نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

تحلیل پوششی داده­ها یک رویکرد برای اندازه­گیری کارایی نسبی مجموعه­ای از واحد های تصمیم­گیری متجانس است. تراکم نیز یکی از مفاهیم مهم در تحلیل پوششی داده­ها و اقتصاد می­باشد. برای اندازه­گیری تراکم در محیط نادقیق، مدل­ها و روش­های متعدد پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفی یک رویکرد جدید جهت اندازه­گیری تراکم در تحلیل پوششی داده­ها است به طوری که داده­ها بازه­ای می­باشند. در این مقاله از مدلهای تشخیص تراکم بر اساس مقایسه ورودی­ها با وزن­های مشترک و برنامه­ریزی خطی بازه­ای استفاده شده و برای واحدهای دارای تراکم، تراکم بازه­ای معرفی شده است. روش پیشنهادی برای داده­های بازه­ای با مثال­هایی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Method for Computing the Interval Congestion in Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Alireza Hajihosseini 1
  • Fatemeh Hekmatpour 2

1 Department of Mathematics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

2 Department of Mathematics, Islamic Azad University, Zahedan.Iran.

چکیده [English]

Data envelopment analysis is an approach to measuring the relative performance of a set of homogeneous decision-making units. Congestion is also one of the important concepts in data envelopment analysis and economics. Numerous models and methods have been proposed to measure the congestion in an inaccurate environment. The purpose of this paper is to introduce a new approach to measuring congestion in data envelopment analysis so that the data are interval. In this paper, congestion recognition models are used based on comparing inputs with common weights and linear programming intervals and introduced for units with congestion, interval congestion. The proposed method is illustrated for interval data with examples

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • congestion
  • Interval linear programming
Banker, R. D., Chang, H. & Cooper, W. W. (1996). Equivalence and implementation of alternative methods for determining returns to scale in data envelopment analysis. European journal of operational research, 89(3), 473-481.
Brockett, P. L., Cooper, W. W., Wang, Y. & Shin H-C. (1996). Inefficiency and congestion in Chinese production before and after the 1978 economic reforms. Socio-Economic planning sciences, 32(1), 1-20.
Cooper, W. W., Seiford, L. M. & Zhu J. (2000). A unified additive model approach for evaluating inefficiency and congestion with associated measures in DEA. Socio-Economic planning sciences, 34(1), 1-25.
Cooper, W. W., Deng, H., Huang, Z. M. & Li, S. X. (2002). A one-model approach to congestion in data envelopment analysis. Socio-Economic planning sciences, 36(4), 231-238.
Färe, R. & Grosskopf, S. (1983). Measuring congestion in production. Journal of economics, 43(3), 257-271.
Färe, R., Grosskopf, S. & Lovell, C. K. (1985). The measurement of efficiency of production. Springer Science & Business Media.
Färe, R. & Svensson, L. (1980). Congestion of production factors. Journal of the econometric society, 1745-1753.
Hajihosseini, A., Noura, A. & Hosseinzadeh Lotfi, F. (2015). A New Approach to Measuring Congestion in DEA with Common Weights. Indian journal of science and technology, 8(6), 574-580.
Noura, A., Hosseinzadeh Lotfi, F., Jahanshahloo G. R., Rashidi, S. F. & Parker, B. R. (2010). A new method for measuring congestion in data envelopment analysis. Socio-Economic planning sciences, 44(4), 240-246.
Payan, A., Noura, A. & Nozohour, M. (2012). Improvement of Ranking Method Based on Effectiveness Of Units In Society By Common Weights Approach In DEA. WSEAS transactions on mathematics, 11(9), 742-750.
Wang, Y. M., Greatbanks, R. & Yang, J. B. (2005). Interval efficiency assessment using data envelopment analysis. Fuzzy sets and systems, 153(3), 347-370.