نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

10.22105/dmor.2021.297965.1459

چکیده

هدف: ارائه روشی برای در نظر گرفتن اعتبار نظرات هر یک از خبرگان در فرآیند تصمیم‌گیری گروهی چندمعیاره COPRAS‌ با استفاده از مفاهیم مجموعه‌های فازی نوع 2.فاصله‌ای و نقطه‌ای

روش‌شناسی پژوهش: در این پژوهش روش نوینی برای غیرفازی‌سازی اعاداد فازی نوع 2 نقطه‌ای ارائه شده و از آن برای تخمین میزان اعتبار هریک از تصمیم‌گیرندگان استفاده می‌شود. مقادیر امتیازات گزینه‌ها نیز به صورت اعداد فازی نوع 2 بیان می‌شوند‌‌، که میزان اطمینان به هریک از نظرات کارشناسان با درجه عضویت ثانویه بیان می‌گردد‌. از این جدول به عنوان ماتریس تصمیم برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. برای اینکار نخست میزان اطمینان کلی در هر یک از معیارها از جمع‌بندی اطمینان امتیازات مربوطه محاسبه می‌شود‌. با تاثیر این اطمینان امتیازات هر معیار بر میزان وزن آن‌‌، ماتریس وزنی متعادل شده به دست می‌آید‌. در ادامه امکان برتری هرگزینه بر گزینه دیگر و سپس مطلوبیت نهائی تک‌تک گزینه‌ها محاسبه می‌شود.

یافته ‎ها: نتایج مثال عددی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی مسئله‌ تصمیم‌گیری گروهی چند‌معیاره فازی با روش کوپراس را با استفاده از مجموعه های فازی نوع 2 نقطه‌ای بهبود می‌دهد.

اصالت/ارزش افزوده علمی: استفاده از مجموعه‌های فازی نوع 2 نقطه‌ای برای بیان اعتبار نظر هر یک از کارشناسان از دیدگاه پژوهشگر علاوه بر انعطاف‌پذیری بر کیفیت پاسخ نیز می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting COPRAS Multi-Criteria Group Decision Making Method Using Interval and Punctual Type 2 Fuzzy Sets

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Azizi Nafteh 1
  • mahmoud Shahrokhi 2

1 Ph.D. Student, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kurdistan

2 Iran,Kurdistan, Sanandaj, University of Kurdistan,

چکیده [English]

Purpose: Provide a way to consider the validity of the opinions of each expert in the COPRAS multi-criteria group decision-making process using the concepts of type 2 interval and punctual fuzzy sets.

Methodology: The proposed method uses general (punctual) type 2 fuzzy numbers to express the values of the experts' options, as the confidence degree noted by the secondary membership degrees. The analyst uses the resulting decision matrix and calculates the overall confidence level using the criteria' alternatives scores. The proposed approach obtains a balanced weight matrix by multiplying the scores of each criterion and its weight. The model calculates the credibility of the superiority of each alternative, finds the final alternative utility, and finally selects the optimal solution

Findings: The numerical example results show that the proposed method improves the Coopers fuzzy multi-criteria group decision problem using punctual type 2 fuzzy sets.

Originality/Value: The use of punctual type 2 fuzzy sets to express the validity of each expert's opinion from the researcher's point of view, in addition to flexibility, also increases the quality of the response.

Methodology: The proposed method uses general (punctual) type 2 fuzzy numbers to express the values of the experts' options, as the confidence degree noted by the secondary membership degrees. The analyst uses the resulting decision matrix and calculates the overall confidence level using the criteria' alternatives scores. The proposed approach obtains a balanced weight matrix by multiplying the scores of each criterion and its weight. The model calculates the credibility of the superiority of each alternative, finds the final alternative utility, and finally selects the optimal solution

Findings: The numerical example results show that the proposed method improves the Coopers fuzzy multi-criteria group decision problem using punctual type 2 fuzzy sets.

Originality/Value: The use of punctual type 2 fuzzy sets to express the validity of each expert's opinion from the researcher's point of view, in addition to flexibility, also increases the quality of the response.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision making
  • fuzzy COPRAS
  • type 2 fuzzy set