ارائه نقشه راه بلوغ مراکز بهداشتی- درمانی ایران براساس الگوی تعالی سازمانی بخش سلامت با رویکرد الگویابی پله‌ای تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ وﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻮت آنﻫﺎ دارﻧﺪ. از اﯾﻦرو، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و مراکز بهداشت و درمان و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻞ ﻋـﺪم ﮐـﺎراﯾﯽ وﺿﻌﻒ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮدی آنﻫﺎ ازاﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. سازمان‌ها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمان‌ها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی می‌باشند که مدل‌های تعالی دارای این ویژگی است. از این رو ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ مراکز بهداشت و درمان و ﺗﻌﯿﯿﻦ نقشه راهی برای تکامل و بلوغ این مراکز از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در این پژوهش امتیازات در قالب 9 معیار اصلی جمع شده و از توانمندسازها به عنوان متغیرهای ورودی و از نتایج به عنوان متغیرهای خروجی استفاده شده است. با استفاده از الگوی تعالی سازمانی بخش سلامت این مراکز مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) با قابلیت الگویابی پله‌ای، در 5 سطح بلوغ طبقه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation of the road map of maturation of Iran's health care centers based on the excellence model of the health care sector with the DEA approach

نویسندگان [English]

  • elahe shariatmadari 1
  • seyed esmaeil najafi 2
  • ali taghizadeh harat 1