تکنیک‌های شبیه‌سازی و سیستم‌های خبره
مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان

جمال خانی جزنی؛ امیر آذرفر؛ سحر جعفری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 277-298

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.286722.1400

چکیده
  هدف: بر همگان واضح و مبرهن است که در این دوران یکی از عامل کلیدی رشد اقتصادی کشورها، اقتصاد دانش‌­بنیان است و در این بین وجود شرکت­های دانش­بنیان زیرساخت اصلی حصول این مهم را شکل می­دهد. این مقاله با هدف توسعه شرکت­های دانش‌­بنیان با تأکید بر فرایندهای کسب‌وکار آن‌ها انجام شد.روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور با مرور ادبی به ...  بیشتر