مدلسازی اقتصادی - محیط زیستی
رویکردی نوین در توسعه مدل اقتصادی – محیط‌زیستی مبتنی بر شاخص ترکیبی کیفیت محیط زیست: کاربردی از تحلیل مؤلفه‌های اصلی

حسینعلی فاخر؛ مصطفی پناهی؛ کریم امامی؛ کامبیز پیکارجو؛ سید یعقوب زراعت کیش

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 209-183

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.276820.1334

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه ایجاد یک شاخص ترکیبی برای کیفیت محیط­زیست می‌­باشد. از آنجایی که نتایج مطالعات تجربی مربوط به بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی و محیط­‌زیستی به واسطه در نظر گرفتن شاخص‌­های محیط­‌زیستی مختلف، همسو با یکدیگر نمی­‌باشند؛ بکارگیری یک شاخص ترکیبی که در بردارنده تمامی ابعاد آلودگی محیط­زیست باشد، ...  بیشتر