تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
1. ارائه رویکرد تلفیقی مبتنی بر علم‌سنجی و هوش مصنوعی در استخراج الگوی ارزیابی تاب‌آوری زنجیره‌تأمین

مصطفی ضیائی حاجی پیرلو؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمند عظیمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 522-546

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.251723.1229

چکیده
  به دلیل ذات و ماهیت پیچیده و چندجانبۀ تا‌ب‌آوری در زنجیره‌های تأمین، تاکنون طرحی جامع، کامل و همه‌جانبه که اجماع غالب پژوهشگران در این حوزه را دربر داشته باشد، ارائه نشده است. در راستای تلاش برای دستیابی به چنین طرحی، تحقیق حاضر با هدف تشکیل مدل جامع ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد تلفیقی مبتنی بر علم‌سنجی و ...  بیشتر