تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
طراحی استوار شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار چابک با کانال های فروش متفاوت

الهام کوچکی تاجانی؛ آرمین قانع کنفی؛ مریم دانشمندمهر؛ علی اصغر حسین زاده

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 160-210

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.294520.1442

چکیده
  هدف: طراحی یک شبکه لجستیکی یک مسئله استراتژیکی و حیاتی است که بستر بهینه‌ای برای مدیریت مؤثر و کارآمد زنجیره تأمین فراهم می‌کند. بدین منظور در این مقاله یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار چند رده‌ای، چندمحصولی و چند دوره‌ای و چندهدفه با در نظر گرفتن فناوری سیستم شناسایی فرکانس رادیویی طراحی‌شده است. این مدل به‌طور هم‌زمان به ...  بیشتر