اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید اسماعیل نجفی (استادیار)

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa
e.najafiaihe.ac.ir
0000-0002-8734-5436


سید اسماعیل نجفی

مرتبه علمی: استادیار

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2074361397_Seyed_Esmaeil_Najafi

http://faculty.aihe.ac.ir/najafi/fa

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56727862600