استفاده همزمان از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و سروکوال به منظور رتبه بندی بیمارستان های منتخب ایران از نظر کیفیت خدمات ادراک شده از سوی مراجعه کنندگان

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی صنایع، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، مدیریت درمان استان مرکزی، درمانگاه تخصصی شماره 3 اراک، اراک، ایران

چکیده

نظر بیماران میزان کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها را تعیین می نماید. هدف از این تحقیق سنجش و رتبه بندی بیمارستانهای منتخب ایران از نظر کیفیت ارائه خدمات بود. ابتدا با جستجوی سیستماتیک در پایگاه های علمی مختلف، اقدام به یافتن تحقیقات صورت گرفته شده در خصوص استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های ایران شد که تعداد 22 تحقیق مرتبط یافته شد. سپس با کمک گرفتن از روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن به وسیله نرم افزار Excel 2010 نمرات مربوط به هر کدام محاسبه شد. بیشترین تحقیقات منتشر شده از نظر زمانی مربوط به سال 1395 و از نظر مکانی مربوط به استان تهران بود و شاخص قابلیت اطمینان بیشترین وزن را داشت. بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل با نمره 001/1و بیمارستان D وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نمره 313/0 به ترتیب رتبه اول و آخر را کسب نمودند. بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل به دلیل کسب رتبه برتر میتواند الگویی برای سایر بیمارستانهای تحت مطالعه در نظر گرفته شود. همچنین تلفیق روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با سروکوال به عنوان ابزاری جدید میتواند در سنجش و رتبه بندی بیمارستان ها مورد استفاده محققین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Use of Multi Attribute Decision Making (MADM) and SERVQUAL Methods in Order to Rating Selected Iranian Hospitals in Terms of Perceived Quality of Services from Clients

نویسندگان [English]

  • Abbas Jahangiri 1
  • Mohammad Jahangiri 2
1 Instructor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, KHOMEIN Branch, Islamic Azad University, KHOMEIN, Iran
2 Master of Occupational Health, Social Security Organization, Markazi province therapeutic management, Arak specialized clinic (3), Arak, Iran
چکیده [English]

Patients can determine the quality of services provided in hospitals. The purpose of this paper was assessment and ranking selected hospitals in terms of delivery quality of services in Iran. Firstly by a systematic research in various scientific databases attempted to find researches that have done about using SERVQUAL model in Iranian hospitals that 22 relative papers was found. Then with the help of the Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) method, Scores for each were calculated via Excel 2010 software. The most published researches in terms of time were related to the year 2016 and locally were related to Tehran province and the reliability index had the highest weight. Shahid Elmi field hospital in Zabol with score of 1.001 and D hospital affiliated to Qazvin University of Medical Sciences with score of 0.313 respectively, ranked first and last. Shahid Elmi field hospital in Zabol because of gain the top rank can be considered as a template for other hospitals under study. Also combining MADM with SERVQUAL can be used in order to assessment and ranking hospitals as a new method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital
  • Aggregated Sum Product Assessment
  • Servqual
  • Quality
  • services