مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار; گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مهندسی صنایع