نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی متوازن به‌عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند عملکرد تمامی سازمان‌ها نباید فقط از طریق معیارهای مالی موردبررسی قرار گیرد، بلکه می‌بایست معیارهای غیرمالی نیز در‌نظر گرفته شود. مفهوم BSC گستره بزرگ‌تری از بخش کسب‌وکار را در برمی‌گیرد. با این‌ وجود، ارزیابی متوازن در عمل بسیار پیچیده و ازنظر سیستم اندازه‌گیری و پیاده‌سازی بسیار موفق است، اما می‌توان بیان داشت که هنوز کاستی‌های را دارد که برخی از پژوهشگران آن را شناسایی کردند. به‌ همین‌ علت، روش‌های نوآورانه‌ای برای اصلاح مدل سنتی و شاخص‌های عملکردی پیشنهاد شد، ازقبیل سیستم مبتنی‌بر دانش ارزیابی متوازن (BSCKBS)، روش‌شناسی ارزیابی متوازن فعال (PBCSM)، ارزیابی متوازن ناب (LBSC)، کارت ارزیابی فناوری اطلاعات متوازن (BITS)، مدل کارت ارزیابی متوازن–فرآیند تحلیل شبکه‌ای (BSC-ANP)، و مدل کارت ارزیابی متوازن-اهداف کنترل برای فناوری اطلاعات (BSC-COBIT). در مطالعه‌ی حاضر، روش‌های نوآورانه برای اصلاح مدل سنتی BSC مطرح شد و با‌توجه به روش شناخت تاریخی، مورد‌بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تحقیقات ارزشمندی درخصوص استفاده از رویکردهای نوین در حوزه‌ی حسابداری مدیریت بالاخص BSC انجام شده است که هدف آن‌ها رفع نواقص موجود در مدل سنتی و کمک در تصمیم‌گیری مناسب جهت اخذ تصمیمات استراتژیک می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

BSC Application and Innovative Methods of Developed in the Management Accounting and Strategic Decisions of Performance Measurement

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Mohsen Imeni 2
  • Shadi Sayadmanesh 3

1 Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekaboon, Iran.

3 ِDepartment of Industrial Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Balanced Scorecard used as a tool of strategic assessment and suggested that all performance of organizations should not only be studied financial metrics but must non-financial metrics also be considered. BSC concept encompasses a larger area of the business segment. However, Balanced Scorecard is in practice very complex and in terms of the measurement system and implementation is very successful. But it could be concluded that there are still shortcomings which some scholars have identified it. For this reason were suggested innovative methods to reform the traditional model and performance indicators, such as Balanced Scorecard Knowledge-Based System (BSCKBS), the Proactive BSC Methodology (PBCSM), Lean Balanced Scorecard Card (LBSC), Balanced IT Scorecard (BITS), BSC - Analytic Network Process (ANP) and BSC - Control Objectives for Information Technology (COBIT). In the present study, innovative methods were introduced for reform the traditional model of BSC according to historical recognition method, were studied. The results show that in recent year's wealth of researches is done on the use of new approaches in the field of management accounting in particular BSC, with the aim of eliminating defects in the traditional model and help in decision making for strategic decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced scorecard
  • Balanced scorecard knowledge-based system (BSCKBS)
  • the proactive BSC methodology (PBCSM)
  • Lean balanced scorecard card (LBSC)
  • Balanced IT scorecard (BITS)
امیری، م. (1389). تصمیم‌گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 6 (16)، 167 - 188.
آذر، ع؛ وفایی، ف. (1389). رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه بندی به روش DEA. دانشور رفتار مدیریت پیشرفت، 17(41).
بوالحسنی، پ؛ اسماعیلی دوکی، آ؛ فلاح، م. (1396). ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی تجهیزات با تلفیق رویکردهای AHP فازی و FMEA: مورد مطالعه مجموعه صنایع آذراب اراک. نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 2(1)، 72-59.
ثقفی، ع؛ صراف، ف؛ کاکاوند، م. (1391). طراحی سیستم مبتنی بر دانش برای برنامه‌ریزی استراتژیک: دیدگاه کارت ارزیابی متوازن. مجله کار و جامعه، 142، 11 - 22.
حسینی مطلق، س. م؛ قدردان، ا. (1385). بررسی و مقایسه الگوهای BSC و EFQM. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 3.
رهنمای‌رودپشتی، ف. (1387). حسابداری مدیریت راهبردی: مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
رهنمای‌رودپشتی، ف؛ جلیلی، آ. (1389). حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری). حسابداری مدیریت، 3 (4).
صحت، س؛ پریزادی، ع. (1388). به‌کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای در تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران). مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)، 2، 105- 120
ضرغام بروجنی، ح؛ میرفخرالدینی، ف. (1391). رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) و TOPSIS فازی. مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 1(1)، 59 – 82.
عالم تبریز، ا؛ محمدی، ا؛ پیشوایی، م. (1392). ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی (BSC-AHP). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 11(28)، 21 – 40.
قاسمی، س؛ کوچکیان، م. (1392.4). تبدیل استراتژی به عمل با مهندسی مجدد فرآیندها. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2927 ، صفحه 30.
مظلومی، ن؛ کشوری فینی، م. (1390). بهینه‌سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، 26(4)، 27 – 55.
موتمنی، ع. ر؛ فتاحی، و؛ کریمی، س. م. (1391). ارزیابی عملکرد شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت ارزیابی متوازن و تکنیک‌های MADM فازی. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)، 27(3)، 51 – 69.
میرزایی، س. ح. (1397). رتبه‌بندی سیستم‌های رأی‌گیری با استفاده از منطق فازی. نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 3(4)، 317-324.
میرفخرالدینی، س. ح؛ طحاری مهرجردی، م. ح؛ میرغفوری، س. ح. (1391). مدل راهبردی ارزیابی با استفاده از تکنیک‌های فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی و  تحلیل پوششی داده‌های فازی با رویکرد ارزیابی متوازن. پژوهش‌های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، 16(2)، 167 - 188.
نجمی، م؛ حسینی، س. (1384). الگوی سرآمدی EFQM. موسسه مطالعات و بهره‌وری و منابع انسانی.
 
Andersen, H. V., Lawrie, G., & Shulver, M. (2000). The balanced scorecard vs. the EFQM business excellence model–which is the better strategic management tool. 2GC active management, 1-15.
Basso, A., Casarin, F., & Funari, S. (2018). How well is the museum performing? A joint use of DEA and BSC to measure the performance of museums. Omega, 81, 67-84.
Bowen, D. E., & Lawler III, E. E. (2006). The empowerment of service workers: What, why, how, and when. Managing innovation and change, 33, 155-69.
Chu, M. T., Shyu, J., Tzeng, G. H., & Khosla, R. (2007). Comparison among three analytical methods for knowledge communities group-decision analysis. Expert systems with applications, 33(4), 1011-1024.
Chytas, P., Glykas, M., & Valiris, G. (2011). A proactive balanced scorecard. International journal of information management, 31(5), 460-468.
Fullerton, R. R., & McWatters, C. S. (2002). The role of performance measures and incentive systems in relation to the degree of JIT implementation. Accounting, organizations and society, 27(8), 711-735.
Gerdin, J., & Greve, J. (2004). Forms of contingency fit in management accounting research—a critical review. Accounting, organizations and society, 29(3-4), 303-326.
Gerdin, J., & Greve, J. (2008). The appropriateness of statistical methods for testing contingency hypotheses in management accounting research. Accounting, organizations and Society, 33(7-8), 995-1009.
Goldman, J. E., & Ahuja, S. (2011). Integration of COBIT, balanced scorecard and SSE-CMM as an organizational & strategic information security management (ISM) framework. In ICT ethics and security in the 21st century: new developments and applications (pp. 277-309). IGI Global.
Hartmann, F. G., & Moers, F. (1999). Testing contingency hypotheses in budgetary research: an evaluation of the use of moderated regression analysis. Accounting, organizations and society, 24(4), 291-315.
Hu, Y., Xiao, S., Wen, J., & Li, J. (2019). An ANP-multi-criteria-based methodology to construct maintenance networks for agricultural machinery cluster in a balanced scorecard context. Computers and electronics in agriculture, 158, 1-10.
Huang, H. C. (2009). Designing a knowledge-based system for strategic planning: A balanced scorecard perspective. Expert systems with applications, 36(1), 209-218.
Huang, J. J., Tzeng, G. H., & Liu, H. H. (2009, June). A revised VIKOR model for multiple criteria decision making-The perspective of regret theory. International conference on multiple criteria decision making (pp. 761-768). Springer, Berlin, Heidelberg.
Jusko, J. (1999). A Look at Lean. Industry Week/IW, 248(22), 88-90.
Kádárová, J., Durkáčová, M., & Kalafusová, L. (2014). Innovative approaches to the modification of BSC model. Procedia-Social and behavioral sciences, 143, 168-173.
Kennedy, F. A., & Widener, S. K. (2008). A control framework: Insights from evidence on lean accounting. Management accounting research, 19(4), 301-323.
Kennedy, F. A., & Widener, S. K. (2008). A control framework: Insights from evidence on lean accounting. Management accounting research, 19(4), 301-323.
Maskell, B. H., & Baggaley, B. L. (2006). Lean accounting: What's it all about? Target22(1), 35-43.
Modak, M., Ghosh, K. K., & Pathak, K. (2019). A BSC-ANP approach to organizational outsourcing decision support-A case study. Journal of business research, 103, 432-447.
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European journal of operational research, 156(2), 445-455.
Rinehart, J., Huxley, C., & Robertson, D. (2018). Just another car factory?: Lean production and its discontents. Cornell University Press.
Sajja, P. S. (2008). Multi-agent system for knowledge-based access to distributed databases. Interdisciplinary journal of information, knowledge & management, 3.
Seyedhosseini, S. M., Taleghani, A. E., Bakhsha, A., & Partovi, S. (2011). Extracting leanness criteria by employing the concept of Balanced Scorecard. Expert systems with applications, 38(8), 10454-10461.
Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Banish waste and create wealth in your corporation. Recived from http://www. kvimis. co. in/sites/kvimis. co. in/files/ebook_attachments/James.
Yüksel, İ., & Dağdeviren, M. (2010). Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC): A case study for a manufacturing firm. Expert systems with applications, 37(2), 1270-1278.