مدیر مسئول


سید اسماعیل نجفی دانشیار; گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهندسی صنایع