دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-178 

مقاله پژوهشی - کاربردی

4. ارائه مدل دو هدفه مدیریت موجودی با تقاضای فازی برای فروشنده‌های متعدد

صفحه 147-168

ویدا کرباسی بناب؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ انسیه نیشابوری