دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-196 
6. کاربرد تکنیک‎های پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه

صفحه 174-182

ندا خواجه فرد؛ مرتضی کاویانی؛ علی سام دلیری