نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی; تولید و عملیات، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (وابسته به نهاد ریاست جمهوری)، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران

10.22105/dmor.2021.309182.1494

چکیده

برای بهبود جایگاه رقابتی شرکت و مقابله با اختلالات و شکست‌ها، زنجیره تأمین می‌بایست به سوی پادشکنندگی حرکت کند. بر این اساس، زنجیره‌تأمین علاوه بر آمادگی مواجهه با اختلالات و پاسخ به آن، توان بازیابی شرایط قبل از اختلال را داشته و حتی شرایط بهتری را نیز ایجاد نماید. برای حرکت در این مسیر، لازم است تا تصمیم‌گیران جایگاه فعلی زنجیره‌ تأمین خود را به درستی شناخته و برای بهبود وضعیت پادشکنندگی آن تصمیمات درستی اتخاذ نمایند. برای همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی سطح عملکرد پادشکنندگی در زنجیره تأمین شرکت توزیع داروپخش و تعیین اولویت بهبود مؤلفه‌های آن است.

برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر قصد دارد با کاربست تکنیک دیمتل و روش تئوری گراف و رویکرد ماتریسی میزان عملکرد پادشکنندگی این سیستم زنجیره‌تأمین را در حالت های بهینه، فعلی و کمینه مشخص نماید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل اهمیت _ عملکرد، مؤلفه‌های پادشکنندگی زنجیره‌تأمین شرکت توزیع داروپخش را مورد تحلیل قرار داده و اولویت بهبود هر فاکتور را مشخص نماید.

بر اساس نتایج به دست آمده به ترتیب، ساختار زنجیره تأمین، بهبود و بازیابی، یادگیری، انعطاف‌پذیری و نوآوری، در اولویت اول تا پنجم برای بهبود ساختار پادشکنندگی زنجیره تأمین شرکت قرار دارند.

پژوهش پیش‌رو سازمان‌ها را در ارزیابی سطح پادشکنندگی زنجیره‌تأمین خود پشتیبانی نموده و منجر به تسهیل تصمیم‌گیری می‌گردد. روشی که در ادامه ارائه می‌شود، می تواند ماهیت پویای محیطی را برای مدیریت اختلالات زنجیره‌تأمین ساده کرده و حتی امکان مقایسه زنجیره‌تأمین ‌های مختلف را به مدیران بدهد. ارزیابی و رصد مستمر سطح پادشکنندگی زنجیره‌تأمین امکان ایجاد مزیت رقابتی برای دستیابی به سهم بازار بیشتر حتی در طول یک اختلال و یا اختلالات مستمر را فراهم‌ می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a model for assessing supply chain Antifragility; Case study: Darupakhsh Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rahimian Asl 1
  • Mohammad Hassan Maleki 2

1 MSc in Industrial Management - Production and Operations, Institute for Management and Planning Studies (Affiliated to presidency), Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper to evaluate the level of antifragility in the supply chain of a Daroopakhsh company. To improve the company's competitive position and Confrontation to disruptions and breakdowns, the supply chain must move towards antifragility. Accordingly, the supply chain, in addition to being prepared to deal with and respond to disruptions, has the ability to recover pre-disruption conditions and create even better conditions. To move in this direction, it is necessary for decision makers to properly recognize the current position of their supply chain and make the right decisions to improve its dominance.

To achieve this goal, the present study intends to determine the declining performance of this supply chain system in optimal, current and minimum conditions using Demetel technique, graph theory method and matrix approach. Finally, using the Importance-Performance analysis method, the components of supply chain are analyzed and prioritize the improvement of each factor.

Based on the results, respectively, supply chain structure, improvement and recovery, learning, flexibility and innovation are in the first to fifth priority to improve the dominance structure of the company's supply chain.

This research supports organizations in assessing the level of sufficiency of their supply chain and facilitates decision making. The following approach can simplify the dynamic nature of the environment for managing supply chain disruptions and even allow managers to compare different supply chains. Continuous assessment and monitoring of the level of chain volatility enables the creation of a competitive advantage to achieve greater market share even during a disruption or ongoing disruptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Antifragility
  • DEMATEL Technique
  • Graph Theory and Matrix Approach
  • Performance Importance Analysis
  • Fuzzy Approach