استفاده از روش ترابی- هسینی در مدل چندهدفه تحلیل پوششی در حضور داده‌های نامطلوب و فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تخقیقات

2 رئیس دانشگاه آموزش عالی آیندگان تنکابن

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها ابزای برای سنجش کارایی نسبی واحدهای تحت ارزیابی با ورودی‌ها و خروجی های چندگانه است، این ابزار از این جهت از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا با داشتن آن میتوان تعیین کرد که یک واحد خوب عمل میکند یا نه. آنچه مسلم است همیشه داده‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها) مطلوب نمییاشند و داده‌های نامطلوبی وجود دارند که کارایی واحدها را متأثر می‌سازند. عدم قطعیت نیز از ویژگی‌های غیرقابل انکار دنیای واقعی است. از اینرو در این پژوهش، سعی شده با در نظر گرفتن داده‌های نامطلوب و فازی به طور همزمان مدل را به دنیای واقعی نزدیک کرد. از آنجایی که تحلیل پوششی سنتی تنها واحدهای کارا و ناکارا را مشخص میکند و قادر به رتبه‌بندی واحدهای کارا نمی‌باشد ، روش رتبه‌بندی کارایی متقاطع خوشبینانه بکار گرفته‌ شده است، سپس برای حل مدل بسط داده‌ شده چندهدفه از روش چند هدفه ترابی-هسینی استفاده ونتایج با روش تحلیل پوششی سنتی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solving Multi-Objective DEA by using of Torabi-Hassini method considering undesirable and fuzzy data

نویسندگان [English]

  • Hadis Drikvand 1
  • seyed esmaeel najafi 2
1 SCIENCE AND RESEARCH UNIVERSITY
2 AYANDEGAN TONEKABON
چکیده [English]

Data envelopment analysis measures relative efficiency of DMUs with multiple inputs and outputs, the importance of identifying efficient and inefficient DMUs and organizing inefficient DMUs have led to paying more attention to key role of data envelopment analysis, Input and output data are not always desirable and there exist a number of undesirable data which affect the efficiency. In addition, uncertainty is undeniable feature of the real world. For this purpose, in this paper, it is attempted to approach the reality by considering undesirable and fuzzy data simultaneously. Traditional DEA divides DMUs into efficient and inefficient, it is not able to rank DMUs completely, therefore, optimistic cross efficiency method is utilized to face with this defect and then the proposed multi-objective model is solved as a single-objective one applying Torabi-Hassini method. Finally, to demonstrate the efficiency and effectiveness of the model, a numerical example is used and the findings are compered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Fuzzy data
  • Undesirable data
  • Torabi-Hassini multi-objective method
  • optimistic cross efficiency