconf/201815401071
Xu, H., Fan, W., Wei, T., & Yu, L. (2008). An Or-opt NSGA-II algorithm for multi-objective vehicle routing problem with time windows.  2008 IEEE international conference on automation science and engineering (pp. 309-314). Arlington, VA, USA: IEEE. https://doi.org/10.1109/COASE.2008.4626505
Yahyazadeh, K. (2009). Solving the routing problem of vehicles for perishable goods according to multiple criteria in prioritization of distribution considering time range. (Master thesis, Bu-Ali Sina University). (In Persian). Retrieved from https://www.virascience.com/thesis/488937/