ارزیابی ریسک و رتبه بندی تجهیزات با تلفیق رویکرد های AHP فازی و FMEA مطالعه موردی: مجموعه صنایع آذراب اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه ارتقای مستمر کیفیت به یک مساله مهم و حیاتی برای رقابت در بازار های داخلی و جهانی تبدیل شده است. شرکت های قطعه سازی نیز از این امر مستثنی نبوده و به دلیل ارتباط با صنایع بزرگ تولیدی نظیر شرکت های نفتی و نیرو گاه ها ناچار به رعایت استاندارد بالا هستند. در این تحقیق، یک رویکرد تلفیقی از تکنیک‌های FAHPو FMEA ارائه می‌گردد تا براساس نظر متخصصان تیم تصمیم گیری و شناسایی گروه محصولات بحرانی توسط آنها یک اولویت بندی مناسب از تجهیزات با هدف برنامه ریزی تعمیراتی دقیق تر و موثرتر ارائه شود. در نهایت با بررسی مجموعه صنایع آذراب که یکی از طرح های زیر بنایی و مهم کشور می باشد به عنوان مطالعه موردی، کارایی و موثر بودن روش ارائه شده، تایید شده است، طبق نتایج به دست آمده رتبه بندی شاخصها در روش FAHP از لحاظ اولویت و دقت با دیدگاه خبرگان و تیم تصمیم گیری انطباق بسیار بالایی دارد،که نتایج حاصل از شاخص MSE نیز گویای همین مطلب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Risk assessment and grading equipment with integrated approaches Fuzzy AHP and FMEA Case study(Arak set Azarab)

نویسندگان [English]

  • parisa bolhasani 1
  • ayda esmaili dooki 2
  • mohammad fallah 3
1 Department of Industrial Engineering, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University
2 Department of Industrial Engineering, firouzkouh Branch, Islamic Azad University
3 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran Markaz, Tehran, Iran
چکیده [English]

The continuous quality improvement is a critical to compete in domestic and international markets has become. Tooling companies are not exempt from this and because productive relationship with major industries such as oil companies and power plants are forced to adhere to a high standard. In this study presented a combination approach from FMEA and FAHP techniques. According to the experts to decide and identify products by their critical A suitable priority of the equipment with the aim of building a closer and more effective plan to be presented. Finally, the review of AzarAb one of the country's most important infrastructure projects As a case study, the efficiency and effectiveness of the proposed method is confirmed. The results are ranked in terms of priority indicators in FAHP method and accuracy with expert opinion and the decision is very high compliance, MSE Index also indicates that the results of this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ranking"
  • "Risk Priority Number"
  • "fuzzy analytical hierarchy process "
  • "Traditional Failure modes and effects analysis"