نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تصمیم گیری چندمعیاره یک روش قوی و پرکاربرد برای حل مسائل تصمیم گیری و انتخاب گزینه مطلوبتر از بین گزینه های موجود است. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. اشکال اساسی روش های متداول تصمیم گیری این است که این روش ها قادر به در نظرگرفتن اولویت ها و ارجحیت های ذهنی تصمیم گیر و همچنین ریسک پذیر یا ریسک گریزی تصمیم گیر نیستند. از طرفی در بعضی از موارد، تعیین مقدار دقیق داده ها سخت است و نتایج را بصورت کیفی و کمی در نظر گرفته می شود. روش میانگین وزنی مرتب شده به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری که قابلیت در نظر گرفتن اولویت ها و ارزیابی های ذهنی تصمیم گیر را در فرآیند تصمیم گیری دارا است. در این مقاله به یکی از روش های رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها به نام کارایی متقاطع می پردازد و سعی می کند ریسک پذیری و ریسک گریزی تصمیم گیرنده را در تثبیت اعضای ماتریس کارایی متقاطع و نیز در فرآیند تجمیع کارایی متقاطع لحاظ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

OWA method and cross-efficiency for MADM problem with qualitative and quantitative data

نویسندگان [English]

  • Sara Baqdadchi
  • Ghasem Tohidi

Department of Mathematical, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Multi-attribute decision-making is a powerful and widely used method of solving decision-making problems and choosing the most desirable of the available options. Data envelopment analysis is a nonparametric method for calculating performance size. The basic drawback of conventional decision-making methods is that they are not capable of taking into account decision-making priorities and preferences as well as risk-taking or risk aversion. On the other hand, in some cases, it is difficult to determine the exact amount of data and the results are qualitative and quantitative. The weighted average method is classified as one of the decision-making methods that are capable of considering the priorities and subjective evaluations of the decision-maker in the decision-making process. This paper deals with one of the ranking methods in data envelopment analysis called cross-efficiency and tries to consider the decision-makers' risk-taking and risk-aversion in consolidating cross-performance matrix members as well as in the cross-efficiency integration process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-attribute decision problem
  • ordered weighted average method
  • data envelopment analysis
  • cross-efficiency
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2(6), 429-444.
Chen, Y.,Kilgour, D.M., & Hipel, K. W.,(2006). Multiple criteria classification with an application in water resources planning, Computers and operations research, pp:3301-332.
Hwang, C. L., Yoon, K.,(1981). Multiple attribute decision making, Berlin: Springer-Verlage.
Sexton, T. R., Silkman, R. H., & Hogan, A. J. (1986). Data envelopment analysis: Critique and extensions. New directions for program evaluation, 1986(32), 73-105.
Tohidi, G., Khodadadi, M. Cross-efficiency evaluation based on a interval method. International journal of data envelopment analysis, 4(2016), 1023-1030.
Wang, Y. M., Chin, K. S., & Jiang, P. (2011). Weight determination in the cross-efficiency evaluation. Computers & industrial engineering, 61(3), 497-502.
Wang, Y. M., & Parkan, C. (2005). A minimax disparity approach for obtaining OWA operator weights. Information sciences, 175(1-2), 20-29.
Yager, R. R. (1988). On ordered weighted averaging aggregation operators in multicriteria decisionmaking. IEEE transactions on systems, man, and cybernetics, 18(1), 183-190.