بهینه سازی غیر خطی
1. حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی از روش بهینه‌سازی نلدرمید

اژدر سلیمانپور باکفایت

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.63496

چکیده
   در این مقاله، یک روش ابتکاری برای حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی که دارای قیود و تابع هدف محدب هستند طراحی‌شده است. در این روش، یک تابع هزینه تعریف می­گردد، سپس مقادیر متغیرها طوری تعیین می‌شوند که آن تابع هدف مینیمم شود. جهت ایجاد تابع هزینه مناسب، از شرایط بهینگی K.K.T استفاده‌شده است. مینیمم‌سازی تابع هزینه با استفاده از روش بهینه‌سازی ...  بیشتر