تصمیم‌گیری در مهندسی مالی و ریسک

نوع مقاله: شماره ویژه:تصمیم‌گیری در مهندسی مالی و ریسک

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‎آبادکتول، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‎آبادکتول، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‌آباد کتول، ایران.

4 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، ایران.

5 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن، ایران

10.22105/dmor.1398.91604

عنوان مقاله [English]

Decision Making in Risk and Financial Engineering

نویسندگان [English]

  • Parviz Saeidi 1
  • Hossein Didekhani 2
  • Meisam Kaviani 3
  • Hamed Arad 4
  • Mohsen Emeni 5
1 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Mazandaran, Iran.
2 Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Mazandaran, Iran.
3 Department of Financial Management, Islamic Azad University, Aliabad Katoul Branch, Mazandaran, Iran.
4 Department of Accounting, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Guilan, Iran.
5 Department of Accounting, Ayandeghan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.