نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

تعیین کارایی هر سیستم جهت برنامه ریزی از ضروریات آن سیستم می باشد. اغلب برای تعیین کارایی سیستم از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. در این مقاله ساده ترین و کاربردی ترین سیستم  های دو مرحله ای تحت عنوان سیستم دو مرحله ای پایه معرفی شدند. سپس مدل های TSDEA ارائه شده در خصوص آنها که مبتنی بر اندازه های تابع فاصله هستند مطالعه و بررسی قرار داده شدند. در ادامه مدل های TSDEA غیر شعاعی مبتنی بر ایده راسل توسعه داده شدند. در نهایت یک مثال عددی حل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A non-radial DEA model to determine the performance of the basic two-stage systems

نویسندگان [English]

  • Azizollah Nosrat 1
  • Gholamreza Roozbehi 2

1 Department of Mathematics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Mathematics, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.

چکیده [English]

Determining the efficiency of each system for scheduling is one of the requirements of that system. Data envelopment analysis models are often used to determine the performance of systems. In this paper, the simplest and most practical two-stage systems are introduced as the basic two-stage system. Then the proposed TSDEA models based on the distance function measures are investigated. Subsequently, Russell's idea of non-radial TSDEA models was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Basic two-stage system.TSDEA.non-radial model
Allen, N.J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology, 63(1), 1-18.
Birasnav, M., Rangnekar, S. & Dalpati, A. (2011). Transformational leadership and human capital benefits: The role of knowledge management. Leadership & organization development journal, 32(2), 106-126.
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measurement the efficiency of decision making unit. Eur J Oper Res, 2, 429-444.
Chen, Y., Liang,L., Zhu, J. (2009). Equivalence in two-stage DEA approaches. Eru J Oper Res, 193, 600-604.
Chen, Y., Zhu, J. (2004). Measuring information technology's indirect impact on firm performance. Inf Technol Manag, 5, 9-22.
Cron, W., Sobol, M. (1983). The relationship betweeen computerization and performance: a strategy for maximizing economic benefits of computerization. Inform Manage, 6, 171-181.
Fare, R., Grosskopf, S. (1996b). Productivity and intermediate products: A frontier approach. Economics Letters, 50(1), 65070.
Fare, R., Grpssopf, S. (2000). Network DEA. Socio Econ Plan Sci, 34, 35-49.
Hakim, S., Seifi, A., Ghaemi, A. (2016). A bi-level formulation for DEA-based centralized resource allocation under efficiency constraints. Computers & industrial engineering, 93, 28-35.
Kao, C. (2017). Network data envelopment analysis foundations and extensions. Taiwan, Springer.
Kong, w.h., Fu, T. T., & Yu, M. M. (2017). Evaluating Taiwanese Bank Efficiency Using the Two-Stage Range DEA Model. International journal of information technology & decision making, 16(4). DOI:10.1142/S0219622017500031
Pastor, J.T., Ruiz, J.L., & Sirvent, I. (1999). An enhanced DEA Russell graph efficiency measure. Eur J Oper Res, 115, 596-6-7.
Shephard, R.W. (1970). Theory of cost and production functions. Princeton: NJ.
Tanaka, H., Ichihasi, H., Asai, K. (1984). A formulation of fuzzy linear programming problem based on comparison of fuzzy numbers. Control and cybernetics, 13, 185-194.
Tone, .k., Tsutsui, M. (2009). Network DEA: a slacks-based measure approach. Eur J Oper Res, 197, 243-252.
Wang, CH., Gopal, S., Zionts, S. (1997). Use of data envelopment analysis in assessing information technology impact on firm performance. Ann Oper Res, 73, 191-213.
Yu, M.M. (2012). Performance assessment of transport services with the ERM-NDEA model: evidence from a domestic airline in Taiwan. Transp Plan Technol, 35, 697-714.
Yu, M., Chen, L.H., Hsiao, B. (2016). A fixed cost allocation based on the two-stage network data envelopment approach. Journal of buziness research, 69, 1817-1822.
Zha, Y., Liang, N., Wu, M., & Bian, Y. (2016). Efficiency evaluation of banks in chain: A dynamic two-stage slacks-based measure approach. Omega. http://dx.doi.org/10.1016/j. omega.2014,12.008.