تصمیم گیری براساس شبکه عصبی/ یادگیری عمیق
ارائه الگوی مناسب برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع بانکی به روش شبکه عصبی مصنوعی

یوسف ابراهیمی؛ یعقوب علوی متین؛ سحر خوش فطرت؛ حسن رفاقت

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.301155.1473

چکیده
  هدف: بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خدماتی و مالی ضمن همراهی با برنامه‌های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود می‌باشند. در جهت دستیابی به این اهداف، باید توانایی تجهیز و تخصیص بهینه منابع خود را داشته باشند. یکی از مسایل مهم، شناخت عوامل موثر در جذب منابع می‌باشد که هدف این پژوهش، ارایه الگویی مناسب برای شناسایی ...  بیشتر