تحلیل پوششی داده ها
ارائه مدلDEA غیرشعاعی برای تعیین کارایی سیستم های دو مرحله ای پایه

عزیز اله نصرت؛ غلامرضا روزبهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 324-331

https://doi.org/10.22105/dmor.2020.104022

چکیده
  تعیین کارایی هر سیستم جهت برنامه ریزی از ضروریات آن سیستم می باشد. اغلب برای تعیین کارایی سیستم از مدل های تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود. در این مقاله ساده ترین و کاربردی ترین سیستم  های دو مرحله ای تحت عنوان سیستم دو مرحله ای پایه معرفی شدند. سپس مدل های TSDEA ارائه شده در خصوص آنها که مبتنی بر اندازه های تابع فاصله هستند مطالعه ...  بیشتر