دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 197-290 

مقاله پژوهشی - کاربردی

7. تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور بر اساس مدل دنیسون

صفحه 276-290

10.22105/dmor.2019.199628.1129

زهرا دانش؛ هادی شیرویه زاد؛ نگین برجیس