بهینه سازی ترکیبیاتی
یک مدل جامع ترکیبی NDEA-BSC و شبکه عصبی جدید برای پیش بینی شاخصهای عملکردی سازمانی

محمد جابری؛ سید اسماعیل نجفی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محمد حاجی مولانا

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 271-287

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.254632.1243

چکیده
  هدف: استراتژی اصلی‌ترین منبع رشد بلندمدت سازمان‌ها می‌باشد و در صورت عدم اجرای موفق استراتژی، حتی اگر استراتژی‌های مناسبی اتخاذشده باشد این فرآیند بیهوده است. هدف این مقاله پیشنهاد یک مدل جامع ترکیبی را برای پیش‌بینی شاخص‏های عملکردی سازمانی است.روش‌شناسی پژوهش: به منظور رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از کارت امتیازی متوازن به‌عنوان ...  بیشتر