انتخاب استراتژی مناسب طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین شرکت elphy اصفهان با استفاده از روشهای TOPSIS و SAW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

صنایع، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

ارزیابی وضعیت سیستم فعلی توزیع کشور، طراحی مدل شبکه ای تهیه و توزیع کالا و انتخاب استراتژی آن با بهره وری مناسب جهت کاهش هزینه های توزیع فیزیکی کالاها، موضوعی است که ضروری به نظر می رسد و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان استراتژی مناسب را جهت طراحی شبکه توزیع با استفاده از روشهای TOPSIS و SAW ارائه نمود. به این منظور، ابتدا به جمع آوری داده ها پرداخته شد، سپس بر روی داده ها تحلیل صورت گرفته و نتیجه گیری حاصل شد. شرکت elphy استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. برای جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد. به این منظور پرسشنامه ای با 10 معیار و با نظر چند نفر از خبرگان و کارشناسان این شرکت طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی elphy بوده است. روش تجزیه و تحلیل، TOPSIS و SAW بوده است. یافته های عمده حاکی از آنست که استراتژی های طراحی شبکه توزیع با سطوح 2، 3، 4، 5، 1 و 6 در روش TOPSIS و با سطوح 2، 1، 3، 5، 6 و 4 در روش SAW به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شدند. بنابراین هر دو روش استراتژی 2 را به عنوان بهترین استراتژی انتخاب نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choose a design appropriate strategies in supply chain distribution network in the company elphy of using TOPSIS and SAW

نویسندگان [English]

  • roshanak motofakerfard
  • nadereh rastghalam
  • hadi shirooyehzad
industries, technical and engineering, Islamic Azad, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Evaluation of the current system of national distribution, design network model of production and distribution of product and strategy with efficiency in order to reduce the cost of physical distribution of goods, something essential seems to be one of the most important factors in corporate profitability is .The main objective of this research is how to design appropriate strategies using TOPSIS and SAW presented distribution network. For this purpose, the data were first collected, then the data was analyzed and the conclusion was reached. Company elphy Isfahan province was chosen as the model is tested. A questionnaire was used to collect data. For this purpose, a questionnaire with 10 criteria and the opinion of several experts and experts of the company was developed. The study population was elphy food production and distribution company.Analysis method, TOPSIS and SAW, respectively. Major Findings indicate that design strategies distribution network levels 2, 3, 4, 5, 1 and 6 in the methods TOPSIS and levels 1, 2, 3, 5, 6 and 4. In the SAW in order for development programs to managers were proposed . So both methods, two strategies have chosen as the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • distribution network design strategy
  • TOPSIS
  • Saw
  • now elphy