شناسایی و اولویت بندی عوامل مهم در تعیین زمان پروژه های ساختمانی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره؛ یک مطالعه‌ی موردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

در مدیریت پروژه‌های ساختمانی، پروژه‌ی موفق، پروژه ای است که در بازه زمانی تعیین شده و در چارچوب بودجهی مصوب، بدون حادثه و با ویژگی‌های کیفی معین، انجام شود و منجر به حصول رضایت مشتری می‌گردد. مسئله‌ی زمان، در این‌ پروژه‌ها از ابعاد گوناگونی حائز اهمیت است. از‌ این‌ رو در پژوهش پیش‌ رو، عوامل موثر بر برآورد زمان پروژه‌های ساختمانی شناسایی شده و با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره اولویت بندی شده است. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نظر خبرگان، از بین مجموعه‌ عوامل موثر بر زمان پروژه‌های ساختمانی، 27 عامل شناسایی شده و با تنظیم پرسشنامه، توسط خبرگان، ارزیابی شد. داده‌های مزبور، از چهار شرکت ساختمانی، دسته‌بندی، وزن‌‌دهی و با استفاده از روش های تاپسیس، وزن دهی ساده و ویکور، اولویت‌بندی شد و در نهایت با روش تلفیقی کپ لند رتبه بندی نهایی ارائه شد. طبق نتایج حاصل، مهم‌ترین عامل کارایی تیم اجرایی پروژه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identification and prioritizing important factors in determination of construction project by multi-criteria decision making-with a case study

نویسندگان [English]

  • mohammad reza koleini 1
  • negin berjis 2
  • ahmad reza nematolahi 3