نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

هدف: با افزایش شناخت نسبت به نقش برند در موفقیت بازارهای صنعتی، توجه خریداران و تامین‌کنندگان در بازار صنعتی، شناخت عمده عوامل اثرگذار بر عملکرد برند صنعتی اهمیت می‌یابد. امروزه صنعت پتروشیمی نقش مهمی در صادرات غیرنفتی ایفا کرده است. بنابراین شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی با ایجاد برند صنعتی می‌توانند در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشند. هدف تحقیق تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد برند در صنعت پتروشیمی می‌باشد.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق از طریق مطالعه ادبیات، مصاحبه با خبرگان مرتبط با صنعت و تجزیه و تحلیل داده‌ها به دست آمده از طریق تحلیل داده بنیاد، معیارهای اصلی مرتبط با عملکرد برند شناسایی و طبقه‌بندی شد و در مرحله بعد با استفاده از روش تصمیم‌گیری دیمتل، ساختار شبکه‌ای علی و معلولی معیار‌ها و زیر معیار‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در فاز کیفی در مدل پارادایمی تحقیق، 10 معیار اصلی شناسایی شدند که شامل ارزش ویژه برند، بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، شهرت شرکت، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی‌های رقابتی سازمانی، گستردگی توزیع، کیفیت محصولات، تولید و حجم بودند و در نهایت با استفاده از روش تصمیم‌گیری دیمتل، استراتژی‌های رقابتی سازمانی به عنوان بیشترین عامل تاثیرگذار شناسایی شد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله ضمن بهره‌گیری همزمان از ویژگی‌های مناسب روش‌های کیفی و کمی، درکی عمیق‌تری از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت عملکرد برند صنعت پتروشیمی ارائه داد و با ارائه الگوی جدیدی امکان رقابت پذیری بهتر را در این صنعت فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting Brand Performance in Petrochemical Industry Using Dimethyl Method

نویسندگان [English]

  • Shahram Eshragh 1
  • Narges Delafrooz 2
  • Kambiz Shahroodi 2
  • Yalda Rahmati 2

1 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

چکیده [English]

Purpose: By increasing knowledge about the role of the brand in the success of industrial markets, the attention of buyers and suppliers in the industrial market, understanding the major factors affecting the performance of the industrial brand becomes important. Today, the petrochemical industry has played an important role in non-oil exports. Therefore, companies related to the petrochemical industry can play an effective role in the economic development of the country by creating an industrial brand. The purpose of this research is to analyze the factors affecting brand performance in the petrochemical industry.
Methodology: In this study, through literature study, interviews with industry-related experts and analysis of data obtained through data analysis of the foundation, the main criteria related to brand performance were identified and classified, and in the next step using Dimatel decision method, the causal network structure of the criteria and sub-criteria were examined.
Findings: In the qualitative phase of the paradigm model of the research, 10 main criteria were identified, including brand equity, sales efficiency, innovation in response, company reputation, modeling, brand-based organizational capital, organizational competitive strategies, distribution, product quality, production and volume and finally using Dimatel decision making method, organizational competitive strategies were identified as the most influential factor.
Originality/Value:  In this article, while using the appropriate features of qualitative and quantitative methods, provided a deeper understanding of the key factors affecting the success of the petrochemical industry brand performance and by providing a new model provides better competitiveness in this industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand performance
  • Petrochemical industry
  • Sales profit
  • Dimatel
Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review, 38(3).
Assadollah, H., Hamidizadeh, M., Dari, B., & Karimi Alavijeh, M. (2009). Development of a relationship model between customer-based brand equity and brand performance in the market: A case study of dairy brands in the Tehran market. Quarterly journal of economics and modern business, 4(15-16), 76-52. (In Persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=152226
Baldauf, A., Cravens, K. S., & Binder, G. (2003). Performance consequences of brand equity management: evidence from organizations in the value chain. Journal of product & brand management, 12(4), 220-236.
Baldauf, A., Cravens, K. S., Diamantopoulos, A., & Zeugner-Roth, K. P. (2009). The impact of product-country image and marketing efforts on retailer-perceived brand equity: An empirical analysis. Journal of retailing, 85(4), 437-452.
Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. Journal of marketing, 65(2), 81-93.
Chirani, E., Taleghani, M., & Esmailie Moghadam, N. (2012). Brand performance and brand equity. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3(9), 1033-1036. https://www.citefactor.org/journal/index/3595/interdisciplinary-journal-of-contemporary-research-in-business-ijcrb
Hassani, A, Mousavi Bazargani, S. J., & Ghadiri Nia, M. (2013). Brand performance, conceptualization and measurement. Tourism, 1(1). (In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=213893
Jones, C. (2003). Theory after the postmodern condition. Organization, 10(3), 503-525.
Kao, T. W. D., & Lin, W. T. (2016). The relationship between perceived e-service quality and brand equity: A simultaneous equations system approach. Computers in human behavior, 57, 208-218.
Lai, C. S., Chiu, C. J., Yang, C. F., & Pai, D. C. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand performance: The mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. Journal of business ethics, 95(3), 457-469.
Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer‐based brand equity. Journal of consumer marketing, 12(4), 11-19.
Lee, J., Park, S. Y., Baek, I., & Lee, C. S. (2008). The impact of the brand management system on brand performance in B–B and B–C environments. Industrial marketing management, 37(7), 848-855.
O'cass, A., & Ngo, L. V. (2007). Balancing external adaptation and internal effectiveness: Achieving better brand performance. Journal of business research, 60(1), 11-20.
O'Cass, A., & Weerawardena, J. (2010). The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of superior brand performance. Industrial marketing management, 39(4), 571-581.
Tolba, A. H., & Hassan, S. S. (2009). Linking customer‐based brand equity with brand market performance: a managerial approach. Journal of product & brand management, 18(5), 356-366.
Weerawardena, J., O'Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organizational learning in innovation and brand performance. Journal of business research, 59(1), 37-45.
Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of business research52(1), 1-14.
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science, 28(2), 195-211.