نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، اراک، ایران.

10.22105/dmor.2021.272429.1508

چکیده

هدف: یکی از مهمترین موضوعات قبل از طراحی و احداث هر تصفیه خانه‌ی فاضلاب، انتخاب فرآیند تصفیه‌ی مناسب می‌باشد. لذا با توجه به اهمیت کلیدی موضوع، این مطالعه با هدف انتخاب بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب شهر فرمهین انجام شد.
روش‌شناسی پژوهش: در این تحقیق توصیفی که در سال 1400 صورت گرفته شد، سه فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب به نام‌های: لجن فعال با حذف ازت و فسفر، هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر و ممبران بیوراکتور به عنوان گزینه‌های مساله در نظر گرفته شد. داده‌های مورد نیاز با توزیع پرسشنامه‌ای محقق ساخته متشکل از معیارهای هزینه‌ای، فنی، زیست محیطی و مدیریتی بین 21 خبره به دست آمد. وزن هر شاخص با استفاده از روش آنتروپی مشخص گردید و در نهایت ماتریس تصمیم‌گیری با به کارگیری یکی از جدیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به نام "اندازه‌گیری و رتبه‌بندی مطابق با راه حل سازشی (مارکوس) " مورد پردازش قرار گرفته شد. لازم به ذکر است تمامی محاسبات به کمک نرم‌افزار Excel 2016 صورت گرفته شد.
یافته ‎ها: نتایج نشان داد هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر با کسب نمره‌ی سودمندی 758/0 اولویت اول، لجن فعال با حذف ازت و فسفر با کسب نمره‌ی سودمندی 723/0 اولویت دوم و در نهایت ممبران بیوراکتور با کسب نمره‌ی سودمندی 567/0 اولویت آخر را به خود اختصاص داده اند؛ لذا بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب در شهر فرمهین هوادهی گسترده با حذف ازت و فسفر می‌باشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی: در این مقاله با استفاده یکی از جدیدترین روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به نام مارکوس بهترین فرآیند تصفیه‌ی فاضلاب برای شهر فرمهین انتخاب شد که نتایج این تحقیق برای شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بسیار سودمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Selecting the best wastewater treatment process in city of Farmahin using multiple attribute decision making

نویسنده [English]

  • Abbas Jahangiri

Research Expert, Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Selection of the appropriate process is one of the most important issues prior to design and construct any wastewater treatment plant. Considering the importance of this issue, current study was carried out to selecting the best wastewater treatment process in city of Farmahin.
Methodology: In this descriptive study that conducted in 2021, three wastewater treatment processes named: Activated Sludge with nitrogen and phosphorus removal, Extended Aeration with nitrogen and phosphorus removal and Membrane Bioreactor were considered as problem alternatives. The required data was obtained by distributing a researcher-made questionnaire consisting of cost, technical, environmental and managerial criteria among 21 experts. The weight of each attribute was determined using the Entropy method and finally, decision matrix was processed by using one of the newest multiple attribute decision making methods called “Measurement Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution (MARCOS)”. It should be noted that all calculations were performed using Excel 2016 software.
Findings: The results showed extended aeration with nitrogen and phosphorus removal with 0.758 utility function has taken first priority, activated sludge with removal of nitrogen and phosphorus with a 0.723 utility function has taken second priority and finally membrane bioreactor with 0.576 utility function has taken last priority. Therefore, the best wastewater treatment process in the city of Farmahin is extended aeration with nitrogen and phosphorus removal.
Originality/Value: In this paper, by using one of the newest multiple Attribute decision making methods called "MARCOS", the best wastewater treatment process for the city of Farmahin was selected. The results of this research are very useful for the Markazi Province Water and Wastewater Company. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Attribute Decision Making
  • Wastewater treatment process
  • Measurement Alternatives and Ranking according to COmpromise Solution (MARCOS)