نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 سازمان آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

یکی‌از مهم‌ترین وظایف مدیران سازمان‌ها، ارزیابی عملکرد واحدهای درون سازمانی است زیرا تنها ارزیابی عملکرد می‌تواند به مدیر در مورد این‌که سازمانش تا چه‌اندازه در جهت اهدافی که برای تحقق آن تاسیس شده گام برداشته است آگاهی و اطلاع دهد تا مدیر در‌صورت وجود نقاط ضعف و عملکرد ضعیف سازمانش اقدام اصلاحی اتخاذ نماید و عملکرد سازمانش را بهبود بخشد. در همین راستا، این پژوهش به ارزیابی دقیق و نادقیق کارایی نسبی پایه‌ی یازدهم مدارس غیردولتی استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. روش­های مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها وجود دارد یکی‌از مهم‌ترین این روش­‌ها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که با مقایسه‌ی کارایی واحدهای سازمان با یکدیگر، واحدهای کارا را از واحدهای ناکارا تمیز می‌دهد. انتخاب ورودی و خروجی‌ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان انجام پذیرفته است. در این تحقیق، کارایی نسبی55 پایه‌ی یازدهم از مدارس غیردولتی استان سیستان و بلوچستان با استفاده تحلیل پوششی داده‌ها برای سال تحصیلی 1396-1395 محاسبه و واحدهای کارا و ناکارا مشخص شده، سپس کارایی این مدارس با استفاده از کارایی ‌تکنیکی، پیشنهادی به‌صورت بازه‌ی فازی ارائه شده و نهایتا رتبه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accurate and inaccurate evaluation of the relative efficiency for the eleventh grade of nongovernmental schools in Sistan and Baluchestan province by using data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Alireza Hajihosseini 1
  • Ali Payan 1
  • Ali Salari 2

1 Department of Mathematics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

2 Sistan and Baluchestan Education Organization, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

One of the most important tasks of an organization manager is to evaluate the performance of the units within the organization because only the performance evaluation can inform the manager about the extent to which the organization has stepped toward the goals established to achieve it so that the manager can identify weaknesses, and poor performance of his organization take corrective action and improve the performance of his organization. In this regard, this study has evaluated accurately and inaccurately the relative performance of 11th-grade nongovernmental schools in Sistan and Baluchestan province. There are various methods for assessing the performance of organizations. One of the most important of these methods is data envelopment analysis technique which by comparing the efficiency of organization units with each other separates efficient units from inefficient units. Selection of inputs and outputs in this study was done according to similar research and interviews with experts. In this study, the relative efficiency of 55 of 11th grade nongovernmental Schools in Sistan and Baluchestan province was calculated by using data envelopment analysis for the academic year 1395-1396 and the efficient and inefficient units were identified, then the performance of these schools is presented by a fuzzy interval based on the technical efficiency and the subjective efficiency and finally ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data envelopment analysis
  • Fuzzy ranking
Jami, H. (1381). ارزیابی کارایی نسبی مدارس متوسطه شهرستان زاهدان به کمک تحلیل پوششی داده‌ها [Assessing the relative efficiency of high schools in Zahedan city with data envelopment analysis] (Master's Thesis, Zahedan Branch, Islamic Azad University).
Jahanshahloo, Gh ., & Hosseinzadeh Lotfi, F. (1374). ارزیابی دبیرستان‌های شهرستان بابل به کمک تحلیل پوششی داده‌ها [Evaluation of high schools in Babol city with data envelopment analysis] (Research Project, Lahijan Branch, Islamic Azad University).
Jahanshahloo, Gh ., & Hosseinzadeh Lotfi, F. (1379). ارزیابی گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به کمک تحلیل پوششی داده‌ها [Evaluation of educational groups of Islamic Azad University, Zahedan Branch with data envelopment analysis] (Research Project, Lahijan Branch, Islamic Azad University).
Hatamian, H., Asgari, M. H., & Shokoofeh, H. (1391). ارزیابی کارایی مدارس با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها( مطالعه موردی: مدارس غرب مازندران) [Evaluation of school efficiency using data envelopment analysis(case study: Schools in West of Mazandaran ]. Journal of applied international research and basic sciences, 1 (5), 21-34.
Qasemnejad, H. (1393).ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌­بندی دبیرستان‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: دبیرستان‌های شهرستان گیلان‌غرب) [Evaluation of relative efficiency and ranking of high schools using data envelopment analysis (case study: high schools of Gilan and Gharb city). 6th national conference on data envelopment analysis. Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan. 
Kordian, M., Mehdian, M. J., & Moazami Goodarzi, M. R. (1395). ارزیابی کارایی مدارس متوسط دوره دوم شهرستان بروجرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [Evaluating the efficiency of secondary high schools in Boroujerd city using data envelopment analysis method]. 2nd international conference on management and social sciences. Dubai.
 Yazdi Moghadam, F., Mehrabian, A., & Didkhani, H. (1395). ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شرق استان گلستان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها [Evaluating the performance of non-governmental schools in the east of Golestan province using data envelopment analysis]. First national conference on decision making in engineering and management sciences. Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul. 
 Banker, R. D., Charnes, A. & Cooper W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science, 30(9), 1078–1092.
Charnes, A., Cooper, W. W. & Rhodes E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2 (6), 429–444.
Hougaard, J. L. (1999). Fuzzy scores of technical efficiency. European journal of operational research, 115(3), 529-541.
Hougaard, J. L. (2005). A simple approximation of productivity scores of fuzzy production plans. Fuzzy sets and systems152(3), 455-465.