نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، مدیریت پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان‌شرقی، تبریز، ایران.

چکیده

برای انجام این تحقیق از رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است. در بخش کیفی تحقیق، تا دستیابی به اشباع نظری، با 11 نفر که به‌صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبات نیمه‌ ساختاریافته انجام و مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق بر‌اساس مراحل شش‌گانه رویکرد تحلیل تم تشکیل شد. مدل پیشنهادی این بخش از تحقیق مشتمل‌بر11 مقوله‌ی فرعی: «شخصیتی، تعاملی، آگاهی از محیط، بازاریابی، ارتباطات محیطی، مدیریت سرمایه‌ی انسانی، اداره‌کردن صحیح اداره‌ی کل/شعبه، دانش عمومی، دانش تخصصی، ساختاری و  محتوایی» و 5 مقوله‌ اصلی: «شایستگی فردی، شایستگی محیطی، شایستگی مدیریتی، شایستگی دانشی و شایستگی سازمانی» مشتمل‌بر 44 مفهوم بود. در بخش کمی تحقیق، مدل نهایی مستخرج از رویکرد کیفی، در قالب پرسشنامه دلفی برای تعیین مهم­ترین شاخص­های شایستگی پست­های سازمانی تحقیق در اختیار خبرگان تحقیق قرار گرفت و طی چندین مرحله رفت‌و‌برگشتی پرسشنامه و اجماع نظری خبرگان مشخص شد که شاخص «اصلاح و مدیریت فرآیندها و روش­های انجام کار» برای پست­های سازمانی مدیرکل استان، معاونت اداری و مالی استان و رئیس اداره‌ی تخصصی «رعایت حقوق شهروندی و تکریم مراجعین» برای پست سازمانی معاونت بیمه‌ای و «روحیه خدمت‌گذاری و مشتری‌مداری» برای پست سازمانی رئیس شعبه‌ی رتبه‌های اهمیتی اول را کسب نمودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a competency model for selecting managers in service organizations and determining the competence of managers in accordance with the organizational position

نویسندگان [English]

  • Behrouz Khoshnamak 1
  • Suleiman Iranzadeh 2
  • Assadaleh Khadivi 3
  • Houshang Taghizadeh 2

1 Department of Public Administration, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Department of Educational Sciences, Campus Management, Farhangian University, East Azerbaijan Province, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

A mixed approach (qualitative and quantitative) has been used to conduct this research. In the qualitative part of the research, until the achievement of theoretical saturation, with 11 people who were purposefully selected, semi-structured interviews were conducted and the proposed conceptual model of the research was formed based on the six stages of the theme analysis approach. The proposed model of this part of the research includes 11 sub-categories: Personality, interaction, environmental awareness, marketing, environmental communications, human capital management, proper management of the general office/branch, general knowledge, specialized knowledge, structure, and content, and 5 main categories: Individual competence, environmental competence, managerial competence, knowledge competence, and organizational competence consisted of 44 concepts. In the quantitative part of the research, the final model derived from the qualitative approach was provided to the research experts in the form of a Delphi questionnaire to determine the most important indicators of the competency of the research organizational positions and during several round-trip stages of the questionnaire and the theoretical consensus of experts. It was determined the index of reform and management of processes and methods of work for the organizational positions of the general manager of the province, the administrative, and financial deputy of the province and the head of the specialized department.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency model
  • Selection of competent managers model
  • Social security organization
Abedi Jafari, H., Taslimi, M., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2012). Theme analysis and theme network: a simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. Strategic management idea, 5(2), 151-198.
Babakordi, F. (2020). Hesitant fuzzy set and its types [آشنائی با مجموعه فازی مردد و انواع آن]. Decisions and operations research, 4(4), 353-361.
Dianat, M., Seyedjavadin, S. R., & Shahhoseini, M. A. (2018). Designing competency model for project managers in petroleum industry [طراحی الگوی شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت]. Human resource management in oil industry, 9(36), 3-40.
Farhikhteh, F., Mousavi, S., Hakak, M., & Vahdaty, H. (2020). Designing a competency model for Iranian judicial managers [طراحی الگوی شایستگی مدیران قضائی ایران]. Journal of resource management in law enforcement, 8 (1) 31-58.
Fatahpoor Marandi, M., Kashef. S., Seyed Ameri, M., & Shaji, R. (2017). Competency pattern of managers in sport and youth general offices with grounded theory approach [الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد]. New Trends in sport management, 4(15), 23-38.
Ghorbannejad, P., & Isakhani, A. (2016).  Developing academic managers’ competency model based on Islamic models: comparative study [طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر‌اساس الگوی اسلامی: مطالعه تطبیقی]. Management in Islamic university, 5(1), 37-48.
Kazemi, B. (2001). Employee affairs management of the department of employment and human resources with a practical approach to the public sector in Iran) public management training center [مدیریت امور کارکنان اداره امور استخدامی و منابع انسانی با نگرش کاربردی به بخش دولتی در ایران) مرکز آموزش مدیریت دولتی]. Presidential Public Management Training Center.
Mirzaei, S. H. (2019). Ranking voting systems with using fuzzy logic [رتبه­بندی سیستم­های رای‌گیری با استفاده از منطق فازی]. Decisions and operations research, 3(4), 317-324.
Rostami, A., Vadeei, M. H., & Bagherpour Velashani, M. A.(2019).Developing internal audit managers’ competency model [تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلی]. Quarterly financial accounting, 11 (41), 70-102.
Taghi-Nezhad. N. A., & Babakordi, F. (2019). Fuzzy Quadratic programming with non-negative parameters: a solving method based on decomposition [برنامه ریزی درجه دوم فازی با پارامترهای نامنفی: یک روش حل مبتنی‌بر تجزیه]. Decisions and operations research, 3(4), 325-332.
Torkzade, J., & Mohamadi, Gh. (2016). An assessment of principals’ competencies on the basis of Islamic managerial competency criteria’s [ارزیابی شایستگی مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیران اسلامی (معلمان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز)]. Educational administration research quarterly, 7(26), 39-58.
Alcantud, J. C. R., Santos-García, G., Peng, X., & Zhan, J. (2019). Dual extended hesitant fuzzy sets. Symmetry11(5), 714.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research1(3), 385-405.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
Brown, L., George, B., & Mehaffey-Kultgen, C. (2018). The development of a competency model and implemention in a power utility cooperative: an action research study. Industrial and commercial training, 50(3), 123-135.
Cochran, G. R. (2009). Ohio state university extension competency study: developing a competency model for a 21st century extension organization (Doctoral dissertation, The Ohio State University).Retrieved from http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1243620503
Jeou-Shyan, H., Hsuan, H., Chih-Hsing, L., Lin, L., & Chang-Yen, T. (2011). Competency analysis of top managers in the Taiwanese hotel industry. International journal of hospitality management30(4), 1044-1054.
Kansal, J., & Jain, N. (2019). Development of competency model and mapping of employees competencies for organizational development: a new approach. JSIR, 78(01), 22-25.              
King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in qualitative research. SAGE Publications Limited.
Nasseri, S. H., Taghi-Nezhad, N. A., & Ebrahimnejad, A. (2017). A novel method for ranking fyzzy quantities using enter of incircle and its application to a petroleum distribution center evaluation problem. International journal of industrial and system engineering, 27(4), 457-484.
Rong, Y., Pei, Z., & Liu, Y. (2020). Hesitant fuzzy linguistic hamy mean aggregation operators and their application to linguistic multiple attribute decision-making. Mathematical problems in engineering. DOI:10.1155/2020/3262618
Skorková, Z. (2016). Competency models in public sector. Procedia-Social and behavioral sciences230, 226-234.
Technical assistance guide for developing and using competency models-one solution for the workforce development system. (2012). Retrieved from https://docplayer.net/84092-Technical-assistance-guide-for-developing-and-using-competency-models-one-solution-for-the-workforce-development-system.html
Vu, G. T. H. (2017). A critical review of human resource competency model: evolvement in required competencies for human resource professionals. Journal of Economics, Business and Management5, 357-365.
Zook Jr, A. M. (2006). Military competency-based human capital management a step toward the future, U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Carlisle, PA.