دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 291-361 

مقاله پژوهشی

1. مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی

صفحه 291-298

امیر پرنیانی فرد؛ حمیدرضا ایزدبخش