اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید اسماعیل نجفی

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع،موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa
e.najafiatsrbiau.ac.ir


http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa