نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران

10.22105/dmor.2022.283479.1393

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین اثرگذاری زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی، با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سبز، مدیریت زیست‌محیطی و مدیریت‌کیفیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

روش شناسی: در این پژوهش با رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل‌سازی معادلات ساختاری واریانس محور در نرم‌افزارهای SPSS26 و SmartPls3.3.3 بررسی شده است.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی تاثیرگذار بوده و نوآوری سبز، مدیریت‌زیست‌محیطی و مدیریت کیفیت، عملکرد اقتصادی را افزایش می‌دهند. استقرار زنجیره تأمین سبز باعث رعایت الزامات زیست محیطی شده و با رعایت الزامات زیست محیطی، بهره وری نیروی کار به واسطه آموزش تخصصی کارکنان بهبود پیدا می‌کند.

دانش‌افزایی: در پژوهش‎های قبلی دیدگاه‌های موافق و مخالفی در رابطه بین مدیریت زیست‌محیطی و بهره‌وری نیروی کار در نظر گرفته نشده است. در این پژوهش با توجه به انتخاب جامعه شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوران کرونا و نمونه آماری منتخب به روش سیستماتیک حذفی و نمونه گیری در دسترس، این دیدگاه‌ها بررسی شدند. همچنین در قسمت روش پژوهش اکثر تحقیقات فقط به برازش مدل با روش معادلات ساختاری و معادله‌های رگرسیون اکتفا کرده‌اند، در حالی که در این تحقیق مدل پیشنهادی با روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و معادلات ساختاری واریانس محور برازش و در نهایت جهت ارزیابی مدل مقایسه پیش‌بینی عملکرد اقتصادی از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Green Supply Chain on Economic Performance: Neural Network Models and Structural Equations Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Farbod 1
  • Alireza Hamidieh 2

1 Planning and Systems Manager

2 Assistant Professor, Faculty of Industrial Engineering, Payame Noor University of Tehran,

چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to explain the impact of green supply chain on economic performance, emphasizing the mediating role of green innovation, environmental management and quality management in companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Methods: In this research, the multivariate perceptron neural network approach and modeling of variance-based structural equations in SPSS26 and SmartPls3.3.3 software have been investigated.

Results: The results show that green supply chain management affects economic performance and increases green innovation, environmental management and quality management of economic performance. The establishment of a green supply chain has led to the observance of environmental requirements, and by observing environmental requirements, labor productivity is improved through specialized training of employees.

Contribusion: In Previous studies have not considered the pros and cons of the relationship between environmental management and labor productivity. In this study, according to the selection of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the covid-19 period and the statistical sample selected by systematic elimination method and available sampling, these views were examined. Also, in the research method, most researches have only fitted the model with structural equations and regression equations, while in this research, the proposed model fits with multilayer perceptron neural network method and variance-based structural equations and finally to evaluate the performance prediction comparison model. Economically, the root mean square error index is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • Economic Performance
  • Quality management
  • Environment
  • Neural Network
  • Structural Equations