ارائه روشی جهت ترکیب روش‌های رتبه‌بندی تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره – مطالعه موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

با توجه به پیچیدگی روزافزون جهان، فرآیند تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیران دارای پیچیدگی‌های متعددی شده است و یکی از مواردی که اندازه‌گیری آن برای سازمان‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد سنجش میزان بهره‌وری سازمان است زیرا از طریق آن می‌توانند با شناخت وضعیت خود نسبت به فرآیند آینده تصمیم‌گیری نمایند و به ایجاد مزیت نسبی برای خود بپردازند. یکی از روش‌هایی که جهت ارزیابی بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌گیرد تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که در این تکنیک نیز روش‌های مختلفی جهت ارزیابی کارآیی ارائه شده است که هر کدام دارای منطق خاصی می‌باشد و نتایج مختلفی را ایجاد می‌نماید که فرآیند تصمیم‌گیری را مشکل می‌نماید. بدین منظور در این پژوهش به ارائه روشی برای ترکیب روش‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته می‌شود و بدین منظور در ابتدا با روش‌های مختلفی به ارزیابی کارآیی واحدهای تصمیم‌گیرنده پرداخته می‌شود و در ادامه با استفاده از روش آنتروپی شانون و تخصیص خطی به ترکیب نتایج پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

proposing a method for combine of DEA ranking techniques by decision making approach - with a case study

نویسندگان [English]

  • hadi shirouyehzad 1
  • mohammad mehdi Tavakoli 2
Abdullah. D.N.M.A., Rozario. F., (2009), “Influence of Service Quality and Product Quality towards Customer Satisfaction: A Case Study at the Staff Cafeteria in the Hotel Industry”, Proceeding of world Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 53,No. 29, pp. 185-190.

Adler, N., Friedman, L. and Sinuany-Stern, Z. (2002) „Review of ranking methods in data envelopment analysis context‟, European Journal of Operational Research, Vol. 140, No. 2, pp.249–265, doi: 10.1016/S0377-2217(02)00068-1.

Andersen, P., Petersen, N.C., (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis”, Management Science, Vol. 39, No.10, pp. 1261– 1294.

Cook, W.D. and Seiford, L.M. (2009) „Data envelopment analysis (DEA) – thirty years on‟, European Journal of Operation Research, Vol. 192, No. 1, pp.1–17, doi: 10.1016/j.ejor.2008.01.032.

Costa. G., Glinia. E., Goudas. M., Antonion. P., (2004), “Recreational Services in Resort Hotels: Customer Satisfaction Aspects”, Journal of Sport Tourism, Vol. 9, No. 2, pp. 117-126.

Farrell, M.J. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”. Journal of the Royal Statistical Society Series A, General. Vol. 120, No. 3, pp. 253–281.

Fitzsimmons, J.A. Fitzsimmons, M.J., (2000), Service management: Operations, Strategy, and Information Technology, 3rd Edition, Singapoor: McGraw-Hill.

Liu, F.F. and Peng, H.H. (2008) „Ranking of units on the DEA frontier with common weights‟, Computer & Operation Research, Vol. 35, No. 5, pp.1624–1637, doi: 10.1016/j.cor.2006.09.006.

Reilly J. J, Brown J (2004). Management and control of cost and risk for tunneling and infrastructure projects. Tunneling and Underground Space Technology; 19 (B18): 1-8.

Sexton, T.R., Silkman, R.H., Hogan, A.J., (1986), "Data Envelopment Analysis: Critique and Extensions. In: Silkman, R.H. (Ed.), Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis", Jossey-Bass, San Francisco, CA, Vol. 32, pp. 73– 105.

Shirouyehzad, H., Hosseinzadeh Lotfi, F. and Dabestani, R. (2013) „Sensitivity analysis of ranking decision making units in data envelopment analysis‟, Int. J. Modelling in Operations Management, Vol. 3, No. 1, pp.20–30.

Sueyoshi, T., (1999), "Data Envelopment Analysis Non-Parametric Ranking Test and Index Measurement: Slack-Adjusted DEA and An Application to Japanese Agriculture Cooperatives", Omega International Journal of Management Science, Vol. 27, No. 3, pp. 315–326

Wang, Y-M., Luo, Y., (2006), ”DEA Efficiency Assessment Using Ideal and AntiIdeal Decision Making Units”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 173, No. 2 , pp. 902-915.