دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی - کاربردی

4. مدل بهینه سازی استوار در تدوین رژیم غذایی ایرانی برای تنظیم بهینه بارگلیسمی

صفحه 42-53

معصومه حسین پور؛ علیرضا فخارزاده جهرمی