تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس نسبتهای مالی در صنایع بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ و روش دیمتل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور

10.22105/dmor.2019.171039.1105

چکیده

یکی از روش‌های کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تشکیل پرتفویی از دارایی‌هاست. در این تحقیق روشی چند معیاره برای انتخاب سهام برای تشکیل سبد با به کارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای به کار رفته است. به این منظور از داده‌های سال 1395 تعداد 185 شرکت بورسی که در شش گروه صنعتی مختلف و نسبت‌های مالی محاسبه شده آنها و نیز روش دیمتل و ANP جهت رتبه‌بندی استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا اثرگذاری و اثرپذیری نسبت‌های مالی مهم نسبت به یکدیگر با استفاده از روش دیمتل مورد بررسی قرار گرفته و پس از مشخص شدن اهمیت شاخص‌ها در مرحله بعد جهت تعیین وزن این شاخص‌ها از روش ANP استفاده شده است. در نهایت پس از جمع‌آوری داده‌های مربوط به شاخص‌های مالی انتخابی و با توجه به اوزان بدست آمده، شرکتهای مورد بررسی توسط نرم افزار Excel رتبه‌بندی شده و اولویت آنها، هم در کل شرکت‌ها و هم در صنایع تفکیکی مشخص شده است. بر اساس نتایج حاصله گروه صنعتی «خودرو و ساخت قطعات» به عنوان بهترین صنعت برای سرمایه‌گذاری با بالاترین رتبه مشخص شد و بعد از آن گروه صنعتی «فرآورده‌های غذایی و مبلمان و منسوجات» قرار گرفت. با این نتایج تمام شرکت‌های انتخابی اولویت‌بندی شدند و استفاده کننده‌های از تحقیق می‌توانند به راحتی با توجه به بودجه خود پرتفوی انتخابی خود را از میان صنایع و شرکت‌ها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forming Optimal Portfolio based on Financial Ratios in Industries of Tehran Stock Exchange Using Analysis Network Process and DEMATEL Techniques

نویسنده [English]

  • Abdorreza Asadi
Department of Management, Islamic Azad University, Neyshabur Branch
چکیده [English]

One way to reduce investment risk is to form assets portfolio. In this study, a multi-criteria analysis is employed to select equities using ANP method. For this purpose, listed firms in Tehran Stock Exchange were divided into six industrial groups and their data collected between 2016 and 2017 to calculate financial ratios and then two ranking methods such as DEMATEL and ANP were employed. The aim of this study is to use financial ratios as key indicators to find out their interactions using DEMATEL method, and then to recognize the importance of identifying indicators, we have used ANP techniques to determine weight of the variables. Finally, after collecting data related to selected financial indices and obtained weights, number of 185 companies in six separated industries were ranked by Excel software and their priority in both total companies and related industries was identified. The results can be used by investors, investment funds and financial advisors to determine the optimal portfolio and help to identify superior companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Portfolio
  • DEMATEL Techniques
  • Network analysis process
  • Financial Ratios

دوره 4، شماره 2
تابستان 1398
صفحه 183-200
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1398