نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی صنایع - دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد

3 استاد گروه مهندسی صنایع-دانشگاه یزد

4 مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22105/dmor.2021.293735.1439

چکیده

امروزه نقش و تاثیر رسانه در زندگی فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست. در میان انبوه رسانه های امروزی، تلویزیون همچنان می تواند قدرتمند باشد به شرط آنکه مخاطب خود را بشناسد و مدیریتی نوین را در دستور کار خود قرار دهد. مدیریتی که منافع رسانه و مخاطب را یکی بداند. بدین منظور می توان با تحلیل توأم مخاطبان و برنامه ها به دنبال راهکارهایی برای افزایش نفوذ رسانه بود.

در این مقاله با نوآوری خوشه بندی توأم مخاطبان براساس ویژگی های دموگرافیک و مشخصات برنامه های تلویزیونی، برای افراد هر خوشه راهکارهایی به منظور افزایش نفوذ رسانه ارائه گردیده است. داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و نمونه 390 نفری از کارشناسان موضوع و مردم شهر یزد به دست آمدند.

نتایج نشان می دهد که مدیران شبکه استانی یزد می بایست با توجه به خواسته های مطرح شده مخاطبان در زمان های اوج تماشا، در جدول پخش خود بازنگری کرده و راهکارهای ارائه شده این مقاله را در دستور کار قرار دهند. ارزیابی کیفیت خوشه بندی ساختارخوب آن را بیان می کند. راهکارهای ارائه شده نیز با نظر خبرگان حوزه رسانه و میزان انطباق نتایج با منابع مرتبط با موضوع تحقیق اعتبارسنجی شده است.

در این مقاله با تکنیک جدید خوشه بندی توأم مخاطبان براساس ویژگی های دموگرافیک و برنامه های تلویزیونی به صورت سلسله مراتبی و همزمان خوشه بندی شده اند و برای افراد هر خوشه راهکارهایی به منظور افزایش نفوذ رسانه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Joint clustering of programs and audiences with the aim of identifying and prioritizing solutions to increase media influence (Case study: Yazd Province TV)

نویسندگان [English]

  • hassan khademi zare 1
  • atena moghimi 2
  • mohammadsaleh owlia 3
  • Davood Shishebori 4

1 Professor, Department of Industrial Engineering - Yazd University

2 Master student of Industrial Engineering-Yazd University

3 Professor, Department of Industrial Engineering- Yazd University

4 Head of Industrial Engineering Department, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, it is obvious that media has a dramatic role in people's lives. Among all types of media, TV can still be powerful if it tries to know its audience and uses creative management. A management that considers the interests of the media and the audience as one is effective.To achieve this goal, we should look for solutions to increase media influence by analyzing the audience and the programs together.

In this article, we used innovative joint clustering of audiences based on demographic characteristics and characteristics of television programs. Solutions are provided for members of each cluster in order to increase media influence. The data was obtained from a researcher-made questionnaire and a sample of 390 related experts and people of Yazd.

According to the demands of the audience during watching peaks, the managers of Yazd’s local TV channel have to review their broadcast schedule and use the solutions provided in this article on their agenda. Evaluating the quality of clustering shows its suitable structure. The proposed solutions have been validated according to the opinions of media experts and the degree of result’s compliance with the sources related to the research topic.

In this article, due to a new technique called joint clustering, the audience is clustered hierarchically and simultaneously based on demographic characteristics and television programs. in addition, the solutions are provided for members in each cluster to increase media influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • audience
  • joint clustering. solutions to increase effect
  • Yazd Channel