ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با درنظرگیری مسائل کنترل موجودی و قیمت گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه غیاث‌الدین جمشید کاشانی، قزوین، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه رجا، قزوین، ایران.

چکیده

محیط به‌شدت رقابتی کسب‌وکار امروز، که  با خصوصیاتی چون حاشیه‌ی سود اندک، انتظارات بالای مشتری برای دریافت محصولات با کیفیت بالا و حداقل زمان‌های انتظار شناخته می‌شود، شرکت‌ها را ملزم به تلاش برای تبدیل محدودیت­ها به فرصت‌های  کسب مزیت‌های رقابتی از طریق بهینه‌کردن فرآیندهای کسب‌وکارشان ساخته است. در‌چنین شرایطی، انتخاب تامین‌کننده‌ی مناسب می‌تواند نقش کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان‌ها ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌ها، سودآوری و انعطاف‌پذیری یک شرکت داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی یک مدل انتخاب تامین‌کنندگان با درنظر گرفتن هم‌زمان دو مسئله‌ی کنترل موجودی و قیمت‌گذاری در زنجیره‌ی تامین ارائه گردیده است. برای ارزیابی صحت مدل و اعتبار آن از داده‌های واقعی شرکت صنایع هفت الماس  شامل مواد اولیه‌ی ورودی (هات رول) و محصولات (ورق گالوانیزه) استفاده شده است.مدل ارائه‌شده در محیط نرم‌افزار GAMS کدنویسی شده و نتایج آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A mathematical model for supplier selection in supply chain considering inventory control and pricing problems

نویسندگان [English]

  • Amin Mahmoudi 1
  • Fatemeh Mojibian 1
  • Afrooz Nori Sabet 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and management, Ghiaseddin Jamshid Kashani University, Qazvin, Iran.
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Raja University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In today’s highly competitive business environment, which is known by characteristics of low profitability, high customer expectations for high quality products and a minimum waiting time, make companies efforts to transform constraints into opportunities for gaining competitive advantage by optimizing their business processes. In such situation, appropriate supplier selection can play a key role in the efficiency and effectiveness of the organization and have a direct impact on reducing costs, profitability and flexibility of a company.
The purpose of this research is to provide a supplier selection model with simultaneous consideration of two sources of inventory control and pricing in the supply chain. To assess the validity and reliability of the model, the actual data of the Seven Diamond Industries Company including input materials (Hot Roll) and products (galvanized sheets) have been used. Proposed model is coded in the GAMS software and its results have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Supplier selection
  • Inventory management
  • pricing
احمدی کهنعلی، ر. (1387). طراحی مدل کیفیت جامع زنجیره‌ی تامین صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) (رساله دکتری مدیریت گرایش تولید و عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران).

رشید‌زاده، م. ع؛ سوخکیان، م. ع؛ صادقی، م. (1396). انتخاب تامین‌کنندگان در زنجیره‌ی تامین با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شرکت گاز استان فارس). مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، 3(6)، 24-10.

زوکرمن، ا. (1382). مدیریت زنجیره ی تامین. تهران: انتشارات ترمه.

صادقی مقدم، م؛ مؤمنی، م؛ نالچیگر، س. (1388). برنامه ریزی یکپارچه تامین، تولید، و توزیع زنجیره‌ی تامین با بکارگیری الگوریتم ژنتیک. نشریه مدیریت صنعتی، 1(2)، 71-88.

فیض‌آبادی، ج. (1388). طراحی و تبیین یک مدل مفهومی برای رفتار و عملکرد استراتژیک زنجیره‌ی تامین در صنایع با محصولات پیچیده (رساله دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران).

مهدی زاده، ا؛ والی زاده، ش؛ پسندیده، ح. (1390). مدل موجودی پندمحصولی با محدودیت های فضای انبار، بودجه و کمترین سطح خدمت در حالت کمبود پس‌افت جزئی. نشریه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 1(1)، 101-111.

هوشمندی ماهر، م؛ امیری، م. (1391). مدلی برای تخصیص سفارش در حالت چند تامین‌کننده، چند محصوله و چند دوره ای در شرایط وجود تخفیف افزایشی. مجله کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 4(7)، 122-146.

 

Azadi, Z., Eksioglu, S. D., Eksioglu, B., & Palak, G. (2019). Stochastic optimization models for joint pricing and inventory replenishment of perishable products. Computers & industrial engineering127, 625-642.

Adeinat, H., & Ventura, J. A. (2018). Integrated pricing and supplier selection in a two-stage supply chain. International journal of production economics201, 193-202.

Aissaoui, N., Haouari, M., & Hassini, E. (2007). Supplier selection and order lot sizing modeling: A review. Computers & operations research34(12), 3516-3540.

Bahrampour, P., Safari, M., & Taraghdari, M. B. (2016). Modeling multi-product multi-stage supply chain network design. Procedia economics and finance36, 70-80.

Choudhary, D., & Shankar, R. (2014). A goal programming model for joint decision making of inventory lot-size, supplier selection and carrier selection. Computers & industrial engineering71, 1-9.

Firouz, M., Keskin, B. B., & Melouk, S. H. (2017). An integrated supplier selection and inventory problem with multi-sourcing and lateral transshipments. Omega70, 77-93.

Guo, C., & Li, X. (2014). A multi-echelon inventory system with supplier selection and order allocation under stochastic demand. International journal of production economics151, 37-47.

Langdon, C. S. (2006). Designing information systems capabilities to create business value: a theoretical conceptualization of the role of flexibility and integration. Journal of database management (JDM)17(3), 1-18.

Min, H., & Zhou, G. (2002). Supply chain modeling: past, present and future. Computers & industrial engineering43(1-2), 231-249.

Nagle, A., Fisher, S., Frazier, S., & McComb, S. (2018). Streamlining a simulation center's inventory management. Clinical simulation in nursing18, 1-5.

Noori-Daryan, M., Taleizadeh, A. A., & Jolai, F. (2017). Analyzing pricing, promised delivery lead time, supplier-selection, and ordering decisions of a multi-national supply chain under uncertain environment. International journal of production economics.

Singh, D., & Verma, A. (2018). Inventory management in supply chain. Materials today: proceedings5(2), 3867-3872.

Stevenson, M., & Spring, M. (2007). Flexibility from a supply chain perspective: definition and review. International journal of operations & production management27(7), 685-713.

O'Neill, B., & Sanni, S. (2018). Profit optimisation for deterministic inventory systems with linear cost. Computers & industrial engineering122, 303-317.

Rodrigues, A. M., Stank, T. P., & Lynch, D. F. (2004). Linking strategy, structure, process, and performance in integrated logistics. Journal of business logistics25(2), 65-94.