نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران ، تبریز

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 گروه ریاضیات، دانشکده علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران.

10.22105/dmor.2022.301155.1473

چکیده

هدف: بانک ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی خدماتی و مالی ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود می‌باشند. در جهت دستیابی به این اهداف، باید توانایی تجهیز و تخصیص بهینه منابع خود را داشته باشند. یکی از مسائل مهم، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع هست که هدف این پژوهش، ارائه الگویی مناسب برای شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع است.

روش شناسی پژوهش: برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه‌ای ارائه شد. پرسشنامه پس از تایید خبرگان بانکی، جهت انجام پیش آزمون در یک نمونه 30 نفره از کارکنان بانک تجارت استان زنجان توزیع شد. سپس پایایی آن با آلفای کرنباخ آزمون و تایید گردید. بعد از جمع آوری میدانی داده‌های پژوهش، مولفه های موثر در دو گروه اصلی عوامل برون سازمانی و درون سازمانی قرار گرفتند. سپس عوامل درون سازمانی به چهار زیرگروه؛ مالی، فیزیکی، خدماتی و عوامل ارتباطی و انسانی تفکیک شد. در نهایت مدل اصلی پژوهش با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی بدون ناظر(نگاشت‌های خود سازمانده) استخراج و به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر تامین منابع بانکی، عوامل ارتباطی و انسانی بیشترین تاثیر و عوامل برون سازمانی کمترین تاثیر را داشتند. همچنین با توجه به عدم تشابه بین الگوهای بردارهای ورودی پژوهش، همبستگی بین هر کدام از عوامل موثر بر تجهیز منابع تایید نشد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش با استفاده از رویکرد جدیدی از مدل شبکه های عصبی (نگاشت های خود سازمانده ) به شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی پرداخته شده که یافته‌های آن به توسعۀ ادبیات حوزۀ بانکی در بخش تجهیز منابع، کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a suitable model for identifying the factors affecting the equipping of banking resources by artificial neural network method

نویسندگان [English]

  • Yousef Ebrahimi 1
  • Yagoub Alavi Matin 2
  • Sahar Khoshfetrat 3
  • Hasan Refaghat 3

1 Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran, Tabriz

2 Department of Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Banks as a service and financial economic enterprise, while accompanying the economic programs of countries, seek to benefit their stakeholders. In order to achieve this goal, they must be able to equip and allocate their resources optimally. One of the important issues is to identify the factors affecting the absorption of resources that the purpose of this study is to provide a suitable model to identify the factors affecting the supply of resources.

Methodology: To achieve the purpose of the research, by reviewing the research background, mission of the bank and the opinions of banking experts, 62 factors were presented in the form of a questionnaire. After approval by banking experts, the questionnaire was distributed to a sample of 30 employees of Tejarat Bank in Zanjan province for pre-testing. Then its reliability was tested and confirmed by Cronbach's alpha. After field collection of research data, the effective components were divided into two main groups of external and internal organizational factors. Then the factors within the organization into four subgroups; Financial, physical, service and communication and human factors were separated. Finally, the main research model was extracted using the model of unattended neural networks (self-organized maps) and the research data were analyzed.

Findings: Research findings show that, From the set of factors affecting the provision of banking resources, communication and human factors had the most impact and external factors had the least impact. Also, due to the lack of similarity between the models of research input vectors, the correlation between each of the factors affecting resource equipping was not confirmed.

Originality/Value: In this study, using a new approach of neural network model (self-organized mapping) to identify and weigh the factors affecting the equipping of bank resources, the findings of which help to develop the literature in the field of resource equipping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank deposits
  • external factors
  • internal factors
  • self-organized maps